5/2006

Utfärdat i Helsingfors den 2 januari 2006

Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § 3 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) samt 7 § 7 mom, 8 § 1 mom., 10 §, 11 §, 11 a § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom. och 13 § 4 mom. sådana som de lyder i lag 1079/2005 samt med stöd av 209 § 2 mom. mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) sådant det lyder i lag 325/2003 bestämt:

1 kap.

Att lämna skattedeklaration

1 §
Deklarationsskyldighetens omfattning

Skattedeklarationen inlämnas för att fullgöra deklarationsskyldigheten enligt 2 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/ 1995). Om den skattskyldiges skyldighet att lämna skattedeklaration och att returnera den förhandsifyllda deklarationen föreskrivs närmare i 7 § i lagen om beskattningsförfarande.

2 §
Var skattedeklarationen skall lämnas in

Skattedeklaration av en allmänt skattskyldig samt en annan deklaration som avses i 13 § 2 mom. av ett bostadssamfund skall lämnas in eller sändas med posten till det skatteverk, som verkställer den skattskyldiges beskattning eller till något annat skatteverk.

3 §
Var en begränsat skattskyldig skall lämna in sin skattedeklaration

En begränsat skattskyldig skall inlämna eller posta sin skattedeklaration direkt till det skatteverk,

1) inom vars område näringsverksamhet har idkats från ett fast driftsställe,

2) inom vars område den av den begränsat skattskyldige ägda fastigheten är belägen;

3) inom vars område ett samfund, i vilket den begränsat skattskyldige ägt aktier eller andelar, med stöd av vilka han besuttit en fastighet eller en del av den, har hemort; och

4) Sydvästra Finlands skatteverks skattebyrå på Åland, om den begränsat skattskyldige har inkomster som härrör från Åland.

I fråga om övrig inkomst eller förmögenhet skall skattedeklarationen inlämnas eller postas till Nylands skatteverk.

Från och med skatteåret 2006 skall en person som är begränsat skattskyldig för hela skatteåret alltid inlämna eller posta sin skattedeklaration till Nylands skatteverk. Om en person som är begränsat skattskyldig för hela skatteåret har inkomster som härrör från Ålands landskap, skall skattedeklarationen dock inlämnas eller postas till Sydvästra Finlands skatteverks skattebyrå på Åland.

En begränsat skattskyldig kan också lämna in sin skattedeklaration till Finlands ambassad i utlandet, som skall sända den till Nylands skatteverk utan dröjsmål.

4 §
Deklarationssätt

Skattedeklaration och övriga upplysningar och utredningar som avses i detta beslut bör lämnas in med Skattestyrelsens blanketter vilka har bestyrkts för ifrågavarande ändamål eller på något annat sätt skriftligen, om det inte finns någon lämplig bestyrkt blankett för ändamålet.

Skattedeklaration för aktiebolag, andelslag, näringssammanslutningar, bostads- och fastighetsbolag, bostadsandelslag, föreningar, stiftelser, jordbruksidkares skattedeklaration för jordbruk och rörelseidkares eller yrkesutövares skattedeklaration för näringsverksamhet kan lämnas in även elektroniskt via en förmedlingstjänst av deklarationer som Skattestyrelsen har meddelat.

5 §
Att underteckna skattedeklarationen

En skattedeklaration som skall returneras till skatteförvaltningen bör undertecknas. I skattedeklarationen för en person som inte är bosatt i Finland samt för ett utländskt samfund skall antecknas deras härvarande representants namn och adress.

En skattedeklaration och en annan handling som har inlämnats elektroniskt fyller kravet på underteckning om den har certifierats genom Tyvi-koder eller övriga koder som används i en förmedlingstjänst av deklarationer som Skattestyrelsen meddelat eller genom ett annat av Skattestyrelsen särskilt bestyrkt certifieringssätt.

2 kap.

Skattedeklarationens inlämningstid

FYSISKA PERSONER OCH INHEMSKA DÖDSBON
6 §
Allmän bestämmelse om skattedeklarationens inlämningstid

Den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen skall för varje skatteår returneras till skatteverket senast den 8 maj eller senast den 15 maj följande år beroende på den förhandsifyllda anteckningen i skattedeklarationen.

Om den skattskyldige inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration, skall han för varje skatteår inlämna skattedeklaration senast den 15 maj följande år.

En skattskyldig som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet skall dock returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast den tidpunkt som avses i 7―8 §.

7 §
Skattedeklaration av skattskyldiga som bedriver jordbruk

Skattedeklaration för jordbruk skall inlämnas senast den sista februari året som följer efter skatteåret. Den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen skall returneras till skatteverket senast den 8 maj eller senast den 15 maj följande år beroende på den förhandsifyllda anteckningen i skattedeklarationen. Om den skattskyldige inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration, skall han beträffande andra inkomster än jordbrukinkomster inlämna skattedeklaration senast den 15 maj följande år.

Om den skattskyldige förutom jordbruk även utövar näringsverksamhet och skattedeklarationen för näringsverksamheten enligt 8 § 1 mom. skall inlämnas senast den 3 april året som följer efter skatteåret, skall även skattedeklaration för jordbruk och övrig verksamhet senast inlämnas vid ovannämnt datum.

8 §
Skattedeklaration av rörelseidkare och yrkesutövare

En skattskyldig som idkar rörelse eller utövar yrke skall inlämna skattedeklaration och returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen senast den 3 april året som följer efter skatteåret.

Om på skattedeklarationsblanketten för näringsverksamhet som den skattskyldige har fått står antecknat något annat datum än den 3 april, skall den skattskyldige inlämna skattedeklaration senast på det antecknade datumet och returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen senast den tidpunkt som avses i 6 § 1 eller 2 mom.

9 §
Skattedeklaration av skattskyldiga som bedriver skogsbruk

Skattedeklaration för skogsbruk skall inlämnas senast den sista februari året som följer efter skatteåret, om den skattskyldige är en mervärdesskattskyldig primärproducent.

Om den skattskyldige eller maken idkar rörelse eller utövar yrkesverksamhet och skattedeklarationen för näringsverksamheten enligt 8 § 1 mom. skall inlämnas senast den 3 april året som följer efter skatteåret, skall även skattedeklaration för skogsbruk senast inlämnas vid ovannämnt datum.

I annat fall skall den skattskyldige inlämna skattedeklaration för skogsbruk senast den tidpunkt den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen skall returneras eller skattedeklarationen inlämnas enligt 6 § 1 eller 2 mom.

10 §
Undantag i fråga om inlämningstid för makar

Skattskyldiga, på vilka inkomstskattelagens (1552/1992) bestämmelser om makar enligt 7 § tillämpas, skall lämna skattedeklaration eller returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen enligt samma tidsfrist. Om makarnas tidsfrister enligt 6 – 9 § löpte ut vid olika tidpunkter, skall makarna lämna skattedeklaration eller returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen enligt den tidsfrist som utgår tidigare.

För makar bestäms inlämningstiden enligt 1 mom., om anteckningen om tidsfristen på den förhandsifyllda skattedeklarationsblanketten inte föreskriver något annat.

ÖVRIGA SKATTSKYLDIGA
11 §
Skattedeklaration av en beskattningssammanslutning

En beskattningssammanslutning skall för varje skatteår lämna skattedeklaration senast den sista februari året som följer efter skatteåret.

12 §
Skattedeklaration av en näringssammanslutning

En näringssammanslutning skall för varje skatteår lämna skattedeklaration senast den 3 april året som följer efter skatteåret.

