Ursprungliga författningar: 2006

1460/2006
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
1459/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2006
1458/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
1457/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1456/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det slutdokument som gäller en förlängning av giltighetstiden för förklaringen om produktionsfasen för bärraketen Ariane till utgången av 2008
1455/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1454/2006
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
1453/2006
Lag om ändring av universitetslagen
1452/2006
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur
1451/2006
Statsrådets förordning om upphävning av skogsskatteförordningen
1450/2006
Lag om ändring av bilskattelagen
1449/2006
Statsrådets förordning om ändring av 51 b § i förordningen om registrering av fordon
1448/2006
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1447/2006
Lag om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen
1446/2006
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1445/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
1444/2006
Lag om ändring av lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
1443/2006
Lag om stöd för utveckling av landsbygden
1442/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
1441/2006
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
1440/2006
Lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
1439/2006
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
1438/2006
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007
1437/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och från Rumänien
1436/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagarna om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalet med Bulgarien och Rumänien
1435/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
1434/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliska ursprung
1433/2006
Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1432/2006
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1431/2006
Lag om ändring av 17 kap. 14 och 23 § i strafflagen
1430/2006
Lag om ändring av djurskyddslagen
1429/2006
Lag om transport av djur
1428/2006
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1427/2006
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1426/2006
Lag om ändring av 4 § i lagen om överlåtelseskatt
1425/2006
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1424/2006
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1423/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner
1422/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som skall dras av från ansvarsskulden
1421/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1420/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
1419/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1418/2006
Statsrådets förordning om besvärsnämnden för social trygghet
1417/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1416/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2007
1415/2006
Lag om temporär ändring av 13 och 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1414/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften.
1413/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om omvandling av pension så att den motsvarar en lägre pensionsålder än 62 år
1412/2006>
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
1411/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1410/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1409/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1408/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner
1407/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare
1406/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare
1405/2006
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
1404/2006
Statsrådets förordning om reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
1403/2006
Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
1402/2006
Lag om ändring av regionutvecklingslagen
1401/2006
Strukturfondslag
1400/2006
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
1399/2006
Statsrådets förordning om bestämmande av behörig pensionsanstalt
1398/2006
Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift
1397/2006
Statsrådets förordning om ändring av 23 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
1396/2006
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1395/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1394/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i stadgan för Haagkonferensen för internationell privaträtt
1393/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1392/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för startstöd för renhushållning och naturnäringar
1391/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur
1390/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1389/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel skall betalas år 2007 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1388/2006
Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
1387/2006
Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
1386/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
1385/2006
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1 och K av armerad betong
1384/2006
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1, S3 och S6 i bergrum samt skyddsrum av skyddsklass S3 av armerad betong
1383/2006
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
1382/2006
Statsrådets förordning om Meiko naturskyddsområde
1381/2006
Statsrådets förordning om Sibbo storskogs naturskyddsområde
1380/2006
Lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram
1379/2006
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1378/2006
Kommunikationsministeriets förordning om minskning av insidan på lastbilar, släpvagnar till lastbilar och växelflak som är över 2,55 meter breda och som används i fordonskombinationer som är över 22,00 meter långa
1377/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporärt ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
1376/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1375/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån
1374/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 21 a § i lagen om miljöskadeförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1373/2006
Lag om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring
1372/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 10 b § i patientskadelagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1371/2006
Lag om ändring av patientskadelagen
1370/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 18 b § i trafikförsäkringslagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1369/2006
Lag om ändring av 18 b § i trafikförsäkringslagen
1368/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 60 b § i lagen om olycksfallsförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1367/2006
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1366/2006
Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1365/2006
Lag om ändring av lagen om posttjänster
1364/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
1363/2006
Lag om ändring av sjölagen
1362/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1989 års internationella konvention om bärgning
1361/2006
Lag om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen
1360/2006
Lag om registrering av fartygspersonal
1359/2006
Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1358/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av bilagan C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
1357/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
1356/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1355/2006
Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
1354/2006
Lag om upphävande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet
1353/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionskassor
1352/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionsstiftelser
1351/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar vid en anläggning som levererar hushållsvatten och om testning av sådan kompetens
1350/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och bassängvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar i en simhall, badanläggning eller motsvarande anläggning och om testning av sådan kompetens
1349/2006
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2007
1348/2006
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1347/2006
Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1346/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket
1345/2006
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om barndagvård
1344/2006
Lag om ändring av 11 a § i lagen om barndagvård
1343/2006
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1342/2006
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1341/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1340/2006
Handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1339/2006
Statsrådets förordning om screening
1338/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Guatemala om främjande och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1337/2006
Lag om ändring av 41 § i lagen om stödjande av företagsverksamhet
1336/2006
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1335/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1334/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2007
1333/2006
Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1332/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1331/2006
Lag om upphävande av lagen om temporär ändring av 16 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1330/2006
Lag om ändring av lagen om barndagvård
1329/2006
Lag om ändring av 6 § i socialvårdslagen
1328/2006
Lag om ändring av 6 § i folkhälsolagen
1327/2006
Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1326/2006
Lag om ändring av 3 kap. 9 § i bokföringslagen
1325/2006
Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen
1324/2006
Lag om ändring av handelsregisterlagen
1323/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om skatteredovisning
1322/2006
Lag om ändring av 4 a § och om temporär ändring av 4 § i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1321/2006
Lag om temporär ändring av 87 § i vägtrafiklagen
1320/2006
Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna
1319/2006
Lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna åklagare
1318/2006
Lag om ändring av lagen om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland
1317/2006
Lag om ändring av lagen om häradsåklagare
1316/2006
Lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1315/2006
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
1314/2006
Lag om ändring av 140 § i lagen om pension för arbetstagare
1313/2006
Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
1312/2006
Lag om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring
1311/2006
Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare
1310/2006
Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1309/2006
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1308/2006
Lag om ändring av militärunderstödslagen
1307/2006
Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd
1306/2006
Lag om ändring av barnbidragslagen
1305/2006
Lag om ändring av 55 och 58 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1304/2006
Lag om ändring av lagen om handikappbidrag
1303/2006
Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn
1302/2006
Lag om ändring av 33 och 37 § i familjepensionslagen
1301/2006
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1300/2006
Lag om ändring av folkpensionslagen
1299/2006
Lag om besvärsnämnden för social trygghet
1298/2006
Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
1297/2006
Lag om statens pensionsfond
1296/2006
Lag om införande av lagen om statens pensioner
1295/2006
Lag om statens pensioner
1294/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner
1293/2006
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1292/2006
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1291/2006
Lag om införande av lagen om sjömanspensioner
1290/2006
Lag om sjömanspensioner
1289/2006
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1288/2006
Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
1287/2006
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1286/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1285/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
1284/2006
Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1283/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1282/2006
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1281/2006
Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1280/2006
Lag om pension för lantbruksföretagare
1279/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård
1278/2006
Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1277/2006
Lag om ändring av 2 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1276/2006
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1275/2006
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
1274/2006
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1273/2006
Lag om införande av lagen om pension för företagare
1272/2006
Lag om pension för företagare
1271/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
1270/2006
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
1269/2006
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1268/2006
Lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1267/2006
Lag om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp
