7/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 §, 9 a § och 10 § i lagen av den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/1990), sådana de lyder i lag 689/2005:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om innehåll, utformning och uppgörande när det gäller tillståndsansökningar, anmälningar och verksamhetsberättelser som grundar sig på lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990).

2 §
Ansökan om tillstånd

Tillstånd för tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster söks hos länsstyrelsen i det län där tjänsterna kommer att tillhandahållas och där serviceproducenten har en verksamhetsenhet.

Utöver vad som bestäms i 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård skall till tillståndsansökan fogas

1) en kopia av bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna, när sökanden är ett bolag, en annan sammanslutning eller en stiftelse,

2) en utredning av hälso- och sjukvårdstjänsternas planerade innehåll, målgrupp och omfattning samt kvalitetsledning,

3) planritning och dispositionsplan över de lokaler som används för verksamheten, samt

4) uppgifter om huruvida

a) den föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna och en patientombudsman kommer att arbeta vid verksamhetsenheten,

b) kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn har utförts och

c) socialserviceverksamhet bedrivs vid verksamhetsenheten.

3 §
Anmälan om självständig yrkesutövning

En anmälan om självständig yrkesutövning görs hos länsstyrelsen i det län inom vars område tjänsterna i huvudsak tillhandahålls.

Utöver vad som bestäms i 9 a § i lagen om privat hälso- och sjukvård skall av anmälan om självständig yrkesutövning framgå

1) uppgift om verksamhetsställets eller verksamhetsställenas läge och den kommun eller de kommuner där hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls och

2) uppgift om huruvida den självständiga yrkesutövningen är anmälarens huvudsyssla eller bisyssla.

4 §
Verksamhetsberättelser

Uppgifterna i verksamhetsberättelsen ges på blanketten i bilagor till denna förordning.

En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården i vars lokaliteter självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården är verksamma kan även foga uppgifterna om denna verksamhet till sin verksamhetsberättelse. I detta fall specificeras i verksamhetsberättelsen de självständiga yrkesutövare vilkas verksamhet den innefattar.

Verksamhetsberättelsen ges för varje kalenderår före utgången av februari månad följande år.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Förordningens 4 § tillämpas första gången då uppgifterna i verksamhetsberättelsen för 2006 samlas in.

Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Konsultativ tjänsteman
Päivi Kaartamo

Bilagor 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.