52/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om ändring av 2 a § i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/1978) 2 a §, sådan den lyder i lag 1287/2001, som följer:

2 a §

Institutet för arbetshygien kan av de uppgifter om arbetstagarnas exponering som uppkommer vid skötseln av de i 2 § angivna mätnings- och laboratoriefunktionerna bilda ett register över arbetshygieniska exponeringsmätningar och ett register över biologiska exponeringsmätningar. I de nämnda registren kan antecknas den exponerades namn och personbeteckning samt uppgifter om arbetsgivaren och arbetsplatsen, om exponeringens art och längd och om beställaren samt uppgifter om exponeringsmätningarna och om utlåtanden om dessa. Dessutom får uppgifter om provanalyser antecknas i registret över biologiska exponeringsmätningar.

Institutet för arbetshygien upprätthåller ett register över arbetsrelaterade sjukdomar för forskning, utredningar och förebyggande samt diagnostisering och utvecklande av vården i fråga om yrkessjukdomar och andra arbetsrelaterade sjukdomar. I registret kan införas den insjuknade personens namn, personbeteckning och yrke samt uppgifter om arbetsgivare och arbetsplats, exponeringens art och längd, konstaterandet av sjukdomen, sjukdomens art, den olägenhet som sjukdomen orsakat, sjukledighet och försäkringsanstaltens beslut om godkännandet som yrkessjukdom och ersättning samt dödsfall som föranletts av yrkessjukdom. Bestämmelser om rätten för institutet för arbetshygien att få uppgifter för registret över arbetsrelaterade sjukdomar finns i 46 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006), i 64 d § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och i 23 § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

Institutet för arbetshygien kan använda uppgifterna i registren över exponeringsmätningar och registret över arbetsrelaterade sjukdomar för forsknings- och utredningsverksamhet inom sitt eget område och lämna ut uppgifter ur registren för specificerad vetenskaplig forskning på institutets eget verksamhetsområde i enlighet med 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

De uppgifter i registren över exponeringsmätningar och i registret över arbetsrelaterade sjukdomar som är värdefulla som källmaterial för forsknings- och utredningsverksamheten skall förvaras permanent så som arkivverket särskilt bestämmer.

Institutet för arbetshygien kan utöver de uppgifter som anges i 2 § enbart för utomståendes räkning producera hälsovårdstjänster, utföra undersökningar i anslutning till det egna verksamhetsområdet, utföra personbedömningar och andra utredningar och mätningar som anknyter till institutets verksamhetsområde samt enligt samtycke av den registrerade förvara och använda uppgifterna från dessa i forsknings- och utredningsarbetet inom sitt område.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.

RP 94/2005
AjUB 7/2005
RSv 178/2005

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.