Ursprungliga författningar: 2005

450/2005
Lag om upphävande av 34 § 4 mom. i lagen om skuldebrev
449/2005
Lag om ändring av 6 och 15 § i lagen om Finansinspektionen
448/2005
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
447/2005
Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen
446/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kilobaserat nationellt stöd för utsädesproduktion av spannmål för 2005
445/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
444/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om ordnande av kontroll över följedokument för transport av vissa vinprodukter
443/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av minimikrav för saluföring av vissa torkade druvsorter
442/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av efterlevnad av kvalitetsnormer för bananer
441/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av helmjölk
440/2005
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
439/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
438/2005
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och analysmetoder i fråga om vissa främmande ämnen
437/2005
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
436/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädebestånd, jordbrukets produktionsbyggnader och andra jordbruksobjekt under år 2004
435/2005
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
434/2005
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
433/2005
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
432/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan av fällda rådjur
431/2005
Statsrådets förordning om försök med alkolåsövervakad körrätt
430/2005
Statsrådets förordning om temporär ändring av körkortsförordningen
429/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen
428/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
427/2005
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
426/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om högskolornas examenssystem
425/2005
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
424/2005
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
423/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor
422/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket år 2004
421/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalningar av ersättningar för översvämningsskador för år 2004
420/2005
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 17 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
419/2005
Statsrådets förordning om övervakningen av vissa föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till tvärvillkoren
418/2005
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
417/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter
416/2005
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 7 a § i förordningen om användning av fordon på väg
415/2005
Statsrådets förordning om färdskrivarkort
414/2005
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten
413/2005
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
412/2005
Lag om ändring av 20 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
411/2005
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
410/2005
Lag om ändring av 16 och 65 § i lagen om beskattningsförfarande
409/2005
Lag om ändring av inkomstskattelagen
408/2005
Lag om ändring av lagen om studiestöd
407/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador som betalas till producenten samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2005
406/2005
Statsrådets beslut om upplösande av Rovaniemi stad och Rovaniemi landskommun och bildande av en ny Rovaniemi kommun
405/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
404/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen om Nordiska kulturfonden
403/2005
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
402/2005
Lag om ändring av fordonslagen
401/2005
Lag om ändring av vägtrafiklagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.