1266/2006
Lag om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter
1265/2006
Lag om högsta förvaltningsdomstolen
1264/2006
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1263/2006
Lag om ändring av 4 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1262/2006
Lag om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
1261/2006
Lag om ändring av 44 kap. 1 § i strafflagen
1260/2006
Lag om ändring av kemikalielagen
1259/2006
Lag om växtskyddsmedel
1258/2006
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
1257/2006
Lag om ändring av lönegarantilagen
1256/2006
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1255/2006
Lag om ändring av lagen om barndagvård
1254/2006
Lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet
1253/2006
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
1252/2006
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1251/2006
Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet
1250/2006
Lag om ändring av 89 § i fordonslagen
1249/2006
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1248/2006
Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning
1247/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
1246/2006
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1245/2006
Inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka nödcentralerna vid nödcentralsverkets uppbär avfift
1244/2006
Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall
1243/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen mot dopning inom idrotten
1242/2006
Statsrådets kanslis förordning om avgifter för statsrådets kanslis prestationer
1241/2006
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den avgift som skall betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1240/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1239/2006
Lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen
1238/2006
Lag om ändring av lagen om faderskap
1237/2006
Lag om assisterad befruktning
1236/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1235/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
1234/2006
Statsrådets förordning om fastställande år 2007 av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
1233/2006
Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
1232/2006
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1231/2006
Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
1230/2006
Lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1229/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om anordnande av studentexamen
1228/2006
Lag om ändring av upphovsrättslagen
1227/2006
Lag om ändring av 3 § i företags- och organisationsdatalagen
1226/2006
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1225/2006
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
1224/2006
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1223/2006
Lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen
1222/2006
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
1221/2006
Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning
1220/2006
Lag om ändring av 13 § i lagen om överlåtelseskatt
1219/2006
Lag om ändring av 6 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1218/2006
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1217/2006
Lag om inkomstskatteskalan för 2007
1216/2006
Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen
1215/2006
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2007
1214/2006
Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1213/2006
Lag om ändring av 23 b och 24 § i tullagen
1212/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål
1211/2006
Lag om ändring av 19 § i bränsleavgiftslagen
1210/2006
Lag om ändring av 48 § i fordonsskattelagen
1209/2006
Lag om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
1208/2006
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1207/2006
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1206/2006
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
1205/2006
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1204/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1203/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
1202/2006
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1201/2006
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1200/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer
1199/2006
Finansministeriets förordning om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1198/2006
Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1197/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
1196/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1195/2006
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1194/2006
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
1193/2006
Statsbudgeten för 2007
1192/2006
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2007
1191/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift
1190/2006
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
1189/2006
III tilläggsbudgeten för 2006
1188/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
1187/2006
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1186/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1185/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer
1184/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1183/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1182/2006
Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Fångvårdsväsendet
1181/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
1180/2006
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon
1179/2006
Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
1178/2006
Statsrådets förordning om besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
1177/2006
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar gällande toluen och triklorbensen
1176/2006
Statsrådets förordning om företagshälsokort för arbetstagare som utför byggarbete
1175/2006
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad 2007
1174/2006
Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen
1173/2006
Statsrådets förordning om ändring av upphovsrättsförordningen
1172/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som ingår i vissa program för utveckling av landsbygden
1171/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
1170/2006
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1169/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om upplysningar som skall lämnas vid införsel av husdjursavelsmaterial
1168/2006
Försvarsministeriets förordning om dagspenning till värnpliktiga samt till kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst
1167/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk år 2007
1166/2006
Statsrådets förordning om Zoonoscentret
1165/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
1164/2006
Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1163/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1162/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1161/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1160/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1159/2006
Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret
1158/2006
Lag om ändring av utlänningslagen
1157/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden
1156/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1155/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum
1154/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
1153/2006
Statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2007
1152/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2006
1151/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna
1150/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
1149/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa
1148/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner
1147/2006
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om utvärdering av utbildning
1146/2006
Statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner
1145/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1144/2006
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006
1143/2006
Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
1142/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1141/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföring av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
1140/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
1139/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter
1138/2006
Lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och från Rumänien
1137/2006
Inrikesministeriets förordning om upphävande av 1 § 2 mom. i inrikesministeriets förordning om passfotografier
1136/2006
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1135/2006
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1134/2006
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
1133/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i bostadsbidragsförordningen
1132/2006
Statsrådets förordning om ändring av 6 § statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1131/2006
Lag om ändring av 17 och 18 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1130/2006
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2007
1129/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1128/2006
Lag om ändring av 96 och 97 § i lagen om försäkringskassor
1127/2006
Lag om upphävande av 64 § 2 mom. och 65 § 4 mom. i lagen om pensionsstiftelser
1126/2006
Lag om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen
1125/2006
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1124/2006
Lag om ändring av 48 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1123/2006
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1122/2006
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1121/2006
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1120/2006
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1119/2006
Lag om ändring av 10 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag
1118/2006
Lag om ändring av 56 § i lagen om sjömanspensioner
1117/2006
Lag om ändring av 17 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
1116/2006
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1115/2006
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1114/2006
Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden
1113/2006
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
1112/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1111/2006
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1110/2006
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1109/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om näringsförbudsregistret
1108/2006
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1107/2006
Lag om ändring av lagen om näringsförbud
1106/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Zambia om främjande av och skydd för investeringar
1105/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa fiskeövervakningsåtgärder
1104/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2007 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för bidrag per tacka år 2007
1103/2006
Lag om ändring av 173 a § i mervärdesskattelagen
1102/2006
Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
1101/2006
Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen
1100/2006
Lag om ändring av 37 § i lagen om verkställighet av böter
1099/2006
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
1098/2006
Lag om ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen
1097/2006
Lag om ändring av 70 § i inkomstskattelagen
1096/2006
Lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet
1095/2006
Lag om ändring av 13 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1094/2006
Lag om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän
1093/2006
Lag om ändring av 26 § i lönegarantilagen
1092/2006
Lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet
1091/2006
Lag om ändring av 25 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1090/2006
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
1089/2006
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1088/2006
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
1087/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter
1086/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om användning av fordon på väg
1085/2006
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
1084/2006
Statsrådets förordning om ändring av 21 och 25 § i statsrådets förordningen om godkännande av fordon
1083/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det genom notväxling ingångna protokollet mellan Finland och Ryssland om passertillståndsförfarandet för Saima kanals och Malyj Vysotskij -öns servicepersonal
1082/2006
Lag om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas
1081/2006
Lag om ändring av 48 b och 48 f § i lagen om grundläggande utbildning
1080/2006
Lag om ändring av 31 och 32 § i lagen om studiestöd
1079/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på verksamheten vid hästseminstationer
1078/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1077/2006
Handels- och industriministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av centralen för turistfrämjande
1076/2006
Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1075/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1074/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet
1073/2006
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2007
1072/2006
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2007
1071/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av befolkningsdatalagen
1070/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om hemkommun