13 §
Skattedeklaration av ett samfund och en samfälld förmån

Ett samfund och en samfälld förmån skall lämna skattedeklaration inom fyra månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör. Ett utländskt dödsbo skall lämna skattedeklaration inom fyra månader från utgången av skatteåret.

Ett bostadssamfund skall för varje kalenderår för verkställande av beskattningen av delägarna och bostadssamfundet lämna de uppgifter som avses i 17 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande senast den 31 januari följande år. Skattestyrelsens blankett nr 102 skall användas för inlämnandet av uppgifterna.

Staten, kommuner, samkommuner, församlingar av den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet skall lämna skattedeklaration senast den 1 april.

TIDPUNKTEN FÖR SKATTEDEKLARATIONENS INKOMMANDE
14 §
Inlämningstiden för skattedeklarationer som inkommit med posten eller elektroniskt

En skattedeklaration som har inkommit med posten anses ha inlämnats i rätt tid om postförsändelsen med deklarationen har adresserats till skatteverket och lämnats in till posten inom den tidsfrist som bestäms i detta beslut.

En skattedeklaration som har inkommit elektroniskt anses ha inlämnats i rätt tid om den har inkommit till en av Skattestyrelsen meddelat förmedlare (Tyvi-tjänsten) av deklarationstjänster inom den i detta beslut stadgade tiden och avsändaren har från förmedlaren fått en elektronisk bekräftelse på mottagning av deklarationen.

3 kap.

Uppgifter som skall ingå i skattedeklarationen

15 §
Skyldighet att deklarera inkomster, förmögenhet och avdrag

I skattedeklaration eller i en bilaga till den skall enligt inkomstslag, inkomstkällor och förmögenhetsgrupper samt i övrigt tillräckligt specificerat antecknas de skattepliktiga inkomsterna och tillgångarna. I deklarationen skall även med motsvarande specificering antecknas de avdrag som den skattskyldiga önskar räkna sig till godo och som kan beaktas endast under förutsättning att den skattskyldige lämnar en utredning av grunderna för avdraget och avdragets storlek. Beloppen för inkomsterna, tillgångarna och avdragen skall anges med en cents noggrannhet.

I fråga om inkomster och tillgångar vilkas storlek eller värde inte kan fastställas exakt skall antecknas omständigheter som gör det möjligt att beräkna inkomsterna och tillgångarna.

Sådana skattskyldiga vilkas beskattningsbara inkomst fastställs enligt inkomstslag skall separat uppge förvärvsinkomster och kapitalinkomster. I fråga om sådana inkomster som delvis kan vara förvärvsinkomster och delvis kapitalinkomster skall de uppgifter som krävs på skatteblanketterna lämnas om de grunder enligt vilka inkomsten kan uppdelas på förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

En skattskyldig eller makar som yrkar att förlust av näringsverksamhet eller jordbruk eller förlust av en beskattningssammanslutnings jordbruk skall dras av från kapitalinkomsterna på det sätt som avses i 59 § i inkomstskattelagen, skall när yrkandet framställs uppge vilken andel av förlusten som skall dras av från kapitalinkomsterna.

16 §
Uppgifter om vissa tillgångar

Den skattskyldige skall i sin skattedeklaration kommunvis uppge de fastigheter han äger. För fastigheter skall separat ges uppgifter om mark och byggnader.

Delägare i en sammanslutning skall i sin egen skattedeklaration uppge sammanslutningens namn, företags- och organisationsnummer och delägarens andel i sammanslutningens inkomster och förmögenhet.

Delägare i ett samfund skall i sin skattedeklaration separat uppge de samfunds namn, företags- och organisationsnummer samt hemort, av vilkas aktier eller andelar han äger minst 10 procent, samt sin ägarandel i samfundet.

Den skattskyldige skall i sin skattedeklaration separat uppge sin andel eller sina aktier i sådana näringssammanslutningar och samfund där den skattskyldige ensam eller tillsammans med make, barn, förälder eller någon annan anhörig direkt eller indirekt genom en annan sammanslutning eller ett annat samfund äger minst 50 procent av andelarna eller aktierna eller där det röstetal som samtliga aktier i sammanslutningen medför utgör minst 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i samfundet.

17 §
Deklarationsskyldighet för aktiebolag, andelslag, sparbanker och vissa försäkringsanstalter

Aktiebolag och andelslag förutom fastighetssamfund avsedda i 18 § och allmännyttiga samfund avsedda i 20 §, sparbanker och de ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som har garantikapital, skall deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

1) uppgifter om huruvida samfundet har ett fast driftsställe i utlandet och resultaträkningar om de ekonomiska resultaten av varje i utlandet beläget fast driftsställe;

2) uppgifter om huruvida samfundet är är en sådan delägare som avses i 4 § i lagen om beskattning av utländska bassamfund (1217/1994), kalkyler över inkomstandelen av varje utländskt bassamfund och de övriga utredningarna avsedda i 28 § som en delägare av ett utländskt bassamfund skall deklarera;

3) uppgifter om huruvida samfundet är en delägare i en utländsk sammanslutning samt utredning om de inkomstandelar av utländska sammanslutningar som avses i inkomstskattelagen 16 a §;

4) uppgifter om samfundets bokslut har upprättats i enlighet med de internationella bokslutsstandarderna som avses i 7 a kapitel av bokföringslagen (1336/1997);

5) uppgifter om huruvida samfundet yrkar på avräkning av utländsk skatt och utredning om grunderna för den skatt som avräknas vilka avses i 8 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995);

6) uppgifter om huruvida samfundet under skatteåret har förverkligat en överlåtelse av affärsverksamhet som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller huruvida samfundet har deltagit i ett aktiebytesarrangemang som avses i denna lag;

7) uppgifter om huruvida samfundets verksamhetsbransch eller bankkontonummer ändrats;

8) uppgifter om en sådan aktieägares namn, personbeteckning eller FO-nummer och ägarandel i bolaget, som äger minst tio procent av bolagets aktier, eller ifall antalet aktieägare i bolaget är högst tio, uppgifter om varje aktieägare samt utredning om hyror, räntor, överlåtelsepris och andra prestationer förutom löner och naturaförmåner, samt om lån som har beviljats dem; och i fråga om de delägare vilka har beviljats lån skall dock alltid personbeteckning eller FO-nummer och lånebeloppet utredas;

9) utredning om en sådan till aktiebolagets tillgångar hörande bostad som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen;

10) utredning om vinstfördelningen; om beslut om vinstfördelningen har fattats efter att skattedeklarationen har lämnats in skall utredningen ges med ett protokollsutdrag från samfundets möte inom en månad efter det att beslutet om vinstfördelningen har fattats;

11) uppgifter om det antal bolagets egna aktier som bolaget vid räkenskapsperiodens utgång har i sitt eget förvärv;

12) uppgifter om förhöjning och nedsättning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen av egna aktier, överlåtelse av egna aktier, om detta har ägt rum under räkenskapsperioden som följer efter skatteårets utgång. Om aktiekapitalet har förhöjts eller nedsatts, egna aktier förvärvats, inlösts eller överlåtits efter det att skattedeklarationen har lämnats in, skall uppgifter lämnas till skatteverket inom en månad efter förhöjning och nedsättning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen av egna aktier och överlåtelse av egna aktier;

13) utredning om skattepliktiga och skattefria intäkter enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema vilka hänför sig till inkomstkällor av näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet under räkenskapsperioden; dessutom skall man utreda det inkomstförda beloppet av överlåtelsevinster på aktier som har ingått i anläggningstillgångar i näringsverksamheten, upplösningsvinster, erhållna dividender, vinstandelar av sammanslutningar, värdenedgångar som har kostnadsförts, tillfälliga intäkter och minskningar i reserveringarna;

