60/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 3 § 2 mom. 5 punkten, 5 § 1 mom. 9 punkten och 14 § 1 mom. 1 punkten och

fogas till 3 § 2 mom. en ny 6 punkt och till 5 § 1 mom. en ny 10 punkt som följer:

3 §
De registrerade

I registret får dessutom föras in uppgifter om fysiska personer som


5) har parkeringstillstånd för handikappade,

6) är sådana i fordonslagen (1090/2002) avsedda personer som ansvarar för användningen av en bil.

5 §
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga


9) uppgifter om arten av innehavarens besittningsrätt,

10) uppgifter om den som ansvarar för användningen av en bil.


14 §
Utlämnande av enskilda offentliga uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att enskilt få uppgifter eller en kopia av offentliga uppgifter i registret enligt följande:

1) uppgifter om fordon och beskattningen av fordon, inteckningar i fordon, namnet på fordonsägare och fordonsinnehavare samt på personer som ansvarar för användningen av en bil samt adress och kontaktinformation som förts in i registret på basis av fordonets registreringstecken eller tillverkningsnummer,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 16/2005
LaUB 14/2005
RSv 164/2005

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.