Ursprungliga författningar: 2005

950/2005
Lag om ändring av 69 § i räddningslagen
949/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Internationella brottmålsdomstolen och Finland om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Internationella brottmålsdomstolen och av deras närstående
948/2005
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
947/2005
Lag om ändring av lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter
946/2005
Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
945/2005
Lag om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
944/2005
Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
943/2005
Lag om ändring av 6 § i lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
942/2005
Lag om ändring av 6 § i lagen om särskilt stöd till invandrare
941/2005
Lag om ändring av 15 a § i familjepensionslagen
940/2005
Lag om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen
939/2005
Lag om ändring av 6 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
938/2005
Lag om ändring av socialvårdslagen
937/2005
Lag om stöd för närståendevård
936/2005
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
935/2005
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
934/2005
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
933/2005
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
932/2005
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön
931/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetskrafts- och näringscentralerna
930/2005
Lag om ändring av 2 § i familjevårdarlagen
929/2005
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
928/2005
Lag om ändring av folkhälsolagen
927/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för år 2005
926/2005
Statsrådets förordning om marktäkt
925/2005
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om delegationen för godstrafik och logistik
924/2005
Statsrådets förordning om landsvägar
923/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
922/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska landskapskonventionen
921/2005
Lag om ändring av lagen om mätteknikcentralen
920/2005
Lag om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven
919/2005
II tilläggsbudgeten för 2005
918/2005
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
917/2005
Inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare
916/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
915/2005
Statsrådets förordning om studentexamen
914/2005
Statsrådets förordning om ändring av 10 a § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
913/2005
Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen
912/2005
Statsrådets förordning om Pallas-Yllästunturi nationalpark
911/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005
910/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2005
909/2005
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
908/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temporär ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
907/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
906/2005
Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
905/2005
Lag om ändring av 23 b § i tullagen
904/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen, och av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det finskspråkiga rättelseprotokollet
903/2005
Lag om ändring av 45 § i mervärdesskattelagen
902/2005
Lag om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
901/2005
Inrikesministeriets förordning om förlängning av giltighetstiden för inrikesministeriets föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.