1262/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om ändring av 30 § i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 september 2000 om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården (811/2000) 30 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1225/2003, som följer:

30 §
Ikraftträdande

Denna lag är i kraft till och med den 31 december 2007. Utifrån de ansökningar som inkommit senast den 30 april 2006 från en kommun, en samkommun eller dessa tillsammans kan social- och hälsovårdsministeriet besluta om godkännande av deltagande i försöket på det sätt som avses i 2 § 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

De kommuner och samkommuner som godkänts för försöket före lagens ikraftträdