61/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 3 § 22 punkten och 66 § 1 mom. samt

fogas till 3 § en ny 23 punkt samt till 64 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


22) tillverkarens representant en i det finska företags- och organisationsdatasystemet införd sammanslutning som bedriver handel med eller import av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter och som befullmäktigats av tillverkaren och som får tillgång till tekniska uppgifter vilka hänför sig till ett fordons, en komponents eller en separat teknisk enhets konstruktion och utrustning och vilka är ett villkor för godkännande,

23) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk person som är en bils huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller, om bilen inte har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som ansvarar för användningen av en bil skall ha minst körrätt för fordon av klass B.

64 §
Anmälan av fordons registeruppgifter

Om ingen fysisk person har registrerats som ägare eller innehavare av en bil, skall den som ansvarar för användningen av bilen anmälas för registrering.


66 §
Godkännande av fordon för införande i register

En allmän förutsättning för första registrering och omregistrering av ett fordon är att en behörig utredning lämnas om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet, om äganderätten till fordonet och om fordonsinnehavaren och, i de situationer som avses i 64 § 2 mom, om den som ansvarar för användningen av en bil samt om att föreskriven trafikförsäkring tecknats. Motsvarande utredningar skall lämnas vid ändringsregistrering av fordonet. Vid ändringsregistrering behöver dock inte lämnas utredning över betalning av skatter och avgifter. Om de villkor för bilskatteförmån som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts, omregistreras fordonet bara om skattemyndigheten ger sitt godkännande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Om en fysisk person inte före ikraftträdandet har registrerats som ägare eller innehavare av en bil, skall sådan anmälan som avses i 64 § 2 mom. göras i samband med första registrering, ändringsregistrering eller omregistrering av bilen.

RP 16/2005
LaUB 14/2005
RSv 164/2005

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.