Ursprungliga författningar: 2005

1150/2005
Lag om ändring av 2 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
1149/2005
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1148/2005
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
1147/2005
Lag om ändring av 37 § i tonnageskattelagen
1146/2005
Lag om ändring av 51 c och 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1145/2005
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1144/2005
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
1143/2005
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1142/2005
Lag om värdering av tillgångar vid beskattningen
1141/2005
Lag om upphävande av förmögenhetsskattelagen
1140/2005
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2006
1139/2005
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppen för plikt
1138/2005
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och om temporär ändring av 19 § i lagen
1137/2005
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1136/2005
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1135/2005
Lag om ändring av 7 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
1134/2005
Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1133/2005
Lag om upphävande av 7 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1132/2005
Lag om ändring av 31 a § i handelsregisterlagen
1131/2005
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
1130/2005
Lag om ändring av 14 § i lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
1129/2005
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
1128/2005
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1127/2005
Lag om inkomstskatteskalan för 2006
1126/2005
Lag om ändring av bilskattelagen
1125/2005
Lag om ändring av 6 § i lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1124/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka
1123/2005
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården
1122/2005
Lag om farledsavgift
1121/2005
Lag om fartygs isklasser och isbrytarassistans
1120/2005
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1119/2005
Lag om ändring av 7 § i lagen om pension för arbetstagare
1118/2005
Lag om ändring av 66 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1117/2005
Lag om ändring av 14 § i lagen om företagshälsovård
1116/2005
Lag om upphävande av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift
1115/2005
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1114/2005
Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1113/2005
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1112/2005
Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2005
1111/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och ersättning för läkemedelspreparat samt om de utredningar som skall fogas till ansökan
1110/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
1109/2005
Statsrådets förordning om undantag vid uttagande av självriskandelen som avses i 5 kapitlet 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen
1108/2005
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 6 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 100 procent
1107/2005
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka kostnaderna för kliniska näringspreparat som används vid behandling med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 42 procent
1106/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård
1105/2005
Arbetsministeriets förordning om antalet fria permissionsresor för civiltjänstepliktiga samt reseersättningar
1104/2005
Kommunikationsministeriets förordning om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
1103/2005
Statsrådets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
1102/2005
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk 2005
1101/2005
Lag om ändring av 21 § i lagen om miljöskadeförsäkring

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.