1069/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området av lagstiftningen
1068/2006
Lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi
1067/2006
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
1066/2006
Lag om ändring av sparbankslagen
1065/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats andra än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och jordbrukets produktionsbyggnader under början av år 2006
1064/2006
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
1063/2006
Lag om ändring av 9 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1062/2006
Lag om ändring av 5 a kap. 1 § och 10 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1061/2006
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
1060/2006
Lag om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
1059/2006
Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
1058/2006
Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen
1057/2006
Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden
1056/2006
Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2009
1055/2006
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1054/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 § och bilagan i kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1053/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i lagen om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar
1052/2006
Statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1051/2006
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer samt upphävning av statsrådets beslut angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på traktorer och besiktning av dem
1050/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1049/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
1048/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2006
1047/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
1046/2006
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2006
1045/2006
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2006
1044/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
1043/2006
Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift
1042/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1041/2006
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1040/2006
Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
1039/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om skyddsområden
1038/2006
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om territorialövervakning
1037/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1036/2006
Miljöministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för miljöministeriet
1035/2006
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1034/2006
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1033/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen av tjänster som alltid besätts för viss tid
1032/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om polisutbildning
1031/2006
Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar
1030/2006
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon
1029/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsdomstolen
1028/2006
II tilläggsbudgeten för 2006
1027/2006
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
1026/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av gårdsstöd för år 2006
1025/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av bidrag per tacka och dess LFA-tillägg för år 2006
1024/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av produktionsbidrag för jordbruksgrödor för år 2006
1023/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk
1022/2006
Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
1021/2006
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om statens indrivningskvitton
1020/2006
Statsrådets förordning om upphävande av 5 och 6 kap. i förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
1019/2006
Statsrådets förordning om upphävande av utsökningsförordningen
1018/2006
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen angående tillämpningen av 18 § 5 kap. utsökningslagen
1017/2006
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön
1016/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om kungörelseregister
1015/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsökningsförfarandet
1014/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
1013/2006
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
1012/2006
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2005
1011/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning
1010/2006
Statsrådets förordning om Pensionsskyddscentralen
1009/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2006
1008/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
1007/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen
1006/2006
Lag om statsbidrag till privata arkiv
1005/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 17 § i trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion
1004/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1003/2006
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligtstöd 2006
1002/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006
1001/2006
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1000/2006
Lag om maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande av bostadsbidrag för pensionstagare 2007
999/2006
Lag om ändring av 30 a § i folkpensionslagen
998/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om handikappbidrag
997/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om vårdbidrag för barn
996/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
995/2006
Lag om system för inkassering av elektroniska vägtullar
994/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2007
993/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de blanketter som skall användas vid missbrukarvård oberoende av vilja
992/2006
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av trafikministeriets beslut om förarexamensverksamhet
991/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
990/2006
Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
989/2006
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
988/2006
Lag om ändring av 5 § i lagen om statsgarantifonden
987/2006
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
986/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
985/2006
Lag om ortodoxa kyrkan
984/2006
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
983/2006
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
982/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
981/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om yrkeshögskolor
980/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
979/2006
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
978/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
977/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar
976/2006
Lag om farkostregistret
975/2006
Lag om ändring av lagen om källskatt för löntagare från utlandet
974/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar för 2006
973/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2006
972/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
971/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
970/2006
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
969/2006
Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
968/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet
967/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om skogsvårdsföreningar
966/2006
Lag om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
965/2006
Justitieministeriets förordning om förfarandet vid val till sametinget
964/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser
963/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
962/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2006
961/2006
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006
960/2006
Lag om ändring av ärvdabalken
959/2006
Lag om ändring av 20 och 22 § i lagen om faderskap
958/2006
Lag om ändring av namnlagen
957/2006
Lag om ändring av 7 e och 9 § i lagen om hemkommun
956/2006
Lag om ändring av lagen om registerförvaltningen
955/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
954/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande och fastställande av gårdsstödsrättigheter
953/2006
Statrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
952/2006
Lag om ändring av 24 § i lagen om utkomststöd
951/2006
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd
950/2006
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för närståendevård
949/2006
Lag om ändring av 7 § i lagen om underhållstrygghet
948/2006
Lag om ändring av 2 och 3 § i familjevårdarlagen
947/2006
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2006
946/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
945/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.
944/2006
Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral
943/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhindrande av spridning av aviär influensa hos vilda fåglar
942/2006
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
941/2006
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om ibruktagande av säkerhetsklassificering
940/2006
Statsrådets förordning om tillfälligt omstruktureringsstöd till sockerindustrin
939/2006
Lag om ändring av 23 § i jaktlagen
938/2006
Lag om De vetenskapliga samfundens delegation
937/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
936/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL)
935/2006
Lag om ändring av 5 § i vallagen
934/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2006
933/2006
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit
932/2006
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
931/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Nokia International Oy och NSN Finland Oy vid Koncernskattecentralen
930/2006
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården
929/2006
Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
928/2006
Lag om ändring av 50 kap. i strafflagen
927/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
926/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
925/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
924/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 § i kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
923/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
922/2006
Handels- och industriministeriets förordning om operativa krav på åtskiljande av verksamheterna hos en eldistributionsnätsinnehavare
921/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förarexamensverksamhet
920/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet
919/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet
918/2006
Lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen
917/2006
Lag om ändring av 5 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort
916/2006
Lag om ändring av 16 § i lagen om fritt bildningsarbete
915/2006
Lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
914/2006
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
913/2006
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
912/2006
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
911/2006
Lag om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen
910/2006
Lag om ändring av 7 § i firmalagen
909/2006
Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
908/2006
Lag om ändring av handelsregisterlagen
907/2006
Lag om ändring av 5 kap. 5 § i lagen om andelslag
906/2006
Lag om europaandelslag
905/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar 2006
904/2006
Miljöministeriets förordning om blankett för ansökan om arava- och räntestödshyresbostäder och bilagor till blanketten
903/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
902/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionala miljöcentraler
901/2006
Statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
900/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
899/2006
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i förordningen om användning av fordon på väg
898/2006
Lag om ombildning av Folkpensionsanstaltens interna rehabiliteringsbolag Petrea till en stiftelse
897/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grodlår och sniglar som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
896/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
895/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg och äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
894/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
893/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
892/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
891/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
890/2006
Lag om ändring av 15 och 19 kap. i sjukförsäkringslagen
889/2006
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
888/2006
Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse
887/2006
Statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd
886/2006
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd
885/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2006
884/2006
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna
883/2006
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det interna finansieringsavtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, till tionde Europeiska utvecklingsfonden
882/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
881/2006
Republikens presidents förordning om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till det utbetalande organet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
880/2006
Lag om ändring av vallagen
879/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
878/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
877/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2006
876/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
875/2006
Statsrådets förordning om statens bostadsfonds medelsanskaffningsfullmakter år 2006
874/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare
873/2006
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i barnskyddsförordningen
872/2006
Statsrådets förordning om Landsbygdsverkets förvaltning
871/2006
Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
870/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift
869/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättning till den som är föremål för forskning
868/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om prestationer för vilka Rättskyddscentralen för hälsovården tar ut avgift
867/2006
Kommunikationsministeriets förordning om utbildning som krävs av biljettkontrollörer och ordningsvakter som bistår vid kontrollen
866/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll
865/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det slutliga beloppet av växthusstöd 2006
864/2006
Statsrådets förordning om ändring av 18 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006
863/2006
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med marockanska diplomatpass
862/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
861/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
860/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
859/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
858/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
857/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
856/2006
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen
855/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsandelar till kommunerna
854/2006
Utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
853/2006
Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
852/2006
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
851/2006
Lag om ändring av 2 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
850/2006
Lag om ändring av 9 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
849/2006
Lag om ändring av 123 § i utlänningslagen
848/2006
Lag om ändring av lagen om behandling av berusade
847/2006
Lag om ändring av 7 och 12 § i lagen om ordningsvakter
846/2006
Lag om ändring av 27 § i territorialövervakningslagen
845/2006
Lag om ändring av 21 § i militära disciplinlagen
844/2006
Lag om ändring av tullagen
843/2006
Lag om ändring av 61 och 64 § i lagen om gränsbevakningslagen
842/2006
Lag om ändring av 10 § i förundersökningslagen
841/2006
Lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen
840/2006
Finansministeriets förordning om krav för upptagande av värdepapper på börslistan
839/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
838/2006
Arbetsministeriets förordning om ändring av 2 § arbetsministeriets förordning om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
837/2006
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkte
836/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 15 och 18 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten
835/2006
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2007
834/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
833/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
832/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
831/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Peräseinäjoki kommun
830/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Harjavalta stad och Kullaa kommun
829/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Peräseinäjoki kommun
828/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Eura kommun
827/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kiikoinen kommun
826/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Punkalaidun kommun
825/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Nakkila kommun
824/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Teuva kommun
823/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Somero stad och Tammela kommun
822/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Töysä kommun
821/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Evijärvi kommun
820/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Sjundeå kommun
819/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Halsua kommun
818/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kaustinen kommun
817/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättandet av restriktionsområden på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Ruokolahti kommun
816/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Jämsä stad
815/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Eno kommun
814/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Orimattila kommun
813/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Vasa stad
812/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Ilomants kommun
811/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Hollola kommun
810/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Lappo stad
809/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Juuka kommun
808/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Bjärnå kommun
807/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Lapinlahti kommun
806/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kuusjoki kommun
805/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Jämsänkoski kommun
804/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Jämsä stad
803/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Östermark kommun
802/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Ylistaro kommun
801/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kerimäki kommun
800/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättandet av restriktionsområden på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Elimäki kommun
799/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Jämsä kommun
798/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Rusko kommun
797/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
796/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
795/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
794/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
793/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av vissa virussjukdomar hos fiskar
792/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Siilinjärvi kommun
791/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Nivala stad
790/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kesälahti kommun
789/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2006/2007
788/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om rambildsmätning av virke med laserskanning
787/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
786/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
785/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
784/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
783/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer
782/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken
781/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder
780/2006
Statsrådets förordning om säkerställande av barnsäkerheten hos tändare som släpps ut på marknaden och om förbud att på marknaden släppa ut leksaksliknande tändare
779/2006
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2007
778/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2006
777/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
776/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
775/2006
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2005
774/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 4 § i undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
773/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse
772/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina
771/2006
Statsrådets förordning om upphävande av 1 kap. 6 § civiltjänstförordningen
770/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
769/2006
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2005
768/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
767/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården
766/2006
Finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
765/2006
Statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
764/2006
Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
763/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
762/2006
Handels- och industriministeriets förordning förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
761/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen
760/2006
Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
759/2006
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
758/2006
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2006 års fastighetsbeskattning
757/2006
Kommunikationsministeriets förordning om solvens avseende tillståndspliktig godstrafik på väg och anordnande av företagarutbildning
756/2006
Kommunikationsministeriets förordning om banavgiftens grunddel
755/2006
Kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter
754/2006
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
753/2006
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i tvistemål som gäller tillämpning av aktiebolagslagen
752/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
751/2006
Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och ansökan om bankapacitet
750/2006
Statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet
749/2006
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om vissa medlemsstaters i Europeiska unionen anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen
748/2006
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
747/2006
Statsrådets förordning om ändring av 34 § 5 mom. i körkortsförordningen
746/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
745/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
744/2006
Lag om ändring av 7 § i ordningslagen
743/2006
Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen
742/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning år 2006 av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag för programperioden 2000―2006
741/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det beredningsstöd och odlarstöd som regleringsåret 2005/2006 betalas till förädlingsföretag för torkat foder
740/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av kompletterande stödbelopp som hänför sig till moduleringen (minskningen) av EU:s direktstöd år 2005
739/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 16 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom gårdsstödet 2006
738/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2006
737/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador år 2006 och registrering av uppgifter gällande skördeskadeersättningar i Stödtillämpningen
736/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
735/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarshögskolan
734/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring för begränsad tid av förordning om ekologisk animalieproduktion
733/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
732/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
731/2006
Statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder
730/2006
Statsrådets förordning om närmare bedömning av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov i fråga om vissa tidigare beviljade ägarbostadslån
729/2006
Statsrådets förordning om godkännande av lån som räntestödslån för ägarbostäder
728/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
727/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt av lagen om godkännande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
726/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
725/2006
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
724/2006
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om statens konstverkskommission
723/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om nämnden för bildkonststipendier
722/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immunitet för Internationella havsrättsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
721/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europa-Medelhavsavtalet med Libanon om upprättande av en associering och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
720/2006
Lag om ändring av 14 § i lagen om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion
719/2006
Lag om ändring av 7 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
718/2006
Lag om ändring av 4 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån
717/2006
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
716/2006
Lag om ändring av aravabegränsningslagen
715/2006
Lag om ändring av aravalagen
714/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
713/2006
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
712/2006
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordning om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
711/2006
Statsrådets förordning om ändring av 4 b § i förordningen om avträdelsepension
710/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Finland och Specialdomstolen för Sierra Leone om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Specialdomstolen och av deras närstående och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
709/2006
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
708/2006
Inrikesministeriets förordning om passfotografier
707/2006
