Ursprungliga författningar: 2005

850/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
849/2005
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
848/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds
847/2005
Statsrådets förordning om vetenskaps- och teknologirådet
846/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning on fastställande av det indextal som avses i 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
845/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning on fastställande av det arbetspensionsindextal som avses i 9 § i lagen om pension för arbetstagare
844/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning on fastställande av den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare
843/2005
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen
842/2005
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och om ersättningsgilla kliniska näringspreparat som används vid behandling av dem
841/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
840/2005
Lag om ändring av 13 kap. i sjukförsäkringslagen
839/2005
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
838/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
837/2005
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering
836/2005
Statsrådets förordning om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
835/2005
Statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp
834/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven
833/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om studiematerialkostnader
832/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
831/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
830/2005
Lag om ändring av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
829/2005
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal
828/2005
Lag om ändring av kyrkolagen
827/2005
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk
826/2005
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet
825/2005
Lag om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
824/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i WIPO-fördraget om framföranden och fonogram som hör till området för lagstiftningen
823/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i WIPO-fördraget om upphovsrätt som hör till området för lagstiftningen
822/2005
Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen
821/2005
Lag om ändring av upphovsrättslagen
820/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp 2005
819/2005
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
818/2005
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
817/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
816/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods
815/2005
Lag om ändring av avfallslagen
814/2005
Lag om ändring av miljöskyddslagen
813/2005
Lag om upphävande av lagen om överlåtelse av vederlagsjord i samband med ägoreglering, som skall verkställas för allmän väg
812/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
811/2005
Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
810/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om den tredje fasen av stödprojektet inom undervisningssektorn i de palestinska områdena
809/2005
Lag om ändring av 13 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
808/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur
807/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk
806/2005
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för den finländska filmen
805/2005
Inrikesministeriets förordning om märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader
804/2005
Statsrådets förordning om kriterier och prioriteringar för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
803/2005
Republikens presidents förordning om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland
802/2005
Republikens presidents förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
801/2005
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.