19/2006

Given i Helsingfors den 12 januari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 mom., 12 § och 13 § 1 och 2 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 2 mom. och 12 § delvis ändrade i lag 424/1994 och 13 § 1 och 2 mom. delvis ändrade i lagarna 809/1992 och 424/1994, och 11 § 2 mom. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant det lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk, som skall användas vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen, nedan djur. Denna förordning tillämpas inte på användningen av mjölk och produkter som härrör från mjölk på ursprungsgården, förutsatt att dessa produkter inte i något skede har sänts bort från ursprungsgården.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk, som används vid utfodringen av djur, kan utöver de metoder som anges i denna förordning bearbetas på det sätt som avses i kapitel V i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, nedan biproduktförordningen.

I biproduktförordningen uppställs även krav på anteckningar i varudeklarationen, lagring, transport, handelsdokument, bokföring samt export och handeln på den inre marknaden i fråga om mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk, som är avsedda för utfodring av djur.

Dessutom gäller för export av och handel på den inre marknaden med mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk, som är avsedda för utfodring av djur, bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 79/2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande användningen av mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat, som definieras som kategori 3- material i förordningen.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) bearbetade produkter mjölk, mjölkbaserade produkter och produkter som definieras som kategori 3-material enligt biproduktförordningen och som uppkommer vid bearbetningen av mjölk, inklusive tvättvatten, som har bearbetats i enlighet med punkt 1.a eller 1.b i bilagan, och

2) obearbetade produkter mjölk, mjölkbaserade produkter och produkter som definieras som kategori 3-material enligt biproduktförordningen och som uppkommer vid bearbetningen av mjölk, inklusive tvättvatten, som inte har bearbetats i enlighet med punkt 1.a eller 1.b i bilagan, samt produkter som har kommit i kontakt med dessa produkter.

4 §
Användning av bearbetade produkter vid utfodringen av djur

Om en anläggning inom mjölksektorn överlåter produkter som bearbetats enligt punkt 1.a eller 1.b i bilagan för utfodring av djur, är en förutsättning för överlåtelsen att anläggningen har godkänts med stöd av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996), nedan hygienlagen, och att den för en förteckning över de enligt punkt 1.a och 1.b i bilagan levererade produkterna, mängden produkter och mottagarna till leveranserna.

Om en anläggning i foderbranschen överlåter produkter som bearbetats enligt punkt 1.a eller 1.b i bilagan för utfodring av djur, är en förutsättning för överlåtelsen att anläggningen har registrerats med stöd av foderlagen (396/1998), och att den för en förteckning över de enligt punkt 1.a och 1.b i bilagan levererade produkterna, mängden produkter och mottagarna till leveranserna.

En gård som använder produkter som har bearbetats enligt punkt 1.b i bilagan skall registreras i det register som förs av Kontrollcentralen för växtproduktion. Registrering söks hos Kontrollcentralen för växtproduktion. Registrering skall sökas hos Kontrollcentralen för växtproduktion omedelbart när produkter som bearbetats enligt punkt 1.b i bilagan börjar användas. I ansökan skall gården uppge

1) gårdens kontaktuppgifter,

2) de produkter som bearbetats enligt bilagan och använts vid utfodringen av djur på gården,

3) den aktör som levererar produkter till gården, och

4) de djurarter för vars utfodring produkter enligt 2 punkten används.

För att en gård skall införas i registret förutsätts att produkterna levereras till gården från en anläggning inom mjölksektorn som godkänts i enlighet med hygienlagen.

5 §
Användning av obearbetade produkter vid utfodringen av djur

Obearbetade produkter får användas endast vid utfodringen av svin. En gård som använder obearbetade produkter skall registreras i det register som förs av Kontrollcentralen för växtproduktion. Registrering skall sökas hos Kontrollcentralen för växtproduktion omedelbart när obearbetade produkter börjar användas. I ansökan skall gården uppge de uppgifter som anges i 4 § 2 mom.

För att en gård skall införas i registret förutsätts att

1) de obearbetade produkterna härstammar från en anläggning inom mjölksektorn som godkänts med stöd av hygienlagen,

2) en gård som använder obearbetade produkter vid utfodringen av svin förbinder sig när uppfödningen upphör att leverera de svin som utfodrats med obearbetade produkter direkt till slakteriet,

3) gården har med en utvald veterinär ingått ett avtal om regelbunden hälso- och sjukvård för djuren, vilket avtal skall innefatta kontroll av svinens hälsotillstånd åtminstone två gånger om året, och

4) gården för en förteckning över de obearbetade produkter som den mottagit för utfodringen av svin samt över de svin som sänts till slakteriet.

En anläggning inom mjölksektorn skall föra en förteckning över de obearbetade produkter som den levererat att användas som foder, över mängden produkter och över mottagarna till leveranserna. En anläggning inom mjölksektorn som mottar obehandlad mjölk, obehandlad vassla eller obehandlad grädde från andra medlemsstater i EU eller från tredje länder, får inte leverera några produkter för utfodring av djur.

