Ursprungliga författningar: 2005

400/2005
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Kone Abp och Cargotec Abp vid Koncernskattecentralen
399/2005
Kommunikationsministeriets förordning om Havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
398/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
397/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen
396/2005
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
395/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
394/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för frukt- och bärväxter
393/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
392/2005
Lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § i strafflagen
391/2005
Lag om ändring av kemikalielagen
390/2005
Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
389/2005
Arbetsministeriets förordning om grupphem för asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, indelning av utkomststödet i en del som ges ut i pengar och en del som ges ut i nyttigheter samt om avgifter som tas ut för inkvartering
388/2005
Statsrådets förordning om kompletterande ersättning för skador som orsakats av sälar åren 2000 och 2001
387/2005
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
386/2005
Statsrådets förordning om inrikesförvaltningens servicecentral
385/2005
Lag om ändring av 56 § i lagen om sjömanspensioner
384/2005
Lag om ändring av 17 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
383/2005
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
382/2005
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
381/2005
Lag om ändring av 10 kap. i lagen om försäkringsföreningar
380/2005
Lag om ändring av 10 kap. i lagen om försäkringsbolag
379/2005
Lag om ändring av lagen om faderskap
378/2005
Lag om rättsgenetisk faderskapsundersökning
377/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
376/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005
375/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2005
374/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
373/2005
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 13 § i statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
372/2005
Statsrådets förordning om upphävande av 7 § i förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
371/2005
Lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal
370/2005
Lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
369/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
368/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2003
367/2005
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
366/2005
Miljöministeriets arbetsordning
365/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid
364/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
363/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
362/2005
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
361/2005
Lag om temporär ändring av vägtrafiklagen
360/2005
Lag om försök med alkolåsövervakad körrätt
359/2005
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
358/2005
Försvarsministeriets förordning om ändring av 11 § i försvarsministeriets arbetsordning
357/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 60 och 64 § i kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
356/2005
Statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer
355/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete
354/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal
353/2005
Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om koncession för fordonsbesiktning
352/2005
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
351/2005
Inrikesministeriets arbetsordning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.