Ursprungliga författningar: 2005

900/2005
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005
899/2005
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
898/2005
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
897/2005
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2004
896/2005
Lag om ändring av patentlagen
895/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om patenträtt
894/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent
893/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av det i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag avsedda arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden samt om andra poster som på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär kan godkännas som täckning
892/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av projektet avseende en barkpanna i Tamsalu
891/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av projektet avseende en barkpanna i Kadrina
890/2005
Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar
889/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat
888/2005
Handels- och industriministeriets förordning om temporär strykning av vissa ämnen i bilaga 3 till handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel
887/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2005―2009 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden
886/2005
Lag om ändring av lagen om posttjänster
885/2005
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
884/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2005
883/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på dikobidrag, förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd samt bidrag per tacka, dess LFA-tillägg och tilläggsstöd för år 2005
882/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk
881/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temporär ändring av 1 § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel
880/2005
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 av statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon
879/2005
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter
878/2005
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som hänför sig till vissa föreskrivna verksamhetskrav på naturskydd
877/2005
Lag om ändring av 1 och 2 § i museilagen
876/2005
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2005
875/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
874/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
873/2005
Statsrådets förordning om ändring av skogsskatteförordningen
872/2005
Lag om ändring av 5 § i vallagen
871/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
870/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
869/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
868/2005
Statsrådets förordning om ändring av läkemedelsförordningen
867/2005
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
866/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar
865/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
864/2005
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i
863/2005
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet år 2006
862/2005
Finansministeriets förordning om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen
861/2005
Statsrådets förordning om justitieförvaltningens servicecentral
860/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
859/2005
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
858/2005
Lag om ändring av inkomstskattelagen
857/2005
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
856/2005
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
855/2005
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Oy Stockmann Auto Ab och Autotalo Jurvakainen Ab vid Koncernskattecentralen
854/2005
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
853/2005
Lag om ändring av läkemedelslagen
852/2005
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
851/2005
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.