14) utredning om avdragsgilla kostnader vid beskattningen av respektive förvärvskällor, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema, vilka hänför sig näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet; dessutom skall det kostnadsförda beloppet utredas beträffande avskrivningar inom näringsverksamheten, värdenedgång av anläggningstillgångarna, representationskostnader, donationer, överlåtelseförluster av aktier som hör till anläggningstillgångar, upplösningsförluster och förluster av andra finansieringstillgångar, slutgiltiga värdenedgångar och ökning i reserveringar; och det kostnadsförda beloppet utreds beträffande icke-avdragsgilla kostnader och koncernstöd som avses i 16 § 1 moment 7 punkt i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och beträffande värdenedgång av fordringar;

15) uppgifter om räkenskapsperiodens vinst eller förlust som hänför sig till förvärvskällorna näringsverksamhet, övrig verksamhet och jordbruk och om de belopp vilka inte beaktas vid fastställande av förluster;

16) uppgifter i form av en kalkyl över samfundets sådana tillgångar och skulder, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens förmögenhetskalkylschema, vilka beaktas vid beräkning av det matematiska värdet, samt om differensen mellan dessa tillgångar och skulder;

17) utredning enligt skattedeklarationsblankettens kalkylschema om beståndsdelarna av eget kapital;

18) uppgifter om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har genomförts och om revisionsberättelsen innehåller några av de avvisande utlåtanden, påminnelser och tilläggsuppgifter som avses i 19 § i revisionslagen (936/1994);

19) ett samfund som yrkar avräkning av fastställd förlust från föregående skatteår som avses i inkomstskattelagen skall i sin skattedeklaration ange om det har skett sådan ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum; och ett samfund som yrkar avräkning mot inkomstskatt av oanvänd gottgörelse för bolagsskatt skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) och uppgift om året när ändringen har ägt rum.

I fråga om finansieringsinstitut, försäkringsanstalter och placeringsserviceföretag tillämpas bestämmelserna i 1 mom. 13, 14 och 17 punkten inte. I fråga om finansieringsinstitut, försäkringsanstalter och placeringsserviceföretag tillämpas bestämmelserna i 1 mom. 16 punkten så att de skall ange totalbeloppen av tillgångar och skulder och differensen mellan tillgångar och skulder.

Ett samfund skall utöver det ovannämnda foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

1) utredning om reserveringar och värdejusteringar i bokföringen, utredning om den oavskrivna anskaffningsutgiften vid beskattningen av anläggningstillgångar vid ingången av skatteåret, ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, under skatteåret bokförda avskrivningar på anskaffningsutgiften vilka avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagarna om skattelättnader, om täckande av anskaffningsutgiften genom reservering, om det vid skatteårets utgång oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften, om beloppet av avskrivningar enligt plan vilket belastar det bokföringsmässiga resultatet, om ändringar i differensen mellan avskrivningarna enligt plan och avskrivningarna i bokföringen, om differensens totalbelopp specificerat i avskrivningsgrupper och förvärvskällor enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;

2) utredning om koncernförhållanden och om samfund och sammanslutningar i vilka den skattskyldige har en ägarandel på minst 10 procent, och om beloppen av de koncernbidrag som den skattskyldige har betalat till eller mottagit av dessa;

3) utredning om dottersamfund vid tidpunkten för samfundets bokslut vilka står i ett koncernförhållande som avses i lagen om koncernbidrag (825/1986);

4) utredning om intäkter och kostnader som hänför sig till samfundets förvärvskälla för övrig verksamhet. Överlåtelsevinsterna och -förlusterna inom den övriga verksamhetens förvärvskälla bör specificeras separat för varje nyttighet;

5) beräkning av samfundets överlåtelsevinster och -förluster på aktier bokförda som anläggningstillgångar och på andelar i sammanslutningar, samt av upplösningsvinster och -förluster; dessa beräkningar skall separat för varje bolag och sammanslutning redogöra för beloppen av skattefria överlåtelsevinster och upplösningsvinster på aktier, beloppen för icke-avdragsgilla överlåtelseförluster och upplösningsförluster på aktier, beloppen för beskattningsbara överlåtelsevinster och upplösningsvinster på andelar i sammanslutningar, i fråga om överlåtelse av aktier bokförda som anläggningstillgångar och av andelar i sammanslutningar, beloppen för avdragsgilla överlåtelseförluster och upplösningsförluster på andelar i sammanslutningar, beloppen för beskattningsbara överlåtelsevinster och upplösningsvinster på aktier, och beloppen för avdragsgilla överlåtelseförluster och upplösningsförluster på aktier bokförda som anläggningstillgångar;

6) uppgifter om värdepapper och värdeandelar som samfundet äger och inte har bokfört som omsättnings- eller investeringstillgångar, om deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen och om deras beskattningsvärden eller jämförelsevärden;

7) utredning om de avskrivningar i bokföringen som inte har beaktats vid beskattningen;

8) utredning om de fastigheter som ingår i andra tillgångar än omsättnings- eller investeringstillgångar, deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen, beskattnings- eller jämförelsevärden;

9) specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och övriga belopp av vinstutdelningskaraktär, och över deras skattefria och skattepliktiga andelar;

10) kopia av resultaträkningen för räkenskapsperioden och balans enligt bokföringslagen;

11) utredning om det under skatteåret kostnadsförda beloppet på grund av värdenedgång i tillgodohavanden hos depositionsbanker och kreditinstitut, specificerade som slutliga konstaterade förluster enligt 17 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (1539/92) och som ett kostnadsfört belopp i form av sannolika kostnader;

12) uppgifter om anskaffningsutgifter och värdestegring vid skatteårets utgång för andra investeringstillgångar än byggnader som hör till investeringstillgångarna, och om under skatteåret kostnadsförda anskaffningsutgifter och värdestegringar som hänför sig till investeringstillgångarna samt utredning om vilka kostnadsföringsprinciper som har följts;

13) kopia av revisionsberättelsen, om samfundet inte enligt 1 mom. 17 punkten i sin skattedeklaration har anmält att revisionen för räkenskapsperioden har blivit genomförd och att revisionsberättelsen inte innehåller några av de avvisande utlåtanden, påminnelser och tilläggsuppgifter som avses i 19 § i revisionslagen;

14) ett samfund som enligt 3 kap. 1 § i bokföringslagen skall foga en verksamhetsberättelse till sin bokslut skall även inlämna en kopia av sin verksamhetsberättelse.

Den skattskyldige skall i sex år efter utgången av skatteåret förvara en kalkyl om intäkter och kostnader uppställd enligt inkomstskattekalkylschemat som avses i 1 mom. och en kalkyl om tillgångar och skulder uppställd enligt förmögenhetskalkylschemat som avses i 1 mom. Intäkts- och kostnadsbeloppen vid inkomstskattekalkylen och tillgångarna och skulderna vid förmögenhetskalkylen skall basera sig på verifikationer enligt bokföringslagen. Man skall utan svårighet kunna konstatera sambandet mellan verifikationerna och beloppen som har uppställts vid inkomstskattekalkylen och förmögenhetskalkylen.

18 §
Deklarationsskyldighet för fastighetssamfund

Bostads- och fastighetsaktiebolag och bostadsandelslag skall deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

1) uppgifter om antalet bolagets egna aktier som bolaget har i sitt förvärv;

2) uppgifter om aktiernas nominella värde eller bokföringsvärde;

3) uträkning om den beskattningsbara inkomsten inklusive de belopp vilka tilläggs eller avräknas från räkenskapsperiodens vinst eller förlust;

4) utredning om de belopp vilka inte beaktas vid fastställande av förlust.

