Ursprungliga författningar: 2005

150/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005
149/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005
148/2005
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005
147/2005
Arbetsministeriets arbetsordning
146/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2005
145/2005
Statsrådets förordning om ändring av befolkningsdataförordningen
144/2005
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av vissa av handels- och industriministeriets beslut om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
143/2005
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
142/2005
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
141/2005
Handels- och industriministeriets förordning om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
140/2005
Statsrådets förordning om temporärt ibruktagande av säkerhetsupplag för spannmålsutsäde och utsäde av vallväxter
139/2005
Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag
138/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av non food -trädesbidrag inom ramen för stödet för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för 2004
137/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2004
136/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats andra än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och jordbrukets produktionsbyggnader under år 2004
135/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelningen av det anslag som av statsmedel skall betalas för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt om lämnandet av redovisning angående användningen av anslaget
134/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
133/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
132/2005
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor
131/2005
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
130/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet
129/2005
Lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag
128/2005
Lag om ändring av 6 § i lagen om beräknande av laga tid
127/2005
Lag om dödförklaring
126/2005
Statsrådets kanslis förordning om temporär ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
125/2005
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
124/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
123/2005
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av restriktioner på tillhandahållande av bistånd som rör militär verksamhet till Elfenbenskusten
122/2005
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2004
121/2005
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 20 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
120/2005
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 18 § i sjölagen
119/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
118/2005
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
117/2005
Handels- och industriministeriets förordning om sötningsmedel för användning i livsmedel och alkoholdrycker
116/2005
Handels- och industriministeriets förordning om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen
115/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
114/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om maximala inkomster enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
113/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter strömming med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
112/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel
111/2005
Statsrådets förordning om inköpstillfälle som avses i 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen
110/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer
109/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnit skadliga
108/2005
Statsrådets förordning om upphävande av 6 a § i mentalvårdsförordningen
107/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av hektarbaserat nationellt stöd för utsädesproduktion för 2004
106/2005
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2005
105/2005
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2004
104/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter
103/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för leveranser av helmjölk
102/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador för år 2004
101/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 3 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.