Ursprungliga författningar: 2005

800/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
799/2005
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och skatteverken att såsom behöriga myndigheter avgöra vissa ärenden som gäller beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar
798/2005
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om specialomsorgsdistrikt
797/2005
Lag om ändring av 1 och 1 a § i lagen om konsumentklagonämnden
796/2005
Lag om ändring av lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter
795/2005
Lag om ändring av lagen om bostadsköp
794/2005
Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
793/2005
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
792/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
791/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
790/2005
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon
789/2005
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
788/2005
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om förvaltning av straffverkställighet
787/2005
Lag om ändring av 21 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
786/2005
Lag om upphävande av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
785/2005
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om unga förbrytare
784/2005
Lag om ändring av 1 § i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter
783/2005
Lag om ändring av 17 kap. 45 § i rättegångsbalken
782/2005
Lag om övervakning av villkorlig frihet
781/2005
Lag om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar
780/2005
Lag om ändring av strafflagen
779/2005
Lag om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen angående införande av äktenskapslagen
778/2005
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
777/2005
Lag om ändring av 10 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
776/2005
Lag om ändring av 45 kap. 26 a § i strafflagen
775/2005
Lag om ändring av 9 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål
774/2005
Lag om ändring av 5 b § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
773/2005
Lag om ändring av 5 b § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
772/2005
Lag om ändring av 37 § i lagen om verkställighet av böter
771/2005
Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen
770/2005
Lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen
769/2005
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
768/2005
Häktningslag
767/2005
Fängelselag
766/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
765/2005
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
764/2005
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om handels- och industriministeriet
763/2005
Statsrådets förordning om fartygstrafikservice
762/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Skogsforskningsinstitutet
761/2005
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2006
760/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det slutliga beloppet av växthusstöd 2005
759/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för företagsverksamhet och utveckling på landsbygden i södra och västra Finland år 2006
758/2005
Statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
757/2005
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
756/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn
755/2005
Statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning
754/2005
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2006
753/2005
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 16 § i förordningen om Försörjningsberedskapscentralen
752/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Moçambique om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
751/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.