5) specifikation över erhållen hyresinkomst i fråga om sådana fastighetsaktiebolag vilkas aktier inte berättigar till besittning av utrymmen som bolaget äger;

6) utredning om betalda och mottagna koncernbidrag;

7) specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och övriga belopp av vinstutdelningskaraktär, och över deras skattefria och skattepliktiga andelar;

8) utredning om bolagets tillgångar och skulder vid bokslutstidpunkten i fråga om sådana fastighetsbolag vilkas aktier inte berättigar till besittning av utrymmen som bolaget äger;

9) utredning om vinstutdelningen; om beslutet om vinstutdelningen har fattats efter att skattedeklarationen lämnats in, skall utredningen ges med ett protokollsutdrag från samfundets möte omedelbart efter det att beslutet om vinstutdelningen har fattats;

10) ett samfund som yrkar avräkning av fastställd förlust från föregående skatteår som avses i inkomstskattelagen skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum; och ett samfund som yrkar avräkning mot inkomstskatt av oanvänd gottgörelse för bolagsskatt skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt och uppgift om året när ändringen har ägt rum.

Ett fastighetssamfund skall utöver det ovannämnda foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

1) kopia av balansräkningen för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen;

2) kopia av resultaträkningen för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen i fråga om sådana fastighetsaktiebolag vilkas aktier inte berättigar till besittning av utrymmen som bolaget äger;

3) uppgifter avsedda i 17 § 3 mom. 1, 2, 6 och 8 punkten;

4) kopia av revisionsberättelsen.

19 §
Bostadssamfund som är befriade från deklarationsskyldigheten

Ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag, ett bostadsandelslag eller annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en lägenhet i en av samfundet ägd byggnad, är inte utan särskilt yrkande skyldigt att inlämna skattedeklaration för annat än det första skatteåret, om

1) det endast finns lägenheter som är avsedda för stadigvarande bostadsbruk och till boendet anslutna utrymmen i den byggnad som samfundet äger (bostadssamfund),

2) bostadssamfundet under skatteåret har fått in endast inkomster av vederlag, fondbetalningar, bruksavgifter, andra smärre ersättningar i anslutning till fastigheten eller smärre ränteinkomster och

3) bostadssamfundets beskattningsbara inkomst, efter att fastställda förluster dragits av, understiger 30,00 euro.

En förutsättning för deklarationsfriheten är också att till skattedeklarationen för ett senare skatteår fogas en kopia av resultaträkningen och balansräkningen för de räkenskapsperioder efter inlämnandet av den föregående skattedeklarationen, för vilka någon skattedeklaration inte har lämnats in, men dock inte flere kopior av resultaträkningen och balansräkningen än för fem räkenskapsperioder före skatteåret.

I 13 § 2 mom. nämnd annan deklaration av bostadssamfund skall dock inlämnas för varje skatteår.

20 §
Deklarationsskyldighet för föreningar, stiftelser, allmännyttiga samfund, delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon

Föreningar, stiftelser, allmännyttiga samfund, delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon, ifall de enligt 7 § i lagen om beskattningsförfarande är skyldiga att lämna skattedeklaration, skall deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

1) uppgifter om antalet medlemmar i föreningen;

2) resultaträkning om verksamhetens resultat specificerat i förvärvskällor med beaktande av de belopp som skall tilläggas eller avräknas från räkenskapsperiodens vinst eller förlust vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet;

3) utredning om de belopp vilka inte beaktas vid fastställande av förlust;

4) utredning om fördelningen av den beskattningsbara inkomsten specificerat enligt inkomstskatteprocent;

5) uppgifter om samfundets resultaträkning för räkenskapsperioden. Uppgifterna ur en resultaträkning som avviker från den resultaträkning som definieras i 3 § i bokföringsförordningen (1339/1997) skall bifogas skattedeklarationen;

6) utredning om tillgångar och skulder vid bokslutstidpunkten;

7) specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och övriga belopp av vinstutdelningskaraktär, och över deras skattefria och skattepliktiga andelar;

8) ett samfund som yrkar avräkning av fastställd förlust från föregående skatteår som avses i inkomstskattelagen skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum; och ett samfund som yrkar avräkning mot inkomstskatt av oanvänd gottgörelse för bolagsskatt skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt och uppgift om året när ändringen har ägt rum.

Utöver detta skall ett samfund som avses ovan i 1 mom. foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

1) kopia av balansräkningen för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen;

2) uppgifter avsedda i 17 § 3 mom. 1 punkten, om samfundet idkar näringsverksamhet;

3) uppgifter avsedda i 17 § 3 mom. 4, 6 och 8 punkten;

4) kopia av revisionsberättelsen.

I fråga om begränsat skattskyldiga dödsbon tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom. i tillämpliga delar.

21 §
Deklarationsskyldighet för näringssammanslutningar

Näringssammanslutningar skall deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

1) uträkning om beskattningsbar inkomst specificerad i förvärvskällor med beaktande av de belopp som skall tilläggas eller avräknas från räkenskapsperiodens vinst eller förlust vid beräkningen av den inkomst eller förlust per varje förvärvskälla som kan fördelas till delägare;

2) specifikation över namn eller firmanamn, personbeteckningar, födelsedata eller företags- och organisationsnummer av delägarna i ett öppet bolag, kommanditbolag och partrederi, samt uppgifter om varje delägares andel i bolaget;

3) utredning om löner, arvoden, vinstandelar, hyror och räntor som sammanslutningen betalat till sina delägare och andra förmåner som delägarna har fått samt om det sannolika överlåtelsepriset av egendom eller rättigheter som investerats i sammanslutningen under skatteåret liksom om det sannolika överlåtelsepriset för fastigheter, byggnader, konstruktioner, värdepapper eller rättigheter som tagits ur sammanslutningen under skatteåret samt om den ursprungliga anskaffningsutgiften för annan egendom, tjänster eller förmåner som tagits ur sammanslutningen eller om det sannolika överlåtelsepriset, om det är lägre än anskaffningsutgiften;

4) utredning om en sådan i 41 § 4 mom. i inkomstskattelagen avsedd bostad som hör till tillgångarna av sammanslutningens näringsverksamhet;

5) specifikation av den skattskyldiges egna och med leasingkontrakt hyrda fortskaffningsmedel, med undantag av bussar och lastbilar, och utredning om de grunder enligt vilka de av fortskaffningsmedlen föranledda utgifterna har fördelats på kostnader för rörelsen och bolagsmännens privata utgifter;

6) utredning om samfund och näringssammanslutningar av vilkas aktier eller andelar sammanslutningen direkt eller indirekt äger minst 50 procent eller i vilka de aktier som sammanslutningen äger berättigar till minst 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i samfundet;

7) uppgifter om moderbolagets namn och företags- och organisationsnummer;

8) utredning om de ränteutgifter vilka inte enligt 18 § 2 mom. i lagen om beskattningen av inkomst av näringsverksamhet inte är avdragsgilla vid näringsverksamheten;

9) specifikation över erhållna dividender och räntor på andelskapital separat för varje förvärvskälla;

10) utredning om tillgångar och skulder vid bokslutstidpunkten separat för varje förvärvskälla;

11) utredning om överlåtelsevinster på fastigheter och värdepapper som hör till näringsverksamhetens anläggningstillgångar;

12) uppgifter om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som har betalats ut under tolvmånadersperioden omedelbart före skatteårets utgång;

13) en sammanslutning som yrkar avräkning av fastställd förlust från föregående skatteår som avses i inkomstskattelagen skall i sin skattedeklaration ange om det har skett någon ändring i samfundets ägarförhållanden som avses i 122 § i inkomstskattelagen och uppgift om året när ändringen har ägt rum.

