Ursprungliga författningar: 2005

1100/2005
Lag om ändring av 10 a § i patientskadelagen
1099/2005
Lag om ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån
1098/2005
Lag om ändring av 12 a § i trafikförsäkringslagen
1097/2005
Lag om ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån
1096/2005
Lag om ändring av 27 § i lagen om tryckbärande anordningar
1095/2005
Lag om Banförvaltningscentralen
1094/2005
Lag om Järnvägsverket
1093/2005
Statsbudgeten för 2006
1092/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2006
1091/2005
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer
1090/2005
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1089/2005
Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande
1088/2005
Lag om ändring av 31 § i inkomstskattelagen
1087/2005
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
1086/2005
Lag om ändring av 8 och 16 § i lagen om skatteredovisning
1085/2005
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
1084/2005
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
1083/2005
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1082/2005
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
1081/2005
Lag om ändring av 5 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
1080/2005
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1079/2005
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1078/2005
Lag om temporärt låglönestöd till arbetsgivare
1077/2005
Lag om ändring av 3 § i statsunderstödslagen
1076/2005
Lag om ändring av museilagen
1075/2005
Lag om ändring av 6 a § i teater- och orkesterlagen
1074/2005
Lag om upphävande av 32 § 2 mom. och 34 § i yrkeshögskolelagen
1073/2005
Lag om upphävande av 18 § 2 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1072/2005
Lag om ändring av 46 § i lagen om yrkesutbildning
1071/2005
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1070/2005
Lag om upphävande av 5 a―5 c § i barnskyddslagen
1069/2005
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1068/2005
Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
1067/2005
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Rettig Group Oy Ab och Tarkala Fastigheter Ab vid Koncernskattecentralen
1066/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
1065/2005
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1064/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av det engångsbelopp som det föreskrivs om i 19 b § i lagen om pension för arbetstagare
1063/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna
1062/2005
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1061/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
1060/2005
Försvarsministeriets förordning om antalet kostnadsfria permissionsresor och reseersättningar för värnpliktiga som fullgör beväringstjänsten och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst
1059/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
1058/2005
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1057/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1056/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 4 och 20 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försök med elektroniska recept
1055/2005
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1054/2005
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
1053/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning och om klassificering samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
1052/2005
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1051/2005
Finansministeriets förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om studier som krävs för deltagande i examen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.