1274/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i förordningen av den 12 februari 1996 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996) 9 § och 19 § 1 mom.,

ändras 1 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 2 § 5 punkten, 13 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 15, 17 och 26 a §, av dem 2 § 5 punkten sådan den lyder i förordning 1019/2000 och 26 a § sådan den lyder i förordning 1381/2004, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1019/2000, ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Skogscentralernas uppgifter

En skogscentral skall


4) producera och upprätthålla information om skogstillgångarna samt tjänster som baserar sig på denna information,


6) utarbeta ett sådant regionalt målprogram för skogsbruket som omfattar skogscentralens verksamhetsområde (regionalt skogsprogram),


2 §
Direktionens uppgifter

En skogscentrals direktion skall


5) sörja för att tillsynen över skogscentralens medelsförvaltning och bokföring är ordnad på ett ändamålsenligt sätt,


När sådana förhandlingsmål inför resultatöverläggningar som avses i 1 mom. 1 punkten och sådana ärenden som avses i momentets 2 och 4 punkt behandlas har myndighetsanställda rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

13 §
Skogsbrukets utvecklingscentrals uppgifter

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (utvecklingscentralen) skall


4) utveckla produktionen och upprätthållandet av information om skogstillgångarna samt tjänster i anslutning därtill,


6) utveckla och upprätthålla skogscentralernas informationsadministration och datasystem,


15 §
Företrädare för skogscentralerna i utvecklingscentralens direktion

Skogscentralens direktion ger förslag på medlemmar som skall företräda skogscentralerna i utvecklingscentralens direktion.

17 §
Direktionens sammanträden och beslutsfattande

Angående direktionens sammanträdande och beslutsfattande tillämpas vad som i 6 § 2 och 3 mom. föreskrivs om skogscentralens direktion.

26 a §
Uppgifter som beskriver verksamhetens resultat

Utvecklingscentralen skall utarbeta en beskrivning av effekterna av de överföringsutgifter som beviljats skogscentralerna och utvecklingscentralen och resultatet av den verksamhet som finansierats med dessa utgifter samt en beskrivning av effekterna, ekonomin och lönsamheten i fråga om de investeringsutgifter som beviljats dem. Uppgifterna om resultatet skall även innehålla jämförelser med de fastställda resultatmålen. Beskrivningen och jämförelserna skall tillställas jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 mars efter räkenskapsperioden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.