Utöver detta skall en näringssammanslutning foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

1) uppgifter om balans- och resultaträkningen för räkenskapsperioden;

2) som specifikation av beloppen som ingår i resultaträkningen skall anges summan av mervärdesskattefri försäljning i Finland, summan av försäljning till EU-området och utanför EU, beloppet av värdenedgång av försäljningsfordringar och omsättningstillgångar, beloppet av värdenedgång av värdepapper, summan av betalda donationer, uppgifter om det sammanlagda beloppet av sådana bidrag, understöd och tillägg som från offentliga samfund erhållits för näringsverksamhet, det under skatteåret kostnadsförda beloppet av framtida utgifter och förluster som ingår i resultatregleringarna i balansräkningen samt beloppet av den inkomst av ett utländskt bassamfund som inte har inkomstförts;

3) utredning om den oavskrivna anskaffningsutgiften vid beskattningen av anläggningstillgångar vid ingången av skatteåret, ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, under skatteåret bokförda avskrivningar på anskaffningsutgiften vilka avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagarna om skattelättnader, om täckande av anskaffningsutgiften genom reservering, om det vid skatteårets utgång oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften, om beloppet av differensen mellan avskrivningarna enligt plan och avskrivningarna i bokföringen, om differensens totalbelopp specificerat i avskrivningsgrupper och förvärvskällor enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;

4) uppgifter om reserveringar och avräkningar enligt lagarna om skattelättnader;

5) utredning om intäkter och kostnader av sammanslutningens förvärvskälla som hänför sig till övrig verksamhet. Överlåtelsevinsterna och -förlusterna inom den övriga verksamhetens förvärvskälla skall specificeras separat för varje nyttighet. I fråga om uthyrda fastigheter eller aktielägenheter skall en utredning fogas med specifikation i uthyrningsobjekt och hyresgäster;

6) uppgifter om värdepapper och värdeandelar som sammanslutningen äger och har bokfört som anläggningstillgångar, om deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen och om deras beskattningsvärden;

7) utredning om de avskrivningar i bokföringen som inte har beaktats vid beskattningen;

8) utredning om de fastigheter som ingår i anläggningstillgångarna, deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen och beskattningsvärden;

9) kopia av revisionsberättelsen.

22 §
Deklarationsskyldighet för rörelseidkare och de yrkesutövare som har dubbel bokföring

Rörelseidkare och de yrkesutövare som har dubbel bokföring skall deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen för näringsverksamhet eller i bilagorna till den:

1) uträkning om näringsverksamhetens beskattningsbara inkomst med beaktande av de belopp som tilläggs eller avräknas från räkenskapsperiodens vinst eller förlust;

2) specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och räntor på andelskapital som hänför sig till näringsverksamheten, och över deras skattefria andelar;

3) specifikation av den skattskyldiges egna och med leasingkontrakt hyrda fortskaffningsmedel, med undantag av bussar och lastbilar, och utredning om de grunder enligt vilka de av fortskaffningsmedlen föranledda utgifterna har fördelats på kostnader för rörelsen eller yrket och den skattskyldiges privata utgifter;

4) utredning om grunderna för de avdrag som avses i 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;

5) utredning om användningen av egen bostad inom näringsverksamheten;

6) utredning om beloppen av pengar och övriga nyttigheters värde som den skattskyldige har tagit ur rörelsen eller yrket och beloppen av pengar och övriga nyttigheters värde som den skattskyldige har placerat i rörelsen eller yrket, specificerade per kalenderår;

7) utredning om de ränteutgifter vilka enligt 18 § 2 mom. i lagen om beskattningen av inkomst av näringsverksamhet inte är avdragsgilla vid näringsverksamheten;

8) utredning om tillgångar och skulder som hör till näringsverksamheten vid bokslutstidpunkten;

9) uppgifter om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som har betalats ut under tolvmånadersperioden omedelbart före skatteårets utgång;

10) utredning om överlåtelsevinster på fastigheter och värdepapper som hör till näringsverksamhetens anläggningstillgångar;

11) utredning om sådant arbete inom näringsverksamheten som den skattskyldige och maken har utfört samt om deras andelar i näringsverksamhetens nettoförmögenhet.

Utöver detta skall rörelseidkare och de yrkesutövare som har dubbel bokföring i skattedeklarationen för näringsverksamhet eller i bilagorna till den deklarera följande uppgifter och utredningar:

1) uppgifter om balans- och resultaträkningen för räkenskapsperioden;

2) som specifikation av beloppen som ingår i resultaträkningen skall anges summan av mervärdesskattefri försäljning i Finland, summan av försäljning till EU-området och utanför EU, beloppet av värdenedgång av försäljningsfordringar och omsättningstillgångar, beloppet av värdenedgång av värdepapper, summan av betalda donationer, uppgifter om det sammanlagda beloppet av sådana bidrag, understöd och tillägg som från offentliga samfund erhållits för näringsverksamhet, det under skatteåret kostnadsförda beloppet av framtida utgifter och förluster som ingår i resultatregleringarna i balansräkningen samt beloppet av den inkomst av ett utländskt bassamfund som inte har inkomstförts;

3) utredning om den oavskrivna anskaffningsutgiften vid beskattningen av anläggningstillgångar vid ingången av skatteåret, ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, under skatteåret bokförda avskrivningar på anskaffningsutgiften vilka avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagarna om skattelättnader, om täckande av anskaffningsutgiften genom reservering, om det vid skatteårets utgång oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften, om beloppet av differensen mellan avskrivningarna enligt plan och avskrivningarna i bokföringen, om differensens totalbelopp specificerat i avskrivningsgrupper och förvärvskällor enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;

4) uppgifter om reserveringar och avräkningar enligt lagarna om skattelättnader;

5) i fråga om uthyrda fastigheter eller aktielägenheter vilka hör till näringsverksamheten skall en utredning fogas med specifikation per uthyrningsobjekt och hyresgäster;

6) utredning om de avskrivningar i bokföringen som inte har beaktats vid beskattningen;

7) utredning om de fastigheter som ingår i anläggningstillgångarna, deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen och beskattningsvärden.

23 §
Deklarationsskyldighet för övriga yrkesutövare

Yrkesutövare som har enkel bokföring skall i skattedeklarationen för näringsverksamhet eller i bilagorna till den deklarera följande uppgifter och utredningar:

1) uträkning om näringsverksamhetens beskattningsbara inkomst med beaktande av de belopp som tilläggs eller avräknas från räkenskapsperiodens vinst eller förlust;

2) uppgifter om resultaträkningen;

3) utredning om den oavskrivna anskaffningsutgiften vid beskattningen av lösa anläggningstillgångar vid ingången av skatteåret, ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, under skatteåret bokförda avskrivningar på anskaffningsutgiften, och om det vid skatteårets utgång oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften.

4) uppgifter om det sammanlagda beloppet av sådana bidrag, understöd och tillägg som från offentliga samfund erhållits för näringsverksamhet;

5) specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och räntor på andelskapital som hänför sig till näringsverksamheten, och över deras skattefria andelar;

6) specifikation av den skattskyldiges egna och med leasingkontrakt hyrda fortskaffningsmedel, med undantag av bussar och lastbilar, och utredning om de grunder enligt vilka de av fortskaffningsmedlen föranledda utgifterna har fördelats på kostnader för yrket och den skattskyldiges privata utgifter;

7) utredning om grunderna för de avdrag som avses i 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;

8) utredning om användningen av egen bostad inom näringsverksamheten;

9) utredning om tillgångar och skulder som hör till näringsverksamheten vid bokslutstidpunkten;

10) uppgifter om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som har betalats ut under tolvmånadersperioden omedelbart före skatteårets utgång;

11) utredning om överlåtelsevinster på fastigheter och värdepapper som hör till näringsverksamhetens anläggningstillgångar;

12) utredning om sådant arbete inom näringsverksamheten som den skattskyldige och maken har utfört samt om deras andelar i näringsverksamhetens nettoförmögenhet.

