Ursprungliga författningar: 2005

750/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för direktförsäljning
749/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring och temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av helmjölk
748/2005
Statsrådets förordning om säkerhet och buller i fråga om fritidsbåtar och vattenskotrar samt om buller och avgasutsläpp från motorer som installeras i fritidsbåtar och på vattenskotrar
747/2005
Finansministeriets förordning om skatteuppbörd
746/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
745/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon
744/2005
Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
743/2005
Miljöministeriets förordning om ändring av bilagan till miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
742/2005
Miljöministeriets förordning om ändring av bilagan till miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
741/2005
Miljöministeriets förordning om upphävande av 3 § 2 mom. 10 punkten i miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
740/2005
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2004
739/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2005
738/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2005
737/2005
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster
736/2005
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i samt om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
735/2005
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning
734/2005
Statsrådets förordning om temporärt ibruktagande av säkerhetsupplag för oljeprodukter
733/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av bybutiker i glesbygden
732/2005
Lag om ändring av vattenlagen
731/2005
Lag om ändring av 21 § i marktäktslagen
730/2005
Lag om ändring av 144 § i markanvändnings- och bygglagen
729/2005
Lag om ändring av 66 och 67 § i avfallslagen
728/2005
Lag om ändring av civiltjänstlagen
727/2005
Lag om ändring av 65 § i strålskyddslagen
726/2005
Lag om ändring av 27 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
725/2005
Lag om ändring av 25 § i lagen om privat hälso- och sjukvård
724/2005
Lag om ändring av 39 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
723/2005
Lag om ändring av 24 § i mentalvårdslagen
722/2005
Lag om ändring av 4 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården
721/2005
Lag om ändring av 56 § i kemikalielagen
720/2005
Lag om ändring av 57 § i hälsoskyddslagen
719/2005
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
718/2005
Lag om ändring av 84 § i lagen om utländska försäkringsbolag
717/2005
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
716/2005
Lag om ändring av 6 § i lagen om Försäkringsinspektionen
715/2005
Lag om ändring av 8 § i lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen
714/2005
Lag om ändring av 5 § i lagen om patent- och registerstyrelsen
713/2005
Lag om ändring av 36 § i lagen om statens televisions- och radiofond
712/2005
Lag om ändring av 3 § i lagen om Luftfartsverket
711/2005
Lag om ändring av 91 § i luftfartslagen
710/2005
Lag om ändring av 52 § i djurskyddslagen
709/2005
Lag om ändring av 6 § i lagen om kontrollcentralen för växtproduktion
708/2005
Lag om ändring av 5 § i lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
707/2005
Lag om ändring av 4 g § i lagen om bekämpningsmedel
706/2005
Lag om ändring av 37 § i lagen om växtförädlarrätt
705/2005
Lag om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
704/2005
Lag om ändring av lagen om avgiftsbefrielse
703/2005
Lag om ändring av 118 § i skjutvapenlagen
702/2005
Lag om ändring av 5 kap. i ärvdabalken
701/2005
Lag om ändring av 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.