40/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 7 mom., 25 § 3 mom. och 28 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstider, ansökningstid för förskott på husdjursstöd, inlämnande av ansökningar samt ansökningsblanketter och räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006 (28/2006), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2006 (29/2006), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2006 (31/2006), samt

4) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2006 (30/2006).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) gårdsbruksblankett jord- och skogsbruksministeriets gårdsbruksblankett nummer 101A för 2006,

2) ansökan om stöd för växtproduktion jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 101B för ansökan om stöd 2006,

3) basskiftesblankett jord- och skogsbruksministeriets basskiftesblankett nummer 102A i stödansökan för 2006,

4) jordbruksskiftesblankett jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan för 2006,

5) ändringsblankett för basskiften jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett nummer 102C för basskiften för 2006,

6) ansökan om husdjursstöd jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 101C för nationella husdjursstöd 2006, delarna I och II,

7) anmälan om deltagande jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 144 för anmälan om deltagande i EU- och nationella stödsystem baserade på nötdjursregistret och blankett nummer 282 för anmälan om deltagande i systemet för betalning av produktionsstöd för mjölk, samt

8) blanketten gårdsbruksenhetens delägare 2006 jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 101D.

3 §
Ansökningstider och ansökningsblanketter

Stöd skall sökas:

1) i fråga om stöd för växtproduktion och nationell tilläggsdel till miljöstödet med ansökan om stöd för växtproduktion, på basskiftesblanketten och på jordbruksskiftesblanketten senast den 28 april 2006. Sökanden skall dessutom lämna in en gårdsbruksblankett;

2) i fråga om stöd för mjölkproduktion, med jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 282 för anmälan om deltagande. När det gäller produktionsstöd för mjölk till direktförsäljning skall dessutom blankett nummer 512007_06 för anmälan om direktförsäljning lämnas in senast den 15 maj 2006;

3) i fråga om stöd för växthusproduktion, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 109 senast den 17 februari 2006,

4) i fråga om lagringsstöd för trädgårdsprodukter, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 228 senast den 25 oktober 2006, dessutom skall lagervolymerna för november och december meddelas genom särskilda anmälningar om lagervolymer senast den 29 december 2006,

5) i fråga om lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 237 senast den 18 juli 2006,

6) i fråga om tackor, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 107A senast den 28 februari 2006. Också förskottet på stöd för tackor fastställs utifrån det antal tackor som uppgivits på denna blankett;

7) i fråga om dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar och kvigor samt slaktade kvigor och tjurar, på blankett nummer 144 för anmälan om deltagande senast den 28 april 2006,

8) i fråga om andra husdjur än de som nämns i 6 och 7 punkten, på blanketten för ansökan om husdjursstöd inom de tider som nämns i bilaga 1,

9) i fråga om förskott på stöd enligt 7 och 8 punkten, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 139 senast den 28 februari 2006.

Vad gäller ändringar i användningen av jordbruksskiften som är föremål för stöd enligt 1 mom. 1 punkten skall blankett nummer 117 för anmälan om såningsarealer lämnas in senast den 15 juni 2006.

Utöver de blanketter som nämns i 1 mom. 6―8 punkten skall den som ansöker om husdjursstöd lämna in en gårdsbruksblankett, en basskiftesblankett, en jordbruksskiftesblankett samt en blankett om gårdsbruksenhetens delägare 2006.

4 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningar om stöd för växtproduktion, nationell tilläggsdel till miljöstödet och om husdjursstöd, anmälningar om deltagande samt ansökningar om förskott på husdjursstöd lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Anmälan om deltagande som gäller produktionsstöd för mjölk lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Anmälan om deltagande är i kraft tills vidare om producenten inte gör några ändringar i sin anmälan eller meddelar om att produktionen upphör eller utesluts ur systemet av något annat skäl. Anmälan om direktförsäljning som gäller produktionsstöd för mjölk som säljs vid direktförsäljning lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning samt i landskapet Åland till länsstyrelsen.

Ansökningar om stöd för växthusproduktion och lagringsstöd för trädgårdsprodukter lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning samt i landskapet Åland till länsstyrelsen.

Ansökningsblanketter för lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral på vars verksamhetsområde lagret är beläget.

Övriga nödvändiga blanketter och bilagor skall lämnas in tillsammans med ansökningsblanketterna.

5 §
Försenade ansökningar och förbindelser

Om en ansökan om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, med undantag av ansökan om nationell tilläggsdel till miljöstödet, lämnas in för sent sänks stödet så som föreskrivs i 17 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

Om en ansökan om nationell tilläggsdel till miljöstödet lämnas in för sent, sänks stödet så som föreskrivs i 40 § 2 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000).

Om en förbindelse om nationell tilläggsdel till miljöstödet lämnas in för sent, sänks stödet så som föreskrivs i avdelning II i del II i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

När en ansökan och en förbindelse om nationell tilläggsdel till miljöstödet är försenade, fastställs de förseningspåföljder som har samband med stödet utgående från den blankett som är mest försenad.

6 §
Tidpunkterna för fastställande av husdjursstöd

De räkningsdagar och andra tidpunkter för fastställande av stöd som föreskrivs i 11 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 19 § i förordningen om nordligt stöd anges i bilaga 1 till denna förordning.

