1276/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 § i lagen av den 30 december 2004 om Forststyrelsen (1378/2004) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter för de av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som bestäms enligt självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas en fast avgift ut som motsvarar prestationernas självkostnadsvärde:

1) personliga tillstånd för jakt på småvilt enligt jaktområde enligt följande:

Tillståndstyp Avgift € Avgift € Avgift €
Betalningsperiod 1 10.9-31.10 Betalningsperiod 1 10.9-31.10 Betalningsperiod 2 1.8-9.9 och 1.11-30.4
Tillståndets giltighet/dygn Vildmarksskog € Jakt- och närskog € Vildmarksskog, jakt- och närskog €
1 22 20 10
2 39 37 19
3 44 42 22
4 49 47 25
5 54 52 28
6 59 57 31
7 64 62 34
2) tillstånd för jakt på ripa i övre Lappland 15 €/dygn,
3) säsongstillstånd för jakt på småvilt enligt följande:
- säsongstillstånd för jakt på småvilt inklusive hönsfågel 1.8-30.4 120 €
- säsongstillstånd för jakt på annat vilt än hönsfågel 1.8-30.4 70 €
- tillstånd för en del av säsongen (för slutet av säsongen) 1.11-30.4 50 €
- säsongstillstånd för jakt på små rovdjur 1.8-30.4 8 €
- säsongstillstånd till invånare i städerna Kemi, Torneå och Rovaniemi för jakt på all slags småvilt på områden som anvisats av Forststyrelsen 67 €,
4) personligt tillstånd för jakt på björn i renskötselområdet:
- dygn 25 €
- säsong 60 €,
5) tillstånd för jakt på björn utanför renskötselområdet, för innehavare av ett gemensamt tillstånd 42 €/person/säsong,
6) tillstånd för jakt på varg eller lo, för innehavare av ett gemensamt tillstånd 25 €/person,
7) personligt tillstånd för älgjakt på ett visst område i enlighet med 8 § i jaktlagen (615/1993):
- dygn 12 €
- säsong 42 €,
8) personligt tillstånd till invånare i städerna Kemi, Torneå och Rovaniemi för älgjakt på ett visst område som anvisats av Forststyrelsen 25 €/säsong
9) tillstånd till utlänningar för jakt på allmänna vattenområden 1.6-31.12 enligt följande:
Tillståndets giltighet/dygn Avgift €
1 10
2 19
3 22
4 25
5 28
6 31
7 34
säsong 70
10) regionala tillstånd för fiske med handredskap enligt följande:
tillstånd för fiske med handredskap i Lappland (utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki), tillstånd för fiske med handredskap i området Österbotten-Kajanaland eller tillstånd för fiske med handredskap i södra Finland
vecka 10 €
år 27 €
tillstånd för fiske med handredskap i hela landet (utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki)
vecka 17 €
år 42 €
11) tillstånd för grupper om minst 10 personer att fiska med handredskap i namngivet vatten (grupptillstånd)
- person/vecka 3 €,

12) avgift per redskapsenhet 2 €; tillstånd per kalenderår för användning av fångstredskap inom områden där tillstånd för användning av fångstredskap fordras:

Fångstredskap Enhet Avgift/kalenderår
Nät, längd högst 31 m 3 6 €
Katsa 1 2 €
Agnkrok, 30 st 3 6 €
Ryssja, höjd högst 1,5 m 3 6 €
Långrev, högst 100 krokar 3 6 €
Not under 6 m eller lådryssja 10 20 €
Tillstånd per familj för fiske med handredskap och stående fångstredskap inom områden där tillstånd för användning av fångstredskap fordras (fisketillstånd för stugägare) 12 24 €
13) tillstånd för kräftfiske i namngivet vatten enligt följande:
- kalenderår 2 €/mjärde, kräfthåv eller annat motsvarande fångstredskap,

14) tillstånd för yrkesfiske enligt följande:

Fångstredskap Enheter Avgift
not 33/säsong med öppet vatten eller vintersäsong eller 50/kalenderår 66 €/säsong med öppet vatten eller vintersäsong eller 100 €/kalenderår
storryssja 33/säsong med öppet vatten eller vintersäsong 66 €/säsong med öppet vatten eller vintersäsong
trål 68/kalenderår 136 €/kalenderår
nät och kräftbur 1/kalenderår 2 €/kalenderår

15) ett sådant beslut om områdesvisa kvoter för jakt eller fiske som avses i 9 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och som meddelas för anförande av besvär 50 €, samt

16) skriftligt beslut som meddelas separat för sökande av ändring och som gäller tillstånd för jakt eller fiske 10 €.