24 §
Deklarationsskyldighet för skattskyldiga som bedriver jordbruk

Fysiska personer, inhemska dödsbon och beskattningssammanslutningar som bedriver jordbruk skall i sin skattedeklaration för jordbruk deklarera följande uppgifter och utredningar:

1) uträkning om jordbrukets beskattningsbara inkomst med beaktande av de belopp som tilläggs eller avräknas från vinsten eller förlusten enligt anteckningsschemat i 37 §;

2) uträkning om jordbrukets resultat med beaktande av specificeringen enligt anteckningsschemat i 37 § av inkomsterna och utgifterna under skatteåret;

3) specifikation över totalbeloppen av mottagna dividender och räntor på andelskapital som hänför sig till jordbruket, och över deras skattefria andelar;

4) utredning om de vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgifterna vid ingången av skatteåret av de byggnader, konstruktioner, maskiner och inventarier, broar och motsvarande nyttigheter och täckdiken vilkas värde nedjusteras genom avskrivningar, och om anskaffnings- och ombyggnadskostnaderna under skatteåret, om beloppet av utnyttjandet av utjämningsreservering till anskaffningskostnaden av dessa, om mottagna försäljningspriser och ersättningar, om mottagna bidrag och understöd till anskaffning av dessa, om beloppen av avskrivningar som bokförts under skatteåret och om de oavskrivna anskaffningskostnaderna vid skatteårets utgång;

5) utredning om anskaffningskostnaden och utnyttjandet av utjämningsreservering till de anskaffade maskiner och byggnader som inte har tagits i bruk under skatteåret;

6) utredning om beräkningsgrunderna enligt vilka utgifterna för fortskaffningsmedlen i jordbruket har fördelats på kostnader för jordbruket och den skattskyldiges privata kostnader;

7) utredning om grunderna för de avdrag som avses i 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967);

8) utredning om tillgångar och skulder som hör till jordbruket vid bokslutstidpunkten;

9) uppgifter om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som har betalats ut under tolvmånadersperioden omedelbart före skatteårets utgång;

10) utredning om överlåtelsevinster på värdepapper som hör till jordbruket;

11) utredning om sådant arbete inom jordbruket som den skattskyldige och maken har utfört samt om deras andelar i jordbrukets nettoförmögenhet;

12) uppgifter om de oupplösta reserveringarna vid utgången av skatteåret.

25 §
Deklarationsskyldighet för skattskyldiga som bedriver skogsbruk

Skattskyldiga som bedriver skogsbruk skall lämna de uppgifter om inkomsterna av och utgifterna för skogsbruket samt om dess tillgångar och skulder som skattedeklarationen förutsätter.

26 §
Deklarationsskyldighet för beskattningssammanslutningar

Utöver deklarationerna för jordbruk och skogsbruk skall beskattningssammanslutningar i skattedeklarationen eller i bilagorna till den deklarera följande uppgifter och utredningar:

1) specifikation över namn eller firmanamn, personbeteckningar, födelsetider eller företags- och organisationsnummer, adresser av delägarna samt om varje delägares andel av sammanslutningens inkomster och förmögenhet och om ändringarna i andelarna;

2) utredning om mottagna hyresinkomster specificerade per hyresobjekt och hyresgäster.

27 §
Deklarationsskyldighet i fråga om uthyrningsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av uthyrningsverksamhet och som enligt lag inte är bokföringsskyldig, skall till skatteverket lämna erforderliga uppgifter om hyrestagarna samt specificerad utredning om de hyror som under skatteåret har uppburits hos dem. Avräkningarna från hyresinkomsterna bör specificeras separat för varje hyresobjekt.

28 §
Deklarationsskyldighet för delägare i utländska bassamfund

En skattskyldig som är en sådan delägare eller förmånstagare som avses i 4 § i lagen om beskattning av utländska bassamfund (1217/94) skall till sin skattedeklaration foga följande uppgifter och utredningar:

1) en specificerad förteckning över direkta och utländska indirekta ägarandelar i utländska bassamfund,

2) en utredning över ställning som förmånstagare i ett utländskt bassamfund,

3) en tillräcklig och tillförlitlig utredning över andra uppgifter som behövs för beräkning av inkomst som beskattas enligt nämnda lag samt över vinstutdelning från bassamfund, räkenskapsperiodens förlust och de i den nämnda lagens 6 § angivna skatter som samfundet har betalat.

Om ett utländskt bassamfund är ett sådant dotterföretag för en skattskyldig som avses i 1 kap. 6 § eller ett intresseföretag som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen, skall den skattskyldige till sin skattedeklaration foga en till riktigheten styrkt kopia av resultat- och balansräkningarna för det utländska samfundets räkenskapsperiod liksom även av balansräkningen för föregående räkenskapsperiod eller av motsvarande bokslutshandlingar. Av en handling på främmande språk skall dessutom på anmodan lämnas en finsk- eller svenskspråkig översättning som gjorts av en auktoriserad translator eller någon annan kompetent person.

I andra fall än det som avses i 2 mom. skall den skattskyldige lämna de i 2 mom. avsedda handlingarna på uppmaning, om inte den skattskyldige på sannolika grunder visar det vara omöjligt att skaffa en handling.

29 §
Uppgifter i anslutning till en ändring i verksamhetsformen

En i 24 § 5 mom. i inkomstskattelagen avsedd skattskyldig eller sammanslutning som föregick ett aktiebolag skall lämna en resultaträkning eller uppgifter om resultaträkningen över det senaste skatteåret och om balansräkningen för tidpunkten för skatteårets utgång. Aktiebolaget skall lämna uppgifterna om resultaträkningen för det skatteår som börjar när verksamhetsformen ändras. Ett aktiebolag på vilket tillämpas 24 § 2 mom. i inkomstskattelagen gällande maximalt avskrivningsbelopp skall avge en utredning av vilken framgår att avskrivningarna överensstämmer med det nämnda lagrummet.

30 §
Uppgifter om fusion och fission

Efter en fusion av samfund eller sammanslutningar eller en fission av ett samfund skall det övertagande samfundet eller den övertagande sammanslutningen ge en utredning om

1) de utgifter hos det överlåtande samfundet eller den överlåtande sammanslutningen som vid en fusion eller fission av samfund eller en fusion av sammanslutningar skall avdras från det övertagande samfundets eller den övertagande sammanslutningens inkomster och andra i beskattningen avdragsgilla poster samt hanteringen av fusionsdifferensen i bokföringen,

2) de uppgifter som avses i 123 § i inkomstskattelagen om det vid en fusion eller fission av samfund krävs att det överlåtande samfundets förluster skall avdras från det övertagande samfundets inkomster, samt

3) de uppgifter som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt.

31 §
Skyldighet för Koncernskattecentralens kunder att lämna uppgifter

Ett sådant moderföretag i en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) och som är kund hos Koncernskattecentralen skall utöver de uppgifter som nämns i 8 § årligen med en särskild anmälan meddela vilka bolag som hör till koncernen den 30 juni. Anmälan skall lämnas till Koncernskattecentralen senast den 31 augusti och i den skall anges namnen på samt FO-nummer och hemorter för de bolag som hör till koncernen. I anmälan lämnas inga uppgifter om bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som hör till koncernen.

