Ursprungliga författningar: 2005

1050/2005
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde
1049/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1048/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1047/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1046/2005
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer
1045/2005
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2006
1044/2005
Handels- och industriministeriets förordning om utjämning av räntan för offentligt understödda krediter
1043/2005
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1042/2005
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1041/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tillsyn över privat socialservice
1040/2005
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2006
1039/2005
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i förordningen om studiestöd
1038/2005
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och protokollet
1037/2005
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1036/2005
Statsrådets förordning om ändring av upphovsrättsförordningen
1035/2005
Statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral
1034/2005
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2006
1033/2005
Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
1032/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1031/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1030/2005
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1029/2005
Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1028/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor
1027/2005
Lag om ändring av 5 § i banskattelagen
1026/2005
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2005
1025/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1024/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1023/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1022/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1021/2005
Lag om ändring av 2 § i lagen om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder
1020/2005
Lag om ändring av 12 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1019/2005
Lag om ändring av aravabegränsningslagen
1018/2005
Lag om ändring av 38 § i lagen om sjömanspensioner
1017/2005
Lag om upphävande av 2 § 17 punkten i lagen om Försäkringsinspektionen
1016/2005
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1015/2005
Lag om medling vid brott och i vissa tvister
1014/2005
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1013/2005
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1012/2005
Tillkännagivande om presidentkandidater
1011/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av identifieringsmärken för får och getter
1010/2005
Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1009/2005
Lag om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1008/2005
Lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1007/2005
Lag om ändring av 13 § i lagen om avträdelsepension
1006/2005
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2006
1005/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för husdjursavelsmaterial
1004/2005
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
1003/2005
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av vissa av handels- och industriministeriets förordningar om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
1002/2005
Statsrådets förordning om ändring av 17 a § i förordningen om pension för företagare
1001/2005
Lag om ändring av 10 och 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.