1263/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/1978) 8 § 2 mom. 3, 9 och 14 punkten, 11 § 2 mom., mellanrubriken före 14 § samt 16 § 2 mom.,

av dem 8 § 2 mom. 3, 9 och 14 punkten sådana de lyder i förordning 1307/1993, 11 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 250/1997 och 16 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 465/1989, samt

ändras den svenska språkdräkten i förordningens rubrik, 2 och 6 §, 8 § 2 mom. 10, 11, 13 och 15 punkten, 10 och 20 §, 21 § 2 mom. och 23 §,

av dem 2 § sådan den lyder i förordning 898/1991, 6 §, 8 § 2 mom. 10 punkten och 10 § sådana de lyder i nämnda förordning 250/1997, 8 § 2 mom. 11 och 15 punkten och 23 § sådana de lyder i nämnda förordning 1307/1993, 20 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning och 8 § 2 mom. 13 punkten sådan den lyder i förordning 810/2001, som följer:

Förordning

om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

2 §

Institutet består av kompetenscentra så som närmare bestäms i arbetsordningen.

Institutets regionala verksamhetsställen finns i Helsingfors, Kuopio, Villmanstrand, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Närmare bestämmelser om kompetenscentra och andra verksamhetsenheter samt om deras uppgifter meddelas vid behov i arbetsordningen.

6 §

Institutets direktion består av en ordförande, en vice ordförande och sju andra medlemmar som, i likhet med deras personliga suppleanter, förordnas av statsrådet för tre kalenderår i sänder. Ordföranden och vice ordföranden samt en annan medlem företräder social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och en annan medlem arbetsministeriets förvaltningsområde. Till direktionen skall dessutom höra två företrädare för den centrala arbetsgivarorganisationen och två företrädare för de centrala arbetstagarorganisationerna samt en företrädare för den mest representativa organisationen för personer som självständigt utför eget arbete.

8 §

Direktionen handlägger och avgör ärenden som angår


10) anställande och entledigande av institutets generaldirektör samt anställande och entledigande av förvaltningsdirektören och chefer för kompetenscentra samt forskningsprofessorer, om anställningen eller entledigandet varar över sex månader,

11) tillsättande av regionala delegationer,


13) generaldirektörens pension, avgångsålder och rätt att inneha bisyssla,


15) övriga principiella eller vittsyftande frågor som gäller institutets verksamhet och utvecklande.

10 §

Institutets chef är generaldirektören. Vid institutet finns även en förvaltningsdirektör, chefer för kompetenscentra samt forskningsprofessorer och annan personal enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Generaldirektören har professors titel. Cheferna för kompetenscentra har professors titel om de har vid universitet eller högskola konstaterad docentkompetens.

20 §

För varje regionalt verksamhetsställe finns en delegation, vars ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar samt deras personliga suppleanter förordnas av direktionen för tre år i sänder. Delegationens medlemmar skall företräda arbetarskydds- samt hälso- och sjukvårdsmyndigheter, olika samhällskretsar, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna samt med beaktande av de enskilda regionala verksamhetsställenas uppgifter andra centrala organisationer och samfund.

Delegationen har till uppgift att följa och främja det regionala samarbetet mellan institutet och de myndigheter som behöver dess service, arbetsmarknadsorganisationerna och andra organisationer av betydelse för utvecklandet av arbetarskyddet och arbetsförhållandena, samt att i detta syfte avge utlåtanden och ta initiativ i syfte att utveckla verksamheten inom regionen.

21 §

Direktionen kan befullmäktiga generaldirektören eller en annan funktionär att underteckna handlingar som behövs vid behandlingen av löpande ärenden.


23 §

Arvoden för medlemmar av institutets direktion och de regionala delegationerna fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De regioninstitutsdelegationer som har tillsatts före ikraftträdandet av denna förordning fortsätter till utgången av sin mandatperiod såsom regionala delegationer.

Professors titel har utan hinder av 10 § 2 mom. även de funktionärer vid institutet som har titeln med stöd av den förordning som gäller vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Konsultativ tjänsteman
Raimo Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.