51/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om ändring av lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001) 8 § 2 mom., 18 § 1 mom. 2 punkten och 24 § 2 och 3 mom. som följer:

8 §
Samarbete

Innan arbetsgivaren fattar beslut om inledande eller ändring av den verksamhet som avses i 12 och 14 § eller om någon annan väsentlig omständighet som inverkar på ordnandet av företagshälsovården, skall saken behandlas i den arbetarskyddskommission som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) eller vid något annat ersättande samarbetsförfarande eller, om det inte finns någon arbetarskyddskommission eller något ersättande samarbetsförfarande, tillsammans med arbetarskyddsfullmäktigen. Om en arbetarskyddsfullmäktig inte har valts för arbetsplatsen, behandlas ärendena i mån av möjlighet tillsammans med personalen.


18 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda får inte röjas, om inte den i vars intresse tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke enligt vad som bestäms särskilt. En företagshälsovårdsläkare som är anställd hos den som producerar företagshälsovårdstjänster får utan hinder av bestämmelserna om sekretess för journalhandlingar i lagen om patientens ställning och rättigheter


2) till arbetarskyddsmyndigheten och till en sådan sakkunnig som avses i 12 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen för tillsynen över arbetarskyddet lämna ett i 1 punkten avsett utlåtande, samt


24 §
Övervakning

Arbetarskyddsmyndigheterna skall, i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen se till att arbetsgivaren ordnar sådan företagshälsovård som avses i denna lag eller med stöd av den utfärdade författningar.

Har arbetsgivaren underlåtit att ordna företagshälsovårdstjänster som det enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser är arbetsgivarens skyldighet att ordna, och uppstår det oenighet om innebörden av denna skyldighet, skall arbetarskyddsmyndigheten, innan den fattar i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen avsett beslut som är förpliktande för arbetsgivaren, inhämta utlåtande av social- och hälsovårdsministeriet eller inrättning eller myndighet som ministeriet utsett.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.

RP 94/2005
AjUB 7/2005
RSv 178/2005

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.