14/2006

Given i Helsingfors den 11 januari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 273/2003, och 64 § 3 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant det lyder i lag 44/2000:

1 §
Nya kompensationsbidragsförbindelser som ingås 2006

En ny förbindelse om kompensationsbidrag kan 2006 ingås av en sökande som inte har någon gällande förbindelse av detta slag. En jordbrukare som 2001 har förbundit sig vid stödet i fråga kan dock ingå en ny förbindelse 2006 under ansökningstiden för arealbaserade stöd. En sökande som av något annat skäl än oöverstigligt hinder har frånträtt en förbindelse som varit i kraft i tre år och som ingåtts 2000 eller senare kan inte ingå en ny förbindelse.

Åker som omfattas av en förbindelse som ingås 2006 skall vara sådan som 2005 har berättigat till kompensationsbidrag eller som enligt de gällande bestämmelserna om kompensationsbidrag inte räknas som arealökning.

2 §
Nya miljöstödsförbindelser som ingås 2006

En ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder för växtodlingslägenheter i samband med miljöstödet för jordbruk kan 2006 ingås av en sökande som inte har någon gällande förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder. En jordbrukare som 2000 eller 2001 har förbundit sig vid miljöstödet kan inte ingå en ny förbindelse. En sökande som av något annat skäl än oöverstigligt hinder har frånträtt en förbindelse som varit i kraft i tre år och som ingåtts 2000 eller senare kan inte ingå en ny förbindelse. Den som ingår en ny förbindelse kan inte tidigare ha varit delägare i en sammanslutning som ingått en förbindelse om miljöstöd.

En ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder för växtodlingslägenheter i samband med miljöstödet för jordbruk kan utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. ingås 2006, förutsatt att

1) jordbrukaren 2006 har ansökt om avtal om ekologisk husdjursproduktion inom en särskilt föreskriven ansökningstid och att avtalet kan ingås med jordbrukaren så att det börjar 2006,

2) jordbrukaren tidigare som tilläggsåtgärd i samband med miljöstödet för jordbruk har valt åtgärden främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande, och

3) de produktionsinriktningar som jordbrukaren bedrivit innan den förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet som börjar 2006 har ingåtts har godkänts vid den inledande kontrollen i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (336/2005) och att jordbrukaren som godkänd aktör omfattas av det kontrollsystem som avses i förordningen för både växt- och animalieproduktionens del.

Åker som omfattas av förbindelser som ingås 2006 och avses i 1 och 2 mom. skall vara sådan som 2005 har berättigat till stöd i fråga om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruk eller som enligt de gällande bestämmelserna om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet inte räknas som arealökning.

3 §
Nya områden och gällande förbindelser

På grund av de knappa anslagen godkänns i fråga om kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som gäller 2006 inte som stödberättigande några sådana nya åkerområden som tidigare inte har berättigat till stöd. Vissa arealer som tidigare inte har berättigat till stöd kan dock fogas till förbindelsen enligt de gällande bestämmelserna, såsom åkerarealer som härrör från sådana jordbrukare över 65 år som inte har ingått någon förbindelse.

4 §
Överföring av förbindelse

Om en överföring av besittningsrätten till hela gården görs kan förbindelsen i fråga överföras, ifall den nya innehavaren uppfyller de villkor som föreskrivs för mottagare av stöd. Om en jordbrukare eller make som uppfyller förbindelsens ålderskrav har fyllt 65 år 2005 och besittningsrätten till hela gården före inlämningen av den årliga stödansökan 2006 överförs på gårdens nya innehavare, kan gårdens tidigare förbindelse i fråga, som var i kraft 2005, överföras på den nya innehavaren. I de fall som avses ovan kan den nya innehavaren inte 2006 ingå en ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet. Den nya innehavaren kan ingå en ny förbindelse om kompensationsbidrag endast i det fall att den tidigare innehavaren av gården har ingått en förbindelse om kompensationsbidrag 2001. I det fallet ingen överföring av förbindelsen skall göras.

5 §
Kringgående av bestämmelserna

Ifall det i fråga om besittningen av åker som hör till lägenhetskomplexet har vidtagits åtgärder vilkas uppenbara syfte är att bilda en ny lägenhet som uppfyller villkoren för minimiareal så att en ny förbindelse för denna lägenhet kan sökas, anses det vara en situation som avses i 53 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan i ett sådant fall inte godkänna en ny förbindelse.

6 §
Begränsad ansökan om avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2006

Avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, kan 2006 sökas och ingås endast i de fall om vilka bestäms i 7―9 §. Avtal om specialstöd kan ingås inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten.

7 §
Avtal om specialstöd som upphör 2006

Om jordbrukaren har ett avtal om specialstöd som ingåtts med stöd av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket och vars giltighetstid i enlighet med avtalet upphör den 31 maj 2006 eller den 30 september 2006, kan jordbrukaren ansöka om motsvarande nya avtal om specialstöd i enlighet med den nämnda förordningen av statsrådet. I det sammanhanget är det möjligt att ansöka om att även områden som tidigare inte har omfattats av avtal om specialstöd skall ingå i det, dock förutsatt att de åkerområden som önskas ingå i avtalet om specialstöd redan tidigare har berättigat till stöd i fråga om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet. Man kan också ansöka om att sådana åkerarealer skall omfattas av avtal om specialstöd som enligt de gällande bestämmelserna om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet inte räknas som arealökningar, såsom åkerarealer som härrör från sådana jordbrukare över 65 år som inte har ingått någon förbindelse.

Det är emellertid inte möjligt att ansöka om avtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning och återanvändning av avrinningsvatten.

8 §
Nya avtal om specialstöd

Ifall det inte är fråga om en situation som avses i 7 §, kan jordbrukaren 2006 ansöka om ett nytt avtal om specialstöd för ingående av följande avtal om specialstöd:

1) avtal om anläggning och skötsel av skyddszon,

2) avtal om ekologisk produktion,

3) avtal om ekologisk husdjursproduktion,

4) avtal om effektiverad stallgödselanvändning,

5) avtal om skötsel av vårdbiotoper, och

6) avtal om uppfödning av lantraser.

9 §
Införlivande av nya områden med ett avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion

Till gällande avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion som har börjat 2004 eller 2005 kan på ansökan fogas nya åkerområden 2006. Den nya åker som fogas till avtalet skall dock vara åker som 2005 har berättigat till stöd i fråga om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruk eller som enligt de gällande bestämmelserna om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet inte räknas som arealökningar. För de nya åkerområdenas del skall övergången till ekologisk produktion ske samtidigt enligt det ursprungliga avtalets övergångstidtabell.

Ett nytt ersättande avtal om ekologisk produktion kan ingås, om den åkerareal som avtalet omfattar 2002―2004 eller 2005 ensam eller tillsammans med de arealer som godkänts för avtalet tidigare avtalsår överstiger 50 procent av det tidigare avtalets avtalsområde. Den åker som godkänns i avtalet skall vara åker som 2005 har berättigat till stöd i fråga om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruk eller som enligt de gällande bestämmelserna om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd inte räknas som arealökning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 januari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.