Ursprungliga författningar: 2005

1200/2005
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1199/2005
Lag om ändring av arbetarskyddslagen
1198/2005
Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare
1197/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
1196/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna 1 och 2 till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
1195/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2006
1194/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens tekniska forskningscentral
1193/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen
1192/2005
Statsrådets förordning om museer
1191/2005
Lag om ändring av 2 § i lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
1190/2005
Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet
1189/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa särskilda pensionsanstalters bokslut och koncernbokslut
1188/2005
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1187/2005
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
1186/2005
Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
1185/2005
Lag om ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag
1184/2005
Lag om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
1183/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremier för statens affärsverk och delägare i ett företag år 2006
1182/2005
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § 2 mom. i statsrådets förordning om arbetslöshetsnämnden
1181/2005
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1180/2005
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1179/2005
Lag om ändring av strålskyddslagen
1178/2005
Lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
1177/2005
Lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1176/2005
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan
1175/2005
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1174/2005
Arbetsordning för utrikesministeriet
1173/2005
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1172/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
1171/2005
Statsrådets förordning om utrikesministeriet
1170/2005
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
1169/2005
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2005
1168/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och den därtill anslutna anvisningen om tekniska föreskrifter om metoder för genomförande av inspektioner
1167/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga VI till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
1166/2005
Lag om ändring av 1 a och 2 § i lagen om apoteksavgift
1165/2005
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
1164/2005
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1163/2005
Lag om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg
1162/2005
Lag om upphävande av 6 § 4 mom. i lagen om ungdomsstraff
1161/2005
Lag om ändring av strafflagen
1160/2005
Lag om ändring av lagen angående vissa grannelagsförhållanden
1159/2005
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
1158/2005
Lag om ändring av 14 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
1157/2005
Lag om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
1156/2005
Lag om upphävande av vissa bestämmelser som hänför sig till nettoinkomsten av skogsbruk
1155/2005
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1154/2005
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1153/2005
Lag om ändring av 5 § i lagen om centralskattenämnden
1152/2005
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
1151/2005
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.