Statsrådets förordning om identitetshandlingar som utfärdas av polisen
706/2006
Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall
705/2006
Statsrådets förordning om pass
704/2006
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
703/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 15 och 18 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten
702/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten
701/2006
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
700/2006
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
699/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § i inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer samt bilagan till förordningen
698/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
697/2006
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
696/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om Fordonsförvaltningscentralen
695/2006
Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
694/2006
Lag om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
693/2006
Lag om kommersiell godstransport på väg
692/2006
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 798/2004
691/2006
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland
690/2006
Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matpotatis
689/2006
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja
688/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg
687/2006
Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
686/2006
Lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt
685/2006
Lag om ändring av mönsterrättslagen
684/2006
Lag om ändring av patentlagen
683/2006
Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt
682/2006
Lag om ändring av firmalagen
681/2006
Lag om ändring av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
680/2006
Lag om ändring av varumärkeslagen
679/2006
Lag om ändring av upphovsrättslagen
678/2006
Lag om ändring av lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
677/2006
Lag om ändring av 53 och 55 § i statstjänstemannalagen
676/2006
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
675/2006
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
674/2006
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
673/2006
Lag om ändring av utlänningslagen
672/2006
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
671/2006
Passlag
670/2006
Justitieministeriets arbetsordning
669/2006
Statsrådets förordning om Banförvaltningscentralen
668/2006
Statsrådets förordning om Järnvägsverket
667/2006
Lag om ändring av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
666/2006
Lag om Landsbygdsverket
665/2006
Statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet
664/2006
Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet
663/2006
Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag
662/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om räddningsmyndigheternas uniform, gradbeteckningar och identitetskort
661/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
660/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
659/2006
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2005
658/2006
Statsrådets förordning om Räddningsinstitutet
657/2006
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om räddningsväsendet
656/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Guatemala om främjande av och skydd för investeringar
655/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Förbundsrepubliken Nigeria om främjande av och skydd för investeringar
654/2006
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Rumänien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
653/2006
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Bulgarien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
652/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
651/2006
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet
650/2006
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
649/2006
Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder
648/2006
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
647/2006
Lag om ändring av 2 kap. 14 och 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
646/2006
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
645/2006
Lag om ändring av 3 och 18 § i lagen om hypoteksbanker
644/2006
Lag om ändring av 12 b § i lagen om statens säkerhetsfond
643/2006
Lag om ändring av 66 och 71 § i sparbankslagen
642/2006
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
641/2006
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
640/2006
Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar
639/2006
Lag om ändring av 27 § i revisionslagen
638/2006
Lag om ändring av handelskammarlagen
637/2006
Lag om ändring av 15 § i företags- och organisationsdatalagen
636/2006
Lag om ändring av handelsregisterlagen
635/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om återvinning till konkursbo
634/2006
Lag om ändring av 58 § i lagen om företagssanering
633/2006
Lag om ändring av 29 § i lagen om värdeandelskonton
632/2006
Lag om ändring av 2 kap. 4 § i jordabalken
631/2006
Lag om ändring av företagsinteckningslagen
630/2006
Lag om ändring av 3 § i prokuralagen
629/2006
Lag om ändring av 81 § i lagen om bostadsrättsföreningar
628/2006
Lag om ändring av 16 kap. 2 § och 18 kap. 2 § i lagen om andelslag
627/2006
Lag om ändring av lagen om europabolag
626/2006
Lag om ändring av 8 kap. 3 och 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag
625/2006
Lag om införande av aktiebolagslagen
624/2006
Aktiebolagslag
623/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksdjursverksamhet
622/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
621/2006
Lag om ändring av kyrkolagen
620/2006
Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om utlänningsregistret
619/2006
Lag om ändring av utlänningslagen
618/2006
Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
617/2006
Lag om ändring av 26 § i folkpensionslagen
616/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
615/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
614/2006
Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
613/2006
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
612/2006
Lag om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
611/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
610/2006
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i universitetsförordningen
609/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
608/2006
Lag om ändring av 15 § i räddningslagen
607/2006
Lag om Räddningsinstitutet
606/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
605/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Förenta Nationernas konvention mot korruption och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
604/2006
Lag om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen
603/2006
Lag om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
602/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
601/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Norge om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
600/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck
599/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Finland och Specialdomstolen för Sierra Leone om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Specialdomstolen för Sierra Leone och av deras närstående
598/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immunitet för Internationella havsrättsdomstolen
597/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tadzjikistan, å andra sidan
596/2006
Lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen
595/2006
Lag om ändring av 56 § i fordonsskattelagen
594/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
593/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2006
592/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
591/2006
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
590/2006
Kyrkomötets beslut om upphävande av 5 kap. 3 § i kyrkoordningen
589/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
588/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
587/2006
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i kyrkolagen
586/2006
Lag om ändring av universitetslagen
585/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Orion Abp och Oriola-KD Abp vid Koncernskattecentralen
584/2006
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands EU-ordförandeskap
583/2006
Lag om ändring av barnskyddslagen
582/2006
Lag om ändring av sjömanslagen
581/2006
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare
580/2006
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
579/2006
Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen
578/2006
Lag om ändring av kommunallagen
577/2006
Arbetsministeriets arbetsordning
576/2006
Högsta domstolens arbetsordning
575/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
574/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
573/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om utfärdande av myndighetsintyg för djur och animaliska produkter på Europeiska gemenskapens inre marknad
572/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
571/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
570/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 och 10 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
569/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
568/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket
567/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och andra jordbruksobjekt under år 2005
566/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kilobaserat nationellt stöd för utsädesproduktion av spannmål för 2005
565/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
564/2006
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Haapajärvi och Nivala städer
563/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2006/2007
562/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk
561/2006
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen
560/2006
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Larsmo kommun och Jakobstad stad
559/2006
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Lempäälä kommun och Tammerfors stad
558/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen
557/2006
Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om transport av farliga ämnen
556/2006
Lag om ändring av lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet
555/2006
Järnvägslag
554/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
553/2006
Kommunikationsministeriets förordning om belastning och säkerhetsarrangemang vid transport av skolelever och barn i dagvård
552/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 och 8 § i trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion
551/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen som hör till området för lagstiftningen
550/2006
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
549/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryssland om ändring av överenskommelsen av den 11 mars 1994 om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland
548/2006
Lag om ändring av 2 kap. 20 § och 7 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
547/2006
Lag om ändring av 5 kap. 4 § och 7 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
546/2006
Lag om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten
545/2006
Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
544/2006
Lag om ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor
543/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2006
542/2006
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2006/2007
541/2006
Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
540/2006
Lag om ändring av luftfartslagen
539/2006
Lag om gödselfabrikat
538/2006
Lag om ändring av 14 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
537/2006
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
536/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2, 3 och 4 § i inrikesministeriets beslut om magistraternas verksamhetsområden
535/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Vörå kommun och Maxmo kommun och bildande av en ny Vörå-Maxmo kommun
534/2006
Lag om ändring av sjömanslagen
533/2006
Lag om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen
532/2006
Lag om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
531/2006
Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
530/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
529/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 5 § i kommunikationsministeriets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
528/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpning av skogslagen
527/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Ruukki kommun och Siikajoki kommun och bildande av en ny Siikajoki kommun
526/2006
Statsrådets beslut om anslutning av Vuolijoki kommun till Kajana stad
525/2006
Statsrådets beslut om anslutning av Kodisjoki kommun till Raumo stad
524/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Toijala stad och Viiala kommun och bildande av en ny Akaa kommun
523/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Längelmäki kommun och anslutning av kommunens områden till Jämsä stad och Orivesi stad
522/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Pieksämäki stad och Pieksänmaa kommun och bildande av en ny Pieksämäki kommun
521/2006
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet
520/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
519/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
518/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
517/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
