Ursprungliga författningar: 2005

650/2005
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2005 års fastighetsbeskattning
649/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2005
648/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
647/2005
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
646/2005
Statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
645/2005
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § förordningen om Folkhälsoinstitutet
644/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
643/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsningar gällande asbest
642/2005
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
641/2005
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om rådet för utvärdering av högskolorna
640/2005
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om handels- och industriministeriet
639/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om konsumentklagonämnden
638/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av förskott på det beredningsstöd som regleringsåret 2005/2006 betalas till förädlingsföretag för torkat foder
637/2005
Republikens presidents förordning om militära kommandomål, militära grader och tjänstgöringsgrader samt emblem, förtjänstkors och förtjänstmedalj inom gränsbevakningsväsendet
636/2005
Lag om upphävande av 5 kap. i lagen om statens televisions- och radiofond
635/2005
Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab
634/2005
Lag om ändring av 8 § i lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
633/2005
Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § i justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
632/2005
Statsrådets beslut om vissa domkretsarrangemang
631/2005
Lag om ändring av språklagen
630/2005
Lag om ändring av 12 § i lagen om utnämning av domare
629/2005
Lag om ändring av tingsrättslagen
628/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd som beviljas för informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land och för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden
627/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador år 2005 och registrering av uppgifter gällande skördeskadeersättningar i Stödtillämpningen
626/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
625/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
624/2005
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och tillämpning av konventionen
623/2005
Lag om fartygstrafikservice
622/2005
Lag om ändring av sjötrafiklagen
621/2005
Lag om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar
620/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Moçambique om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
619/2005
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som hindrar fredsprocessen och bryter mot internationell rätt i konflikten i Darfurområdet i Sudan
618/2005
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo
617/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om produkter som används i djurfoder
616/2005
Statsrådets förordning om läkemedel som skall ersättas på särskilda grunder samt om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som allvarliga
615/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Chile om förvärvsarbete i den mottagande staten för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt beskickningar ackrediterade vid internationella organisationer
614/2005
Lag om ändring av 5 och 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
613/2005
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 7 § i förordningen om dagsbotens belopp
612/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser
611/2005
Lag om ändring av fordonsskattelagen
610/2005
Lag om ändring av 36 § i lagen om påförande av accis
609/2005
Lag om skatteuppbörd
608/2005
Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
607/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2005/2006
606/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 och 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för direktförsäljning
605/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa kontrollåtgärder till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
604/2005
Statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd
603/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning
602/2005
Lag om ändring av 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
601/2005
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.