Tillstånd för kräftfiske i enlighet med 1 mom. 13 punkten beviljas för minst fem och högst 50 fångstredskap åt gången.

3 §
Offentligrättsliga prestationer vars avgift är lägre än självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas en fast avgift ut som är lägre än prestationernas självkostnadsvärde:

1) personliga tillstånd för jakt på småvilt inklusive hönsfågel för personer under 18 år (jakttillstånd för ungdomar) 10 €/vecka
2) tillstånd för fiske med handredskap i Lappland (utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki), tillstånd för fiske med handredskap i området Österbotten-Kajanaland eller tillstånd för fiske med handredskap i södra Finland för personer under 18 år (fisketillstånd för ungdomar)
- vecka 5 €
- år 15 €,
3) tillstånd för fiske med handredskap i Lappland (utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki), tillstånd för fiske med handredskap i området Österbotten-Kajanaland eller tillstånd för fiske med handredskap i södra Finland i bokförings- eller forskningssyfte
- vecka 5 €
- år 15 €, samt
4) grupptillstånd för jakt på stora rovdjur som orsakar skada eller äventyrar säkerheten och som sker med specialtillstånd från jord- och skogsbruksministeriet 5 €/person.

För undersökning av fiskevatten och uppföljning av kräft- och fiskbestånd kan annat tillstånd än sådant fisketillstånd som avses i 1 mom. beviljas i bokförings- eller forskningssyfte, varvid den avgift som tas ut är hälften av avgiften för motsvarande sedvanliga tillstånd.

För undersökning och uppföljning av viltbeståndet kan annat tillstånd än sådant jakttillstånd som avses i 1 mom. beviljas i bokförings- eller forskningssyfte, varvid den avgift som tas ut är hälften av avgiften för motsvarande sedvanliga tillstånd.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Följande offentligrättsliga prestationer är avgiftsfria:

1) tillstånd för fast bosatta i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner som idkar yrkesfiske, husbehovsfiske eller naturnäringar att fiska på statens vattenområden i dessa kommuner,

2) tillstånd för fiske eller jakt som Forststyrelsen beviljar i utbyte mot övervakning, fiskevård eller viltvård,

3) tillstånd som Forststyrelsen beviljar intressegrupper,

4) prestationer som är avgiftsfria enligt 9 § i skoltlagen (253/1995) och 62 § i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), under de förutsättningar som anges i dessa lagrum,

5) beslut som gäller avverkningsrätt, samt

6) prestationer som avses i vattenlagen (264/1961) och övriga prestationer som hänför sig till flottning.

5 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Följande av Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till offentliga förvaltningsuppgifter prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) försäljning av frö för skogsträd i norra Finland för säkerhetsupplagring,

2) utarrendering av jakträtt,

3) tillstånd för jakt på rådjur,

4) utarrendering av fiskerätt,

5) fisketillstånd för platser som sköts med tanke på fritidsfiske,

6) tillstånd för tävlingsfiske,

7) fisketillstånd som baserar sig på Forststyrelsens fiskerätt i dess egenskap av delägare i en samfällighet eller på Forststyrelsens avtal med andra fastighetsägare,

8) jakt- och fisketillstånd som inte nämns i denna förordning,

9) avgift för övernattning i reserveringsstuga och avgift för användning av uthyrningsstuga eller uthyrningskåta, samt

10) kopior.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt lagens 34 § 3 mom. beslutar Forststyrelsen med beaktande av vad som sägs i lagens 34 §.

7 §
Särskilda bestämmelser

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan dras tillbaka eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas för behandlingen av ärendet ut den del av avgiften som motsvarar det gjorda arbetet.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut i samma ärende.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2008.

Om ett ärende har anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande, tas avgiften för den prestation som gäller ärendet ut enligt de bestämmer som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.