Ursprungliga författningar: 2005

250/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
249/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
248/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för energigrödor för 2004
247/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av slutdelen av dikobidraget för 2004, slutdelen av tjurbidraget och bidraget för stutar för 2004, extensifieringsersättnigen för 2004, slutdelen av slaktbidraget och tilläggsstödet för 2004 samt det nationella tilläggsbidraget för dikor för 2004
246/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökingar inom utsädesproduktionen
245/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005
244/2005
Statsrådets förordning om prövningsnämnden
243/2005
Statsrådets förordning om socialförsäkringsnämnden
242/2005
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2004 års skördeskador
241/2005
Lag om ändring av lagen om domännamn
240/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om stöd till den palestinska delegationen i Helsingfors
239/2005
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
238/2005
Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
237/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet
236/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
235/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunderna för auktoriserade inspektörers arvoden
234/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
233/2005
Statsrådets förordning om angivande av elens ursprung
232/2005
Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
231/2005
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
230/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på nationellt husdjursstöd år 2005
229/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2005
228/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005
227/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
226/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
225/2005
Statsrådets förordning om vissa personregister vid magistraterna
224/2005
Lag om ändring av befolkningsdatalagen
223/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
222/2005
Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna
221/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
220/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2005
219/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare
218/2005
Statsrådets förordning om utförande av narkotikatester
217/2005
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordningar om restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar
216/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av i 5 kap. 1 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda och på medicinska grunder nödvändiga läkemedelspreparat som får säljas utan recept
215/2005
Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
214/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2004 slaktade slaktsvin, slaktfjäderfän, kvigor och tjurar samt för unga avelssvin som sålts år 2004
213/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom stöd för jordbruksgrödor 2005
212/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om utövandet av veterinärverksamhet i Finland av medborgare från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
211/2005
Statsrådets förordning om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 2004
210/2005
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2005
209/2005
Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2005
208/2005
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
207/2005
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för VM i friidrott
206/2005
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005
205/2005
Statsrådets förordning om ändring av 11 och 13 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2004
204/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
203/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om strategiska miljöbedömningar
202/2005
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
201/2005
Lag om ändring av 24 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.