516/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
515/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
514/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Kuivaniemi kommun och Ii kommun och bildande av en ny Ii kommun
513/2006
Statsrådets beslut om anslutning av Haukivuori kommun till St Michel stad
512/2006
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
511/2006
Statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet
510/2006
Statsrådets förordning om häktning
509/2006
Statsrådets förordning om fängelse
508/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket år 2005
507/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador för år 2005
506/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
505/2006
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
504/2006
Statsrådets förordning om Sjöfartsverket
503/2006
Statsrådets förordning om penninginsamlingar
502/2006
Statsrådets förordning om upphävande av 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
501/2006
Tilläggsbudget för 2006
500/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter
499/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
498/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets arbetsordning
497/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätnormalsystem
496/2006
Lag om ändring av lagen om måttenheter och mätnormalsystem
495/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2004
494/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
493/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2006 samt avtalsperioderna för dessa avtal
492/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
491/2006
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av förordningen om ättika
490/2006
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av förordningen om fisk och fiskprodukter
489/2006
Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matsvampar
488/2006
Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av vegetabilier
487/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
486/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
485/2006
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i förordningen om förundersökning och tvångsmedel
484/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets cirkulär 132/96
483/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
482/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
481/2006
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor
480/2006
Finansministeriets förordning om ändring av 2 kap. i finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (538/2002)
479/2006
Finansministeriets förordning om innehåll och offentliggörande av anbudshandlingar samt om ömsesidigt erkännande av anbudshandlingar som godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
478/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om färgämnen för användning i livsmedel och alkoholdrycker
477/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Luopioinen kommun och Pälkäne kommun och bildande av en ny Pälkäne kommun
476/2006
Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
475/2006
Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare
474/2006
Statsrådets förordning om ersättning för lagringskostnaderna för C-socker som överförs under regleringsåret 2005/2006
473/2006
Lag om ändring av 18 § i lagen om avbetalningsköp
472/2006
Lag om upphävande av 22 § 2 mom. i lagen om inteckning i bil
471/2006
Lag om ändring av ärvdabalken
470/2006
Lag om ändring av lagen om utsökningsavgifter
469/2006
Lag om ändring av utsökningslagen
468/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen
467/2006
Lag om ändring av 30 kap. 12 § i strafflagen
466/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas konvention mot korruption
465/2006
Statsrådets beslut om anslutning av Suodenniemi kommun till Vammala stad
464/2006
Statsrådets beslut om anslutning av Viljakkala kommun till Ylöjärvi stad
463/2006
Lag om ändring av 9 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
462/2006
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
461/2006
Lag om ändring av 26 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
460/2006
Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen
459/2006
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
458/2006
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
457/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 2000 års HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
456/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i 1994 års HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
455/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i ISM-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
454/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
453/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i INF-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
452/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i FTP-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
451/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i IGC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
450/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter
449/2006
Lag om ändring av 17 kap. 6 § i strafflagen
448/2006
Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
447/2006
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
446/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det med Peru ingångna avtalet om integrerad användning av samfälld skog i Pichis Valley som ett alternativ till kokaodling
445/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Norge om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer
444/2006
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
443/2006
Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen
442/2006
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
441/2006
Lag om ändring av vägtrafiklagen
440/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och på djurhållningsplatser
439/2006
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006
438/2006
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2005
437/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Mietoinen kommun och Mynämäki kommun och bildande av en ny Mietoinen kommun
436/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
435/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
434/2006
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
433/2006
Republikens presidents förordning om studentexamen i landskapet Åland
432/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) internationella växtskyddskonvention som reviderats år 1997 samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i den reviderade konventionen som hör till området för lagstiftningen
431/2006
Lag om ändring av 4 § i lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark
430/2006
Lag om ändring av 5 § i lagen om oljeskyddsfonden
429/2006
Lag om ändring av lagen om Sjöfartsverket
428/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
427/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 och 18 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador som betalas till producenten samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2005
426/2006
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
425/2006
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
424/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av artikel 56 i konventionen angående internationell civil luftfart
423/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala pensioner
422/2006
Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar
421/2006
Arbetsministeriets förordning om de arbetskraftsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen
420/2006
Lag om ändring av 85 § i utlänningslagen
419/2006
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om utlänningsregistret
418/2006
Lag om registrering av uppgifter om arbete som utförs av medborgare i vissa av Europeiska unionens medlemsstater
417/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om värdering av masskuldebrevslån i pensionskassors och pensionsstiftelsers verksamhetskapital
416/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers upplåning
415/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den maximiräntesats som skall användas vid beräkning av pensionskassors ansvarsskulder och pensionsstiftelsers pensionsansvar
414/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Sumiainen kommun, Suolahti stad och Äänekoski stad och bildande av en ny Äänekoski kommun
413/2006
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet
412/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet
411/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
410/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av förskott på det beredningsstöd som regleringsåret 2006/2007 betalas till förädlingsföretag för torkat foder
409/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2005
408/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
407/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
406/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av direkta arealbaserade stöd
405/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av dikobidragsrätter till den nationella reserven
404/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar
403/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 § i kommunikationsministeriets förordning om trafikljus för vägtrafik
402/2006
Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen
401/2006
Statsrådets förordning om temporär ändring av 18 § i djurskyddsförordningen
400/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär
399/2006
Lag om ändring av lagen om studiestöd
398/2006
Lag om ändring av 29 kap. i strafflagen
397/2006
Lag om Pensionsskyddscentralen
396/2006
Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare
395/2006
Lag om pension för arbetstagare
394/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Cidron International Oy vid Koncernskattecentralen
393/2006
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
392/2006
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
391/2006
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
390/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för andvändningen av dessa
389/2006
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av handels- och industriministeriets beslut om papper och kartong som kommer i beröring med livsmedel
388/2006
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av handels- och industriministeriets beslut om benämningar enligt handelssed på vissa sillprodukter
387/2006
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av vissa författningar som gäller barnmat
386/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
385/2006
Inrikesministeriets förordning om utbildning av säkerhetsmän vid gränsbevakningsväsendet
384/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 a och 14 § i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
383/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
382/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 39 § och bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
381/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan
380/2006
Lag om ändring av utlänningslagen
379/2006
Lag om ändring av 6 § i bränsleavgiftslagen
378/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2006
377/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid ansökan om gårdsspecifik tilläggsdel för sockerbeta år 2006
376/2006
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om sättande i kraft av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
375/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
374/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
373/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
372/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringsavtalet om räntestöd till Peru
371/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
370/2006
Lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar
369/2006
Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor
368/2006
Statsrådets förordning om beviljande av tilläggsdel för sockerbeta ur den nationella reserven
367/2006
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2006
366/2006
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2005 års skördeskador
365/2006
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
364/2006
Lag om ändring av lönegarantilagen
363/2006
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
362/2006
Lag om ändring av fordonslagen
361/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
360/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (1284/2003) om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering
359/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om gottgörelsen till republikens president
358/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
357/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
356/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
355/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
354/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
353/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om användning av fordon på väg
352/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
351/2006
Statsrådets förordning om ändring av straffregisterförordningen
350/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
349/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
348/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försök med elektroniska recept
347/2006
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
346/2006
Republikens presidents förordning om skötseln av lönegarantiärenden i landskapet Åland
345/2006
