1272/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om delegationen för personskadeärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § i lagen av den 16 juni 2004 om delegationen för personskadeärenden (513/2004):

1 §
Personal

Justitieministeriet utser för delegationen för personskadeärenden på dess framställning en generalsekreterare och den övriga nödvändiga personalen.

2 §
Generalsekreterarens uppgifter

Generalsekreteraren har som uppgift att bereda och föredra de ärenden som skall behandlas i delegationen. Generalsekreteraren sörjer dessutom för organiseringen av delegationens övriga verksamhet.

3 §
Beslutförhet

Delegationen är beslutför då ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

I delegationen avgörs ärendena med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, blir den åsikt som ordföranden omfattat beslut i saken.

4 §
Organiseringen av verksamheten

Delegationen har rätt att höra sakkunniga och inhämta utlåtanden och låta utföra sådana utredningar som är behövliga för dess verksamhet.

Delegationen kan högst för sin mandattid till permanenta sakkunniga kalla personer som representerar sakkunskap som är betydelsefull för delegationens verksamhet.

5 §
Arvoden och ersättningar

Justitieministeriet fastställer grunderna för arvodena och kostnadsersättningarna för delegationens ordförande och medlemmar.

I fråga om ersättning för resekostnader tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av resekostnader.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Antti T. Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.