Ursprungliga författningar: 2005

300/2005
Lag om ändring av strafflagen
299/2005
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
298/2005
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
297/2005
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
296/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
295/2005
Statsrådets förordning om ändring av 3 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
294/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
293/2005
Statsrådets förordning om ändring av 46 § förordning om besiktning av fartyg
292/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
291/2005
Lag om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder
290/2005
Lag om ändring av 6 § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
289/2005
Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån
288/2005
Lag om ändring av 5 § i lagen om bostadssparpremier
287/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism
286/2005
Inrikesministeriets förordning om studerandes studiesociala förmåner vid polisläroinrättningar
285/2005
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
284/2005
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i länsstyrelseförordningen
283/2005
Statsrådets förordning om polisutbildning
282/2005
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
281/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
280/2005
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Parikkala och Kesälahti kommuner
279/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
278/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
277/2005
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
276/2005
Statsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden
275/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
274/2005
Statsrådets förordning om barnombudsmannen
273/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
272/2005
Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
271/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
270/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2004
269/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill år 2005
268/2005
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2005/2006
267/2005
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
266/2005
Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i polisförvaltningsförordningen
265/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om konsultativa tjänster inom jordregisterprojektet i de palestinska områdena
264/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
263/2005
Arbetsordning för kommunikationsministeriet
262/2005
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
261/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna
260/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om behörighet för länsstyrelsen i Östra Finlands län i ärenden som gäller strukturfonderna
259/2005
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
258/2005
Statsrådets förordning om ändring av befolkningsdataförordningen
257/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter
256/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
255/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
254/2005
Lag om ändring av lagen om miljötillståndsverken
253/2005
Lag om ändring av 15 § i hälsoskyddslagen
252/2005
Lag om ändring av miljöskyddslagen
251/2005
Statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.