Om en foderföretagare verkar som distributör av obearbetade produkter, skall den föra en förteckning över de obearbetade produkter som den levererat att användas som foder, över mängden produkter och över mottagarna till leveranserna.

6 §
Leverans av obearbetade produkter från en gård som på grund av salmonella är underställd spärrbestämmelser

Det är förbjudet att för utfodring av djur leverera obearbetad mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk, om dessa härstammar från en gård som på grund av salmonella är underställd spärrbestämmelser. Leverans av sådana produkter för utfodring av djur är förbjuden även i det fallet att produkterna levereras till gården via en anläggning inom mjölksektorn eller i foderbranschen.

7 §
Tillsynsmyndigheter

Bearbetningen av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid anläggningar inom mjölksektorn som godkänts med stöd av hygienlagen övervakas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och de kommunala tillsynsmyndigheter som ansvarar för tillsynen enligt hygienlagen i samarbete med Kontrollcentralen för växtproduktion.

Lagring av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk i en lagringsanläggning enligt förordning (EG) nr 1774/2002 som reserverats för ändamålet övervakas av Kontrollcentralen för växtproduktion.

Bestämmelser om tillsynen över de foderföretagare som hanterar eller levererar mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk som används vid utfodringen av djur ingår i foderlagen (396/1998) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om organisering av tillsynen över foderfabrikat (JSMf 138/1998).

Gårdar som vid utfodringen av djur använder mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk övervakas av Kontrollcentralen för växtproduktion, som biträds av TE-centralerna så som föreskrivs i foderlagen och författningar som utfärdats med stöd av den.

8 §
Registreringsskyldigheter som gäller spårningen av produkter

Den myndighet som övervakar anläggningar inom mjölksektorn i enlighet med hygienlagen skall till Kontrollcentralen för växtproduktion anmäla de anläggningar inom mjölksektorn som levererar obearbetade eller enligt punkt 1.b i bilagan bearbetade produkter för utfodring av djur.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall registrera de foderföretagare som tar emot obearbetade eller enligt punkt 1.b i bilagan bearbetade produkter från anläggningar inom mjölksektorn och levererar dem vidare för utfodring av djur samt de gårdar som använder dessa produkter vid utfodringen av djur.

Bestämmelser om anmälnings- och registreringsskyldighet för foderföretagare ingår i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien. En aktör skall på begäran till Kontrollcentralen för växtproduktion anmäla de gårdar till vilka han i enlighet med 2 mom. har förmedlat produkter.

9 §
Avförande ur registret

Om gården avstår från att använda obearbetade eller enligt punkt 1.b i bilagan bearbetade produkter vid utfodringen av djur, skall den anmäla detta till Kontrollcentralen för växtproduktion, varvid Kontrollcentralen avför gården ur registret.

10 §
Förbud mot användning av obearbetade och enligt punkt 1.b i bilagan bearbetade produkter vid utfodring av djur

Om övervakningsmyndigheten konstaterar att förutsättningarna enligt 4 eller 5 § för registrering av gården inte längre uppfylls, förbjuder Kontrollcentralen för växtproduktion användningen av obearbetade eller enligt punkt 1.b i bilagan bearbetade produkter vid utfodringen av djur på gården i fråga och avför gården ur registret. Kontrollcentralen för växtproduktion inför gården omedelbart utan skild ansökan på nytt i registret, då orsaken till avregistreringen avlägsnats. Kontrollcentralen för växtproduktion underrättar utan dröjsmål den som saken berör om detta beslut.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Kommissionens förordning (EG) nr 79/2005 (32005R0079); EUT nr L 16, 20.1.2005, s. 46

Helsingfors den 12 januari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Kirsti Huovinen

Bilaga

Krav på bearbetning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk

Punkt 1.a) Bearbetningskrav

1) UHT-behandling (minst 135 °C i minst 1 sek.) eller

2) sterilisering (minst 115 °C i minst 20 min. eller med någon motsvarande tids- och temperaturkombination) eller

3) pastörisering (minst 71,7 °C i minst 15 sek. eller med någon motsvarande tids- och temperaturkombination) + torkning eller sänkning av pH-värdet till under 6 under minst en timme

Punkt 1.b) Bearbetningskrav

1) pastörisering (minst 71,7 °C i minst 15 sek. eller med någon motsvarande tids- och temperaturkombination) eller

2) när det är fråga om vassla, som har framställts av icke värmebehandlade mjölkprodukter:

vasslan skall efter sedimenteringen av mjölken få stå i minst 16 timmar och vasslans pH-värde skall sjunka till under 6 (innan den levereras från anläggningen).

I fråga om mjölk och mjölkbaserade produkter som returnerats från affärerna och som används vid utfodring av djur krävs inte på nytt sådan bearbetning som beskrivs i punkterna 1.a och 1.b, om framställningsprocessen i fråga om dessa produkter har innefattat en motsvarande bearbetning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.