Ursprungliga författningar: 2005

550/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan V till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
549/2005
Republikens presidents förordning om yrkesutbildning inom social- och hälsovård i landskapet Åland
548/2005
Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland
547/2005
Lag om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
546/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
545/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet med Folkrepubliken Kina om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete
544/2005
Lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
543/2005
Lag om ändring av 24 och 27 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
542/2005
Lag om ändring av 13 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
541/2005
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
540/2005
Lag om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
539/2005
Inrikesministeriets förordning om sotning
538/2005
Finansministeriets förordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen
537/2005
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
536/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik
535/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om vägmärken och signaler
534/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om vägtrafik
533/2005
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i statsrådets förordning om ändring av 19 ja 26 § körkortsförordningen
532/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
531/2005
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar
530/2005
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen
529/2005
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
528/2005
Lag om ändring av inkomstskattelagen
527/2005
Lag om ändring av 48 § i vägtrafiklagen
526/2005
Lag om ändring av 2 och 5 a § i lagen om offentlighet vid rättegång
525/2005
Lag om ändring av polislagen
524/2005
Lag om ändring av 2 § i lagen om försvarsmakten
523/2005
Lag om ändring av 27 § i polislagen
522/2005
Lag om ändring av lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen
521/2005
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av If IT Services A/S, filial i Finland vid Koncernskattecentralen
520/2005
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Almanova Abp vid Koncernskattecentralen
519/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
518/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov
517/2005
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om högsta tillåtna halter av vissa främmande ämnen i livsmedel
516/2005
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Toholampi kommun och Kannus stad
515/2005
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kortesjärvi kommun och Kauhava stad
514/2005
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kortesjärvi kommun och Kauhava stad
513/2005
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
512/2005
Statsrådets förordning om sänkning av räntan i samband med anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för hyreshuslån
511/2005
Lag om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån
510/2005
Lag om ändring av lagen om Utbildningsfonden
509/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över farliga ämnen
508/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd
507/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
506/2005
Lag om ändring av 36 § i naturvårdslagen
505/2005
Lag om ändring av 2 § i fastighetsregisterlagen
504/2005
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
503/2005
Landsvägslag
502/2005
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
501/2005
Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.