Ursprungliga författningar: 2005

100/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
99/2005
Statsrådets förordning om ändring av 71 a § förordningen om statsbudgeten
98/2005
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2005
97/2005
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2005
96/2005
Statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer
95/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ramavtalet om ett multilateralt miljöprogram på det nukleära området i Ryska federationen och av tilläggsprotokollet till ramavtalet
94/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
93/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
92/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
91/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
90/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om differentierade förfaranden i anslutning till avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer
89/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan i social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för hälsointyg för körkort
88/2005
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
87/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
86/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för 2004
85/2005
Handels- och industriministeriets förordning om förfarandet för godkännande av kontrollörer och om utförandet av kontrolluppgiften
84/2005
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
83/2005
Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2005
82/2005
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2004
81/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
80/2005
Miljöministeriets förordning om blankett för ansökan om arava- och räntestödshyresbostäder och bilagor till blanketten
79/2005
Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av elaffärsverksamheter
78/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
77/2005
Lag om upphävande av 1 § 1 mom. B-punkten och 9 § i lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark
76/2005
Lag om Pyhä-Luosto nationalpark
75/2005
Handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
74/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel
73/2005
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för 60 år av fred
72/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
71/2005
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
70/2005
Lag om ändring av 7 § i polislagen
69/2005
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
68/2005
Lag om polisutbildning
67/2005
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om emissionsprospekt
66/2005
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om börsprospekt
65/2005
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut 157/1987 om allmänna anvisningar för begränsande av partikelutsläpp från kraftverk och pannanläggningar
64/2005
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga år 2005
63/2005
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2004
62/2005
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2004
61/2005
Lag om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet
60/2005
Lag om ändring av lagen om gåvoutfästelser
59/2005
Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap
58/2005
Lag om ändring av äktenskapslagen
57/2005
Lag om vissa personregister vid magistraterna
56/2005
Skattestyrelsens beslut om skattedeklaration
55/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
54/2005
Lag om ändring av 16 § i lagen om vattentjänster
53/2005
Lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark
52/2005
Lag om utvidgning av Helvetinjärvi nationalpark
51/2005
Lag om utvidgning av Liesjärvi nationalpark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.