Ursprungliga författningar: 2005

700/2005
Lag om ändring av 2 a och 8 § i lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen
699/2005
Lag om ändring av 7 och 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna
698/2005
Lag om ändring av 13 och 79 § i förvaltningsprocesslagen
697/2005
Handels- och industriministeriets förordning om regenererad cellulosafilm som används vid framställningen av förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
696/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning år 2005 av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag för programperioden 2000―2006
695/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
694/2005
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2004
693/2005
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 19 § i handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen
692/2005
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
691/2005
Lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice
690/2005
Lag om ändring av 20 och 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
689/2005
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
688/2005
Lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen
687/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier
686/2005
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om olycksfallsnämnden
685/2005
Statsrådets förordning om upphävande av 18 § i förordningen om pension för företagare
684/2005
Statsrådets förordning om upphävande av 21 § i förordningen om pension för lantbruksföretagare
683/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare
682/2005
Lag om ändring av 9 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
681/2005
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
680/2005
Lag om ändring av 15 § i lagen om pension för företagare
679/2005
Lag om ändring av 18 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
678/2005
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
677/2005
Lag om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
676/2005
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer
675/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om Europeiska skogsinstitutet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
674/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § förordningen om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
673/2005
Lag om ändring av 18 § i gymnasielagen
672/2005
Lag om anordnande av studentexamen
671/2005
Lag om ändring av 1 kap. 9 § i tvångsmedelslagen
670/2005
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
669/2005
Lag om ändring av lagen om strafforderförfarande
668/2005
Lag om ändring av 2 § i hovrättslagen
667/2005
Lag om ändring av 4 och 11 kap. i lagen om rättegång i brottmål
666/2005
Lag om ändring av rättegångsbalken
665/2005
Lag om högsta domstolen
664/2005
Lag om ändring av 20 kap. i rättegångsbalken
663/2005
Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar
662/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
661/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det beredningsstöd som regleringsåret 2004/2005 betalas till förädlingsföretag för torkat foder
660/2005
Inrikesministeriets förordning om anordningar och utrustning i skyddsrum
659/2005
Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets förfarande vid fasttagande, förvarande och avlivande av djur
658/2005
Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets förfarande vid förvaring av egendom som omhändertagits
657/2005
Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets skyldighet att anmäla misstänkta brott som det fått kännedom om och brottsbekämpningsåtgärder som det inlett
656/2005
Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel och användning av maktmedel
655/2005
Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken
654/2005
Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets uniform och gränsbevakningsmans kännetecken
653/2005
Statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns
652/2005
Statsrådets förordning om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
651/2005
Statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.