77/2006

Given i Helsingfors den 26 januari 2006

Statsrådets förordning om ändring av 27 § i statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 februari 2001 om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (175/2001) 27 §, som följer:

27 §
Etablering

En förutsättning för att stöd skall beviljas är att sökanden senast inom ett halvt år från att besittningen av renskötsel- eller naturnäringslägenheten eller en del av den har övergått har börjat idka renhushållning eller naturnäringar på lägenheten för egen räkning. När besittningen övergår stegvis anses etableringen ha skett vid den tidpunkt då största delen av lägenheten har övergått.

En förutsättning för att startstödet skall beviljas är att efter två år från att verksamhet har etablerats antalet renar skall vara minst en och en halv gånger större än före etableringen, dock med beaktande av det högsta tillåtna antalet renar per delägare som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt med stöd av 21 § i renskötsellagen (848/1990). Efter två år från att verksamheten har etablerats skall antalet renar vara dock minst 80.

Startstöd på grundval av idkande av någon annan naturnäring än renhushållning får beviljas, om näringsidkarens inkomster av naturnäringen före etableringen har understigit 5 900 euro. Under de tre följande kalenderåren efter beviljandet av startstödet är villkoret för betalning av stöd totalinkomster om minst 8 300 euro enligt 4 §. Startstödet räknas inte med i ovan nämnda inkomster.

Stöd beviljas inte den som redan tidigare har beviljats motsvarande stöd för etablering.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Kommissionens förordning (EG) nr 1/2004; EGT nr L 1, 3.1.2004, s. 1.
En sammanfattning om stödordningen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Helsingfors den 26 januari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.