27/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om förarexamensverksamhet (535/1998) 3 § 3 och 4 mom. och 11 § 3 mom. samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

3 §
Ordnande av förarexamensverksamhet

I ett avtal om förarexamensverksamhet skall överenskommas om det område inom vilket serviceproducenten sköter förarexamensverksamheten samt om verksamhetens omfattning och villkoren för den.

Ett avtal om förarexamensverksamhet ingås för högst fyra år. Avtalsperioden kan, med iakttagande av sådant direkt förhandlat förfarande som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1505/1992), förlängas med högst tre år för verkställande av en ny tjänsteupphandling motsvarande den upphandling som tidigare verkställts med samma serviceproducent. Detta förutsätter att den upphandlingsannons som gällde den första upphandlingen har innehållit ett omnämnande av möjligheten att förlänga avtalet inom tre år från det att det ursprungliga avtalet ingicks.

3 a §
Allmänna krav som gäller ordnande av förarexamensverksamhet

Förarexamensverksamheten skall ordnas så att en med tanke på trafiksäkerheten tillräcklig tillgång till förarexamenstjänster samt körtillståndsprovtjänster som är enhetliga och av god kvalitet tryggas i hela landet.

Fordonsförvaltningscentralen bestämmer på vilka orter körprov för förarexamen får ordnas. Vid bestämmandet av orterna skall beaktas att trafikmiljön med hänsyn till den klass som körprovet gäller är tillräckligt mångsidig för att målen för förarexamen skall uppnås och färdigheterna hos den som avlägger körprovet skall kunna bedömas, samt att antalet körprov och antalet körtillståndsprov för förare av fordon som transporterar farliga ämnen är tillräckliga inom respektive klass för tryggandet av examensverksamhetens enhetlighet, kvalitet och utveckling. Inom varje förarexamensmottagares verksamhetsområde skall dock finnas möjlighet att avlägga förarexamen inom samtliga klasser samt körtillståndsprov för förare av fordon som transporterar farliga ämnen.

11 §
Tillsyn

Fordonsförvaltningscentralen har rätt att företa inspektioner på platser där förarexamensverksamhet enligt denna lag bedrivs. En inspektion får dock inte företas på en hemfridsskyddad plats. Förarexamensmottagaren skall ordna förhållandena så att inspektionerna kan utföras på behörigt sätt och att det arbete som utförs av dem som tar emot förarexamina och körtillståndsprov för förare av fordon som transporterar farliga ämnen kan följas i tillräcklig utsträckning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2005
KoUB 28/2005
RSv 194/2005

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.