8/2006

Given i Helsingfors den 12 januari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller tillämpning av de bidragssystem om vilka föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd.

Om bidragssystemen föreskrivs vidare i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 gällande fastställande av tillämpningsföreskrifter i förordningen om gårdsstöd, nedan tillämpningsförordningen.

Denna förordning gäller i tillämpliga delar även bidrag per tacka. Om systemet med bidrag per tacka föreskrivs i artikel 113 i förordningen om gårdsstöd.

2 §
Definitioner

Sådana bidrag för nötkreatur som helt finansieras av Europeiska gemenskapen är:

1) tjurbidrag,

2) bidrag för stutar (bidrag för kastrerade tjurar),

3) produktionsbidrag för dikor, samt

4) produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur.

3 §
Administrativa dokument

En nötkreatursförteckning som med hjälp av automatisk databehandling skrivits ut ur den databas (nötdjursregistret) som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 är ett sådant administrativt dokument som avses i Europeiska gemenskapens regelverk. Som nötkreatursförteckning godkänns endast förteckningar som Lantbrukets Datacentral Ab sänt gården samt sådana utskrifter av förteckningar ur Ammu & Elmer-programmet eller ur bläddrarprogrammet för jordbrukare som har rubriken "Nötkreatursförteckning".

Till skriftliga ansökningar om tjurbidrag och bidrag för stutar skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteckning eller de sidor i nötkreatursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötkreatur som ansökan om bidrag gäller.

4 §
Begränsningar som gäller antalet tjurar och stutar per gård

Vid beviljande av tjurbidrag och bidrag för stutar tillämpas inte den övre gräns om högst 90 nötkreatur per gård som avses i artikel 123.1 i förordningen om gårdsstöd.

Om det i artikel 123.8 i förordningen om gårdsstöd avsedda tak (landskvot) som fastställts för Finland överskrids, riktas den proportionella minskning som skall göras enbart till de producenter för vilkas del det i ansökan eller ansökningarna angivna sammanlagda antalet bidragsberättigande tjurar och stutar i första åldersklassen överskrider 25 djur per kalenderår och gård.

5 §
Ansökan

Ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar kan göras för ett eller flera bidragsberättigande djur som faller inom ramen för bidragssystemet.

Enligt artikel 113.3 i förordningen om gårdsstöd skall varje ansökan om bidrag per tacka gälla minst tio tackor.

Bidrag som avses i 2 § 3 och 4 punkten i denna förordning söks genom att en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd anmälan om deltagande tillställs kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Ansökningarna och anmälan om deltagande lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet bekräftar deltagandet med en kopia av anmälan om deltagande som sänds till sökanden.

6 §
Djurhållningsperiod

Den djurhållningsperiod för nötkreatur som avses i artikel 90 i tillämpningsförordningen börjar för stöd som avses i 2 § 1 och 2 punkten dagen efter att den skriftliga ansökan lämnades in. Om ansökan har lämnats in innan den egentliga ansökningstiden börjat, skall djurhållningsperioden börja dagen efter den första dagen för inlämning av ansökan för ansökningsomgången i fråga. Om en ansökan i elektronisk form har lämnats in på en lördag eller söndag anses ansökan ha lämnats in närmast följande vardag och djurhållningsperioden börjar dagen efter att ansökan lämnats in.

Enligt artikel 70 i tillämpningsförordningen börjar för alla dem som ansökt om bidrag per tacka den djurhållningsperiod för tackor som skall uppgå till 100 dagar dagen efter den sista dagen för inlämning av ansökan.

7 §
Anmälan om avlägsnande av djur på grund av naturliga omständigheter

Anmälan om och bevis på avlägsnande av djur på grund av naturliga omständigheter skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet i enlighet med vad som föreskrivs om detta i artikel 61 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem om vilka föreskrivs i förordningen om gårdsstöd, nedan administrationsförordningen.

Om det veterinärintyg eller den mottagningsanmälan från slakteriet som används som bevis inte fås inom den tid som anges i artikel 61, skall dessa bevis lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet genast då de är tillgängliga.

8 §
Påföljder för användning eller olaga innehav av förbjudna ämnen eller produkter

I artikel 140 i förordningen om gårdsstöd bestäms om påföljder för användning eller olaga innehav av förbjudna ämnen eller produkter.

Uteslutning från bidragssystemen gäller också den som fortsätter som producent på gården om det finns något som tyder på att produktionsarrangemangen tillämpas i syfte att kringgå beslutet om uteslutning.

9 §
Minimibelopp för bidraget

Bidrag beviljas inte om dess belopp är 50 euro eller mindre.

10 §
Förvaring av dokument

Producenten skall förvara dokument som hänför sig till ansökan om bidrag under en tid som omfattar minst det år då ansökan gjordes och tre kalenderår därefter.

Som dokument som hänför sig till bidragsansökan betraktas också nötkreatursförteckningar och djurförteckningar över fårflocken.

11 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

När besittningen av en hel lägenhet överförs enligt artikel 74 i administrationsförordningen efter att en bidragsansökan har lämnats in skall bidraget betalas till den som övertar gårdsbruket.

Till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall senast den 11 september inlämnas utredningar om saken och blankett nr 156, om överföringen av besittningen har skett senast den 31 augusti året i fråga. I fråga om överföring av besittningen som har skett efter den 31 augusti skall utredningar om saken och blankett nr 156 inlämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 2 januari året efter överföringen av besittningen eller, om den djurhållningsperiod som ger rätt till djurbidrag upphör efter detta, senast den sista dagen av djurhållningsperioden.

12 §
Sökande av ändring

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 januari 2000 om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (15/2000) jämte ändringar.

Helsingfors den 12 januari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.