32 §
Deklarationsskyldighet för tonnageskattskyldig

Ett bolag som är tonnageskattskyldigt skall lämna Koncernskattecentralen följande uppgifter:

1) varje fartygs namn, IMO-nummer eller signalbokstäver, nationalitet och uppgift om i vilket fartygsregister fartyget finns infört, fartygets brutto- och nettodräktighet, uppgift om fartygets strategiska och kommersiella ledning, uppgifter om användningen av fartyget i internationell sjöfart under skatteåret samt uppgift om huruvida fartyget finns infört i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart,

2) den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg i bolagets ägo som används av bolaget självt i trafik,

3) den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg i bolagets ägo som bolaget har hyrt ut med besättning,

4) den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in utan besättning på bareboat-villkor,

5) den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in med besättning.

För det första skatteåret i tonnageskatteperioden skall bolaget dessutom lämna följande uppgifter om:

1) utgiftsrest av tonnagebeskattad verksamhet och utgiftsrest av inkomstbeskattad verksamhet i sådana fall som avses i 13 § i tonnageskattelagen (476/2002) och beräknad på det sätt som avses i det i paragrafen nämnda lagrummet,

2) det sannolika överlåtelsepriset för sådana anläggningstillgångar som enligt 12 § i tonnageskattelagen är anläggningstillgångar som hör till tonnagebeskattad verksamhet och som avses i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Bolaget skall lämna redogörelse om avdrag av den i 15 § 3 och 4 mom. i tonnageskattelagen avsedda återanskaffningsreserven för tonnagebeskattad verksamhet från anskaffningsutgifterna för de anläggningstillgångar som anskaffats under skatteåret samt om det i de nämnda lagrummen avsedda belopp som lämnats oanvända vid skatteårets utgång.

33 §
Uppgifter om ändring av räkenskapsperioden

En skattskyldig som ändrar tidpunkten för räkenskapsperiodens slut, skall meddela skatteverket om detta. Om bokslutet förläggs till en senare tidpunkt skall meddelandet lämnas in en månad före den dag då räkenskapsperioden skulle ha upphört. Om bokslutet förläggs till en tidigare tidpunkt skall meddelandet lämnas in en månad före den dag då räkenskapsperioden upphör.

Till meddelandet skall fogas utredning om de åtgärder som genomförandet av ändringen förutsätter, såsom ändring av stadgarna eller bolagsordningen, utverkande av behörig myndighets godkännande för ändringen av stadgarna eller bolagsordningen samt införande av ändringen i registret. Om utredningar inte kan fogas till meddelandet skall de tillställas skatteverket inom en månad efter att meddelandet till skatteverket gjordes.

4 kap.

Anteckningar och verifikationer

34 §
Anteckningsskyldighet

Bestämmelserna i detta beslut om skyldighet att göra anteckningar och om anteckningar gäller skattskyldiga, som inte är bokföringsskyldiga, som bedriver eller idkar jordbruk, skogsbruk, uthyrningsverksamhet, investeringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet som inte betraktas som näringsverksamhet.

35 §
Anteckningar

En skattskyldig som är anteckningsskyldig skall göra sådana anteckningar över inkomster och utgifter att inkomsterna och utgifterna för dessa, mervärdesskattebelopp och skattens grunder samt stöd som erhållits för förvärvsverksamheten tillräckligt specificerade framgår av dem och av tillhörande verifikationer.

Anteckningarna registreras i kronologisk ordning. Sidorna i anteckningsboken skall vara försedda med löpande nummer. En inkomst registreras som transaktion när den har lyfts, skrivits in på den skattskyldiges konto eller när den skattskyldige annars har kunnat förfoga över den. En utgift registreras som transaktion när den har utbetalats.

De anteckningar som utvisar inkomst- och utgiftsposter samt mervärdesskattebelopp och skattens grunder skall grunda sig på daterade och numrerade verifikationer samt då mervärdesskatt som uppburits i samband med import dras av, på förtullningsbeslut och därtill hörande handlingar.

En skattskyldig som är anteckningsskyldig och månadsvis lämnar mervärdesskattedeklaration skall registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som skall betalas eller dras av månadsvis senast den 15 dagen i den andra månaden efter varje kalendermånad.

36 §
Bestämmelser om anteckningar inom jordbruket

Förutom uppgifterna enligt 35 § skall en skattskyldig som bedriver jordbruk i anteckningarna särskilt redogöra för följande:

1) köparna av under skatteåret sålda lantbruks- och trädgårdsprodukter, husdjur och produkter från en produktionsinrättning på lägenheten;

2) från jordbruket härrörande fordringar samt från jordbruket härrörande långfristiga och kortfristiga skulder, om vilka skall nämnas borgenärernas namn och adress, för varje borgenär utredning av skuldbeloppet och fördelningen av skulden på jordbruket och annat än jordbruket samt på skulden för skatteåret utgående ränta och av skulden föranledda index- och kursförluster;

3) lägenhetens husdjur vid skatteårets utgång;

4) överlåtelsepris eller ersättning för husdjur som överlåtits under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats såsom skatteårets intäkt samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår överlåtna husdjur som periodiserats såsom skatteårets intäkt;

5) anskaffningsutgift för husdjur som förvärvats under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats såsom avskrivning för skatteåret samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår anskaffade husdjur som periodiserats såsom skatteårets avskrivning;

6) anskaffningsutgifterna för byggnader och anläggningar, utgiftsrester samt de avskrivningar som gjorts på utgiftsresterna;

7) anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för maskiner, redskap och anordningar samt särskilt anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter samt avskrivningarna som gjorts på dessa utgiftsrester;

8) de löner som i pengar utbetalats till personer som arbetat i jordbruket, inberäknat familjemedlemmar som före skatteårets ingång fyllt 14 år, förskott som innehållits på lönerna och erlagda socialskyddsavgifter och andra arbetsgivarprestationer;

9) jordbruksarbete som den skattskyldige och maken utfört samt deras respektive andelar av jordbrukets nettoförmögenhet samt sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2 mom. i inkomstskattelagen och fördelningen av vinsterna mellan makarna;

10) användningen av i jordbruket icke-avdragbara andelar av på lägenheten befintliga byggnader, anläggningar eller delar av dessa i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket;

11) i jordbruket icke-avdragbara utgiftsandelar av anlitande av arbetstagare som avlönats för jordbruket samt av användningen av till jordbruket hörande maskiner och andra i 7 punkten nämnda tillgångar och övriga tillgångar i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket;

12) den skattskyldiges fortskaffningsmedel samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna för fortskaffningsmedlen har fördelats på kostnader för lantbruket och i jordbruket icke-avdragbara kostnader.

13) grunden för avdrag av den ökning av levnadskostnaderna som beror på tillfälliga arbetsresor enligt 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk och för avdrag av de utgifter för sådana resor i anslutning till lantbruket som en jordbruksidkare gör med en bil som hör till hans privata tillgångar; samt

14) grunden för utjämningsreservering som bildats skilt för varje lägenhet; samt

15) anskaffningskostnaderna för CAP-rättigheter och beloppen som avräknats från dem vid beskattningen, och de överlåtelsepriser som den skattskyldige har mottagit för CAP-rättigheter.

