Ursprungliga författningar: 2005

50/2005
Lag om ändring av socialvårdslagen
49/2005
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd
48/2005
Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker om orsakas av vibrationer
47/2005
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
46/2005
Lag om ändring av radiolagen
45/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater
44/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2005
43/2005
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2005
42/2005
Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna
41/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
40/2005
Lag om ändring av inkomstskattelagen
39/2005
Lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
38/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för gränsveterinärernas prestationer
37/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2005
36/2005
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2005 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
35/2005
Inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
34/2005
Statsrådets förordning om ändring av 54 § i förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
33/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
32/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
31/2005
Lag om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
30/2005
Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal
29/2005
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
28/2005
Lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar
27/2005
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i inrikesministeriets beslut om magistraternas verksamhetsområden
26/2005
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2005
25/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen
24/2005
Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
23/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
22/2005
Lag om kosmetiska produkter
21/2005
Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling
20/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av bidrag för proteingrödor för år 2004
19/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag för år 2004
18/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2005
17/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005
16/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2004
15/2005
Statsrådets förordning om anmälan om export av vissa farliga kemikalier
14/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen
13/2005
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2005
12/2005
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
11/2005
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
10/2005
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av direktiv 2002 16/EG om användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
9/2005
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv
8/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Azerbajdzjan om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
7/2005
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
6/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om parallellimport av växtskyddsmedel
5/2005
Statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd
4/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden
3/2005
Statsrådets förordning om avgifter för penningspeltillstånd och om storleken av avgifterna
2/2005
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
1/2005
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.