Ursprungliga författningar: 2005

1000/2005
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
999/2005
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om minskning av det garantibelopp som staten 1999 betalar till folkpensionsanstalten
998/2005
Lag om ändring av 62 § i folkpensionslagen
997/2005
Lag om storleken av arbetsgivares folkpensionsavgift 2006
996/2005
III tilläggsbudgeten för 2005
995/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2005
994/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som ingår i det regionala programmet för utvecklandet av landsbygden
993/2005
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
992/2005
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
991/2005
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om statsgarantifonden
990/2005
Lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier
989/2005
Lag om ändring av 9 § i lagen om kyrkans centralfond
988/2005
Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
987/2005
Lag om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen
986/2005
Lag om ändring av 3 kap. 5 § i fängelselagen
985/2005
Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
984/2005
Lag om ändring av 2 kap. 1 a och 1 d § i lagen om verkställighet av straff
983/2005
Lag om ändring av 2 a kap. 5 § i strafflagen
982/2005
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
981/2005
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
980/2005
Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
979/2005
Lag om upphävande av 9 a § i tullagen
978/2005
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
977/2005
Statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven
976/2005
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005
975/2005
Statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006
974/2005
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2005
973/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
972/2005
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
971/2005
Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
970/2005
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
969/2005
Lag om ändring av 24 § i lagen om skatt på arv och gåva
968/2005
Lag om ändring av 136 § i inkomstskattelagen
967/2005
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
966/2005
Finansministeriets arbetsordning
965/2005
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om lantbrukets forskningscentral
964/2005
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
963/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocenter och i 9 § lagen om pension för företagare avsedda premieprocenter
962/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
961/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordning om ekologisk animalieproduktion
960/2005
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
959/2005
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
958/2005
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Polen om samarbete i fråga om energisparande och miljövård
957/2005
Lag om ändring av befolkningsdatalagen
956/2005
Lag om ändring av lagen om hemkommun
955/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
954/2005
Lag om ändring av regionutvecklingslagen
953/2005
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2006
952/2005
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
951/2005
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.