37 §
Uträkning av resultatet av jordbruk

Uträkning av resultatet av jordbruket skall upprättas sammanlagt för alla lägenheter enligt följande anteckningsschema:

INKOMSTER

Skattepliktig försäljning 22 %

1. Inkomst av djurförsäljning

2. Inkomst av husdjursförsäljning som periodiserats som skatteårets intäkt

3. Övriga försäljningsinkomster

Skattepliktig försäljning 17 %

4. Inkomst av försäljning av husdjursprodukter

5. Inkomst av försäljning av växtodlingsprodukter

Skattepliktig försäljning 8 %

6. Logiservice mm. försäljningsinkomster

Mervärdesskattefri försäljning

7. Statligt stöd

8. Övriga mervärdesskattefria stöd och ersättningar

9. Direkt intäktsföring av utjämningsreservering

10. Övriga mervärdesskattefria jordbruksinkomster

UTGIFTER

11. Lönekostnader

12. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 22 %

13. Utgifter för anskaffning av husdjur vilka periodiserats såsom skatteårets avskrivningar

14. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 17 % / 8 %

15. Övriga jordbruksutgifter

16. Avskrivningar

17. Utjämningsreservering som gjorts för skatteåret

SKILLNAD (Vinst/Förlust)

Inkomsterna och utgifterna antecknas exklusive mervärdesskatt.

38 §
Bestämmelser om anteckningar inom skogsbruket

En skattskyldig som bedriver skogsbruk och beskattas för kapitalinkomst av skogsbruk i enlighet med 43 § i inkomstskattelagen skall i anteckningarna förutom uppgifterna enligt 35 § särskilt redogöra för följande:

1) en utredning om värdet på virke som använts i jordbruket, näringsverksamheten och tagits i privat bruk;

2) en utredning om skogsbrukets årliga utgifter specificerade enligt utgifter för arbetstagarnas avlöningar, resekostnader för skogsbruket samt övriga årliga utgifter, samt beträffande resekostnaderna en redogörelse för grunderna för avräkning av kostnader för användning av en bil som hör till den skattskyldiges privata tillgångar;

3) en utredning av om en utgiftsreservering och en utgiftsreservering för skogsskadeområden (skadereservering) gjorts och använts;

4) en skilt för varje fastighet specificerad utredning om grunden för skogsavdrag och användningen av skogsavdraget;

5) en utredning om anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och anordningar, byggnader och anläggningar samt för skogsdiken och skogsvägar, om avskrivningar som verkställts på anskaffningsutgifterna samt om utgiftsresten; samt

6) en utredning om hur utgifterna för byggande av en skogsväg fördelas mellan skogsbruket och annan användning av vägen;

7) från skogsbruket härrörande skulder, om vilka skall nämnas borgenärernas namn och adress, för varje borgenär utredning av skuldbeloppet och fördelningen av skulden på skogsbruket och annat än skogsbruket samt på skulden för skatteåret utgående ränta; samt

8) en utredning separat för varje lägenhet om grunderna för värdering av i 63 § i inkomstskattelagen avsett leveransarbete.

För det skogsavdrag som avses i 55 § i inkomstskattelagen skall den skattskyldige till sin anteckningsbok vid rotförsäljning bifoga köparens och vid leveransförsäljning skogsvårdsföreningens eller skogscentralens utredning eller en annan tillförlitlig utredning om att inkomsten av virkesförsäljningen hänför sig till en sådan fastighet eller ett sådant område som berättigar till skogsavdrag.

För den skadereservering som avses i 111 § 2 mom. i inkomstskattelagen skall den skattskyldige till sin anteckningsbok foga en utredning av skogsvårdsföreningen eller skogscentralen eller en annan tillförlitlig utredning om det beräknade beloppet av kostnaderna för förnyelse av den förstörda skogen.

39 §
Bestämmelser om anteckningar för den som bedriver annan förvärvsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av fastighet eller av fiske eller av annan verksamhet än rörelse eller yrke och som inte enligt lag är bokföringsskyldig, skall förutom uppgifterna enligt 35 § föra förteckning över de i verksamheten använda maskinerna, redskapen och anordningarna samt över byggnader och konstruktioner.

Såsom inkomst av i 1 mom. avsedd verksamhet betraktas biinkomster av tjänsten och betjäningsavgifter samt inkomster av upphovsrätt, uppfinning, patent och varumärke, av syneförrättningar och inspektioner, försträckning, emottagande av uppdrag, uthyrning, kurser och privatlektioner samt annan sådan verksamhet. Anteckningar behöver likväl inte föras då inkomsten erhållits av endast en för uthyrning använd bostadslägenhet eller av underhyresgäster i en sådan lägenhet.

En skattskyldig som bedriver investeringsverksamhet som avses i 12 § i lagen om beskattningsförfarande skall över investeringsverksamheten föra sådana anteckningar utgående från vilka och anknutna verifikationer man kan utreda de vid beskattning av överlåtelsevinster nödvändiga uppgifterna om anskaffningstidpunkt, förvärvssätt, anskaffningsutgift, överlåtelsetidpunkt, överlåtelsepris och övriga kostnader i anknytning med anskaffning och överlåtelse. Den skattskyldige skall förvara uppgifterna i sådant format att han på uppmaning kan visa upp sina anteckningar för skattemyndigheten eller en besvärsinstans.

Den i 3 mom. nämnda verksamhet avser placering av medel i värdepapper, investeringsfonders fondandelar och annan motsvarande egendom och handel med sådan egendom när denna verksamhet inte skall betraktas som näringsverksamhet.

40 §
Körjournal av yrkesbilister

En skattskyldig som bedriver yrkesmässig personbeställningstrafik med annan bil än buss eller ambulansbil skall för varje månad per körskift eller, om körskift inte har fastställts, per dygn föra körjournal. Om den skattskyldige använder en taxameter som är försedd med kvittoutskrivare, utgör kvittoutskrivarens rapporter körjournalen.

Av körjournalen eller de rapporter som avses i 1 mom. skall framgå följande specifikation:

1) inkomster av körslor, vilka skall indelas i kontanta inkomster av körslor, inkomster av körslor med kredit och övriga inkomster, samt

2) uppgifter om det sammanlagda antalet körkilometrar under skatteåret, vilka skall uppdelas i yrkeskörslor, icke inkomstbringande yrkeskörslor, privata körslor och övriga körslor.

Körjournalen och de rapporter som avses i 1 mom. skall förvaras sex år efter skatteårets utgång så, att de ursprungliga uppgifterna kan verifieras.

41 §
Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 9.1.2006.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 31 januari 2005 om skattedeklaration (56/2005) och Skattestyrelsens beslut av den 22 december 1995 om anteckningsskyldighet och anteckningar (1807/1995) med senare ändringar.

Bestämmelserna i beslutet skall för första gången tillämpas på skattedeklarationer för skatteåret 2005. Bestämmelserna om skattedeklarationer av samfund skall dock för första gången tillämpas på skattedeklarationer för skatteåret 2006. På skattedeklarationer av samfund för skatteåret 2005 tillämpas bestämmelserna i Finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet (1760/1995) sådana de lydde förrän beslutet upphävdes, och bestämmelserna i Skattestyrelsens beslut om skattedeklaration (56/2005) sådana de lydde förrän beslutet upphävdes.

Bestämmelserna om anteckningsskyldighet och anteckningar skall för första gången tillämpas på anteckningar som förs under skatteåret 2006 med undantag för bestämmelserna i 34 § och 39 § 3 och 4 mom. om anteckningar för investeringsverksamhet, vilka skall för första gången tillämpas på anteckningar som förs under skatteåret 2005. I fråga om anteckningsskyldighet och anteckningar för skatteåret 2005 och för tidigare år tillämpas, med undantag för bestämmelserna om investeringsverksamhet i 34 § och 39 § 3 och 4 mom. i detta beslut, de bestämmelser som har ingått i det upphävda beslutet (1807/1995). I fråga om förvarandet av anteckningar för skatteåret 2005 och för tidigare år tillämpas bestämmelserna i Finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet (1760/1995) sådana de lydde förrän beslutet upphävdes.

Helsingfors den 2 januari 2006

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Tomi Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.