7 §
Bilagor till ansökan om förskott på husdjursstöd

Vid sådan betydande utvidgning av husdjursproduktionen som definieras i 15 § i förordningen om nationella stöd till södra Finland och 23 § i förordningen om nordligt stöd samt vid inledande av husdjursproduktion skall den som ansöker om förskott på husdjursstöd som bilaga till ansökan om förskott lämna in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet en utredning på grundval av vilken kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan försäkra sig om att produktionen bedrivs i den omfattning som anges i ansökan.

Om getproduktionen utvidgas betydligt skall som bilaga till ansökan om förskott, utöver den utredning som avses i 1 mom., dessutom fogas en uppskattning av den mjölkproduktion som skall godkännas som grund för fastställandet av stödet och som produceras mellan den 1 september 2005 och den 31 augusti 2006, de nämnda dagarna inberäknade. De som börjar hålla hongetter skall lämna in en uppskattning av den mjölkproduktion som skall godkännas som grund för fastställandet av stödet och som produceras mellan den 1 maj 2006 och den 31 augusti 2006, de nämnda dagarna inberäknade.

8 §
Överföringar av besittning vid ansökan om förskott

Vid de överföringar av besittningsrätten som ägt rum efter att tiden för ansökan om förskott gått ut kan ansökan om förskott på stöd överföras på lägenhetens nya innehavare enligt överenskommelse mellan den förra och den nya innehavaren.

För att ansökan om förskott skall kunna överföras förutsätts att husdjursskötseln på lägenheten under 2006 bedrivs i den omfattning som lägenhetens förra innehavare uppgett i ansökan om förskott.

9 §
Ansökningar om undantag

Ansökningar enligt 27 § 1 och 2 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen om undantag från villkoren för beviljande av stöd skall i fråga om stöd för växthusproduktion lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 17 februari 2006, i fråga om lagringsstöd för trädgårdsprodukter senast den 25 oktober 2006 och i fråga om andra stöd senast den 28 april 2006.

Ansökan om undantag enligt 3 mom. i nämnda bestämmelse skall lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 17 februari 2006.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 januari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Bilaga 1

TIDPUNKTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV HUSDJURSSTÖD, SISTA ANSÖKNINGSDAGAR SAMT BLANKETTER FÖR ANSÖKAN OM STÖD
1) Räkningsdagar för husdjur, sista ansökningsdagar och ansökningsblanketter
Djur Räkningsdagar 2006 Stöd skall sökas senast Blnr
Svin
-suggor 1.101), 1.111) och 1.121) samt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 och 1.9. 15.9.2006 101C del I
1.102), 1.112) och 1.122) år 2007
-galtar 1.5 och 1.9 15.9.2006 101C del I
Fjäderfä
-hönor inklusive moderhönor samt broilermödrar och moderdjur av kalkon 1.101), 1.111) och 1.121) samt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 och 1.9. 15.9.2006 101C del I
1.102), 1.112) och 1.122) år 2007
- moderdjur av anka och och gås samt hägnade moderdjur av fasan och and 1.5 och 1.9. 15.9.2006 101C del I
-broilers 1.5. och 1.9. 15.9.2006 101C del I
Tackor 8.6. 28.2.2006 107A
Hongetter 1.5. 15.9.2006 101C del I
Hästar 1.5. 15.9.2006 101C del I
1) När stöd för 2006 beräknas beaktas antalet suggor, hönor, broilermödrar och moderdjur av kalkon 1.10.2005, 1.11.2005 och 1.12.2005.
2) När stöd för 2007 beräknas beaktas antalet suggor, hönor, broilermödrar och moderdjur av kalkon 1.10.2006, 1.11.2006 och 1.12.2006.
2) Andra perioder för fastställande av husdjursstöd än räkningsdagarna, sista ansökningsdagar och ansökningsblanketter
Djur Period för fastställande av stöd Stöd skall sökas senast Blnr
Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar och kvigor Det ur nötdjursregistret erhållna genomsnittliga antalet djur under perioden 1.7.2005-30.6.2006 28.4.20063) 144
Slaktade kvigor och tjurar Antalet slaktade djur 2006 28.4.20064) 144
Slaktsvin Antalet slaktade djur 2006 31.1.2007 101C del II
Unga suggor och galtar Antalet djur som sålts till avel 2006 31.1.2007 101C del II
Ankor, gäss, kalkoner, ägnade fasaner och hägnade änder Antalet slaktade djur 2006 31.1.2007 101C del II
3) Om producenten har ansökt om stöd per djurenhet på basis av nötdjursregistret med blankett nr 167 på så sätt att ansökan är i kraft från och med 2002, 2003, 2004 eller 2005 behöver han inte ansöka om stöd på nytt med blankett nr 144. Om producenten inte tidigare har ansökt om stöd per djurenhet på basis av nötdjursregistret skall stöd sökas med blankett nr 144 senast 28.4.2006.
4) Om producenten har ansökt om slaktstöd för kvigor och tjurar på basis av nötdjursregistret med blankett nr 162 på så sätt att ansökan är i kraft från och med 2001, 2002, 2003, 2004 eller 2005 behöver han inte ansöka om stöd med blankett nr 144. Om producenten inte tidigare har ansökt om slaktstöd på basis av nötdjursregistret skall stöd sökas med blankett nr 144 senast 28.4.2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.