Ursprungliga författningar: 2005

1250/2005
Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1249/2005
Lag om tillsynsavgift för flygtrafiken
1248/2005
Statsrådets förordning om Luftfartsförvaltningen
1247/2005
Lag om Luftfartsförvaltningen
1246/2005
Statsrådets förordning om Luftfartsverket
1245/2005
Lag om Luftfartsverket
1244/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
1243/2005
Statsrådets förordning om militär luftfart
1242/2005
Luftfartslag
1241/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1240/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel skall betalas för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1239/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1238/2005
Statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1237/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2006
1236/2005
Statsrådets förordning om ändring av 48 § i förordningen om registrering av fordon
1235/2005
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1234/2005
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1233/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1232/2005
Statsrådets förordning om gruppering av kommunerna för utbetalning av familjepension
1231/2005
Statsrådets förordning om gruppering av kommunerna för utbetalning av folkpension
1230/2005
Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1229/2005
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1228/2005
Statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1227/2005
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1226/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad
1225/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1224/2005
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
1223/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1222/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1221/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
1220/2005
Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1219/2005
Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
1218/2005
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
1217/2005
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1216/2005
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
1215/2005
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1214/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling av uppgifter om oavsiktlig fångst av valar vid fiske
1213/2005
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1212/2005
Lag om ändring av 25 och 27 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1211/2005
Lag om ändring av 15 b och 15 e § i aravalagen
1210/2005
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder
1209/2005
Statsrådets förordning om beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
1208/2005
Statsrådets förordning om ändring av 26 § i statsrådets förordning om rättshjälp
1207/2005
Statsrådets förordning om samarbetet mellan Statskontoret och myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen vid ersättning av brottsskador
1206/2005
Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
1205/2005
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om delegationen för personskadeärenden
1204/2005
Brottsskadelag
1203/2005
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 a § i lagen om statsandelar till kommunerna
1202/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1201/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.