Lag om ändring av upphovsrättslagen
344/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om Vägförvaltningen
343/2006
Lag om ändring av vägtrafiklagen
342/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen
341/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
340/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur
339/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om hantering av animaliska biprodukter i biogas- och komposteringsanläggningar samt om hantering av gödsel i tekniska anläggningar
338/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel
337/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
336/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin
335/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurförmedlarregistret
334/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av identifieringsmärken för får och getter
333/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter
332/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar
331/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
330/2006
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av 2 § i sjötrafikförordningen
329/2006
Statsrådets förordning om Delegationen för försvarsundervisning
328/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
327/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
326/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
325/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven i fråga om tilläggsdel på basis av referenskvantiteten för mjölk i samband med gårdsstödet 2006
324/2006
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2006
323/2006
Statsrådets förordning om övervakningen av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
322/2006
Statsrådets förordning om stöd för täckdikning som ingår i forskningsprojektet år 2006
321/2006
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn
320/2006
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för lantdagsreformen
319/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
318/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om asbestarbete
317/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
316/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om foderblandingar
315/2006
Arbetsministeriets förordning om kommissionen för invandrarfrågor
314/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 11 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2006
313/2006
Statsrådets förordning om ändring av 18 § 1 mom. 2 punkten i statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg
312/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
311/2006
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om livräddningsmedalj
310/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter
309/2006
Lag om ändring av 15 § i hälsoskyddslagen
308/2006
Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
307/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av flyghavre
306/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av luftfartsavtalet med Malaysia
305/2006
Lag om förbud för transportföretag från vissa medlemsstater inom Europeiska gemenskapen att utföra inrikes transporter i Finland
304/2006
Lag om ändring av lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig
303/2006
Lag om ändring av lagen om djursjukdomar
302/2006
Lag om ändring av veterinärvårdslagen
301/2006
Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
300/2006
Lag om ändring av djurskyddslagen
299/2006
Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur
298/2006
Lag om ändring av läkemedelslagen
297/2006
Lag om ändring av lagen om veterinär gränskontroll
296/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
295/2006
Lag om ändring av 3 § i patentlagen
294/2006
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
293/2006
Lag om ändring av folkhälsolagen
292/2006
Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten
291/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om de kostnader per enhet för en byggnad vilka utgör grund för strukturstödet för gårdsbruk och motsvarande stöd för företagsverksamhet
290/2006
Kommunikationsministeriets förordning om en skylt för information om skyldigheten att använda bilbälte i bussar
289/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
288/2006
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om ordningsbotsförseelser
287/2006
Lag om ändring av kemikalielagen
286/2006
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
285/2006
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
284/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om mätning av volymen hos virke som upparbetas med avverkningsmaskin med hjälp av maskinens mätdon
283/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
282/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven
281/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kreditinrättningar och centrala penninginrättningar som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
280/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
279/2006
Statsrådets förordning om grunderna för ibruktagande av säkerhetsupplagrade läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning
278/2006
Statsrådets förordning om delegationen för ekonomihantering
277/2006
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
276/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
275/2006
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
274/2006
Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
273/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 17 § i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
272/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anmälan och ansökan i samband med innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt om skyldigheten att föra bok över innesluten användning samt om räddningsplanen
271/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 a § i förordningen om häradsåklagare
270/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om riksåklagarämbetet
269/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
268/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit
267/2006
Statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister
266/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av slutdelen av dikobidraget för 2005, slutdelen av tjurbidraget och bidraget för stutar för 2005, extensifieringsersättningen för 2005, slutdelen av slaktbidraget och tilläggsstödet för 2005 samt det nationella tilläggsbidraget för dikor för 2005
265/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på nationellt husdjursstöd år 2006
264/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom gårdsstödet 2006
263/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
262/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
261/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av 11 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets uniform och gränsbevakningsmans kännetecken
260/2006
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
259/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
258/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blodtjänst
257/2006
Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
256/2006
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
255/2006
Lag om penninginsamlingar
254/2006
Försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
253/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer
252/2006
Lag om ändring av 132 och 134 § i lagen om försäkringskassor
251/2006
Lag om ändring av 88 och 100 a § i lagen om pensionsstiftelser
250/2006
Lag om ändring av 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
249/2006
Lag om ändring av 3 § i militära rättegångslagen
248/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
247/2006
Lag om ändring av 17 § i tingsrättslagen
246/2006
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
245/2006
Lag om ändring av förundersökningslagen
244/2006
Lag om ändring av rättegångsbalken
243/2006
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
242/2006
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
241/2006
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
240/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
239/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
238/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
237/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
236/2006
Lag om ändring av kyrkolagen
235/2006
Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån
234/2006
Lag om ändring av vägtrafiklagen
233/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2005 slaktade slaktsvin, slaktfjäderfän, kvigor och tjurar samt för unga avelssvin som sålts år 2005
232/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på växthusstödet 2006
231/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2006 samt avtalsperioderna för dessa avtal
230/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag
229/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om systemet med samlat gårdsstöd
228/2006
Statsrådets förordning om ftalater i barnavårdsartiklar och leksaker
227/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
226/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhindrande av spridning av aviär influensa hos vilda fåglar
225/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd
224/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
223/2006
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
222/2006
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
221/2006
Statsrådets förordning om temporär ändring av förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
220/2006
Utrikesministeriets meddelande om avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer
219/2006
Utrikesministeriets meddelande om avtalet om status för den militära och civila personalen vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande
218/2006
Republikens presidents förordning om ändring av 18 § i republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
217/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering
216/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
215/2006
Lag om ändring av 2 § i militära rättegångslagen
214/2006
Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen
213/2006
Lag om ändring av värnpliktslagen
212/2006
Lag om ändring av 2 och 9 a § i lagen om försvarsmakten
211/2006
Lag om militär krishantering
210/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
209/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 16 § i arbetsordningen för undervisningsministeriet
208/2006
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
207/2006
Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen
206/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för 2005 till den som producerar stärkelsepotatis samt utbetalning av förskott på beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för 2005
205/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstidens början för stöd som gäller investeringar i jordbruk
204/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering
203/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) internationella växtskyddskonvention som reviderats år 1997
202/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser
201/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
200/2006
Lag om ändring av 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
199/2006
Lag om ändring av 2 kap. 6 § och 15 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen
198/2006
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
197/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
196/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
195/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Armenien om främjande av och skydd för investeringar
194/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Demokratiska Folkrepubliken Algeriet om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
193/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av tilläggsprotokollet om vägmarkeringar till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler
192/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler
191/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
190/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägmärken och signaler och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
189/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
188/2006
Republikens presidents förordning om domännamnsförvaltning i landskapet Åland
187/2006
Lag om ändring av lagen om domännamn
186/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2006
185/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer samt mängder som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2006
184/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
183/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
182/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om torskfiske, begränsning av användningen av vissa fångstredskap och landning av osorterad fångst år 2006
181/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar
180/2006
Försvarsministeriets förordning om militärfordon
179/2006
Statsrådets förordning om upphävande av militärfordonsförordningen
178/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kilobaserat nationellt stöd för utsädesproduktion av spannmål för 2005
177/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av hektarbaserat nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter för 2005
176/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om organisering av kontrollen av foder
175/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
174/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Bosnien och Hercegovina om finskt bistånd till utvecklandet av handikappolitiken
173/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den europeiska landskapskonventionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
172/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
171/2006
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som misstänks för inblandning i mordet på Libanons före detta premiärminister Rafiq Hariri
170/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen
169/2006
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2006
168/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om besiktning av fartyg
167/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
166/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av non food -trädesbidrag inom ramen för stödet för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för 2005
165/2006
Handels- och industriministeriets förordning om keramiska förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
164/2006
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 9 § i statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2005
163/2006
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2006
162/2006
Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2006
161/2006
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
160/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europa-Medelhavsavtalet med Algeriet om upprättande av en associering och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
159/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 14 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
158/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
157/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
156/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
155/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av EU:s utsädesstöd för 2005
154/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för 2005
153/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av bidrag för proteingrödor för år 2005
152/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för energigrödor för 2005
151/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar om livsmedelssäkerhet i primärproduktion
150/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
149/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utbildningsstyrelsen
148/2006
Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § i justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
147/2006
Statsrådets förordning om vissa domkretsarrangemang
146/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005
145/2006
Statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
144/2006
Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen
143/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av patentlagen
142/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om patenträtt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
141/2006
Statsrådets förordning om upphävande av tvättmedelsförordningen
140/2006
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om begränsning av introduktion på marknaden och användning av tvätt- och rengöringsmedel
139/2006
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om vissa svårnedbrytbara organiska ämnen
138/2006
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
137/2006
Lag om ändring av miljöskyddslagen
136/2006
Lag om ändring av kemikalielagen
135/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om certiferat föröknings- och plantmaterial
134/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
133/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
132/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
131/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
130/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
129/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
128/2006
Statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
127/2006
Statsrådets förordning om ändring av 28 § i förordningen om studiestöd
126/2006
Republikens presidents förordning om ändring av 4 § 2 mom. i republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
125/2006
Lag om ändring av socialvårdslagen
124/2006
Lag om ändring av 7 § och 9 § i lagen om parkeringsbot
123/2006
Lag om ändring av 21 § i lagen om lagfarts- och inteckningsregister
122/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2005
121/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av användningen av drivgarn 2006 och 2007
120/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
119/2006
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken
118/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser
117/2006
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
116/2006
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 19 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
115/2006
Statsrådets förordning om Livsmedelssäkerhetsverket
114/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2006
113/2006
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006
112/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. 1 punkten samt 8 § 1 mom. trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
111/2006
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
110/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för potatisproduktion för 2005
109/2006
Statsrådets förordning om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 2005
108/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2005
107/2006
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2006
106/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
105/2006
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om specialläkarexamen
104/2006
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om specialtandläkarexamen
103/2006
Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik
102/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
101/2006
Handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och mätmetoder som används vid övervakningen av djupfrysta livsmedel
100/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
99/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen
98/2006
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
97/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Finlandia Vodka Worldwide Oy vid Koncernskattecentralen
96/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av nationellt produktionsstöd för mjölk 2006
95/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka
94/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2006 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för bidrag per tacka år 2006
93/2006
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt med anledning av 150-årsjubileet av Ålands demilitarisering
92/2006
Finansministeriets förordning om J.V. Snellmans jubileumsmynt
91/2006
Statsrådets kungörelse om resultatet av det andra valet vid valet av republikens president
90/2006
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd år 2006 för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga samt för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar
89/2006
Handels- och industriministeriets arbetsordning
88/2006
Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna
87/2006
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser
86/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om utbyte av läkemedel
85/2006
Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av buller
84/2006
Statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet
83/2006
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
82/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2006
81/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
80/2006
Försvarsministeriets förordning om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst åren 2008―2009
79/2006
Statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus
78/2006
Statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar
77/2006
Statsrådets förordning om ändring av 27 § i statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar
76/2006
Statsrådets förordning om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
75/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ett system för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare och av lagen om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
74/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Internationella brottmålsdomstolen och Finland om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Internationella brottmålsdomstolen och av deras närstående och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
73/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
72/2006
Ungdomslag
71/2006
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
70/2006
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2006 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
69/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
68/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i inrikesministeriets beslut om magistraternas verksamhetsområden
67/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden och tilläggen I och II till protokollet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och i tilläggen I och II till protokollet
66/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Havsforskningsinstitutet
65/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
64/2006
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
63/2006
Lag om ändring av djurskyddslagen
62/2006
Lag om försöksdjursverksamhet
61/2006
Lag om ändring av fordonslagen
60/2006
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
59/2006
Lag om ändring av lagen om ordningsbotsförfarande
58/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
57/2006
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2006
56/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Serbien och Montenegro om bistånd till utbildning i Montenegro
55/2006
Lag om upphävande av 3 § 3 mom. i lagen om arbetarskyddsförvaltningen
54/2006
Lag om upphävande av 47 kap. 6 § 2 mom. i strafflagen
53/2006
Lag om upphävande av 51 § 2 mom. i arbetarskyddslagen
52/2006
Lag om ändring av 2 a § i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
51/2006
Lag om ändring av lagen om företagshälsovård
50/2006
Lag om ändring av 11 § i lagen om likabehandling
49/2006
Lag om ändring av 86 § i utlänningslagen
48/2006
Lag om ändring av 64 d § i lagen om olycksfallsförsäkring
47/2006
Lag om ändring av 11 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
46/2006
Lag om ändring av 14 § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
45/2006
Lag om ändring av 12 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
44/2006
Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
43/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats andra än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och jordbrukets produktionsbyggnader under år 2005
42/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag för år 2005
41/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk
40/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
39/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador för år 2005
38/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket år 2004
37/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalningar av ersättningar för översvämningsskador för år 2004
36/2006
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2006 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
35/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
34/2006
Lag om ändring av utlänningslagen
33/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
32/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
31/2006
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2006
30/2006
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2006
29/2006
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2006
28/2006
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006
27/2006
Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet
26/2006
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och om temporär ändring av 70 § i kommunikationsmarknadslagen
25/2006
Lag om Livsmedelssäkerhetsverket
24/2006
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
23/2006
Livsmedelslag
22/2006
Lag om ändring av läkemedelslagen
21/2006
Justitieministeriets kungörelse om resultatet av det första valet vid valet av republikens president
20/2006
Kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor
19/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen
18/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov
17/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds
16/2006
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2006
15/2006
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2005
14/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2006
13/2006
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
12/2006
Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
11/2006
Riksdagens beslut om ändring av 32 § i reglementet för riksdagens kansli
10/2006
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
9/2006
Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
8/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
7/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat hälso- och sjukvård
6/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
5/2006
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
4/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
3/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
2/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om maximala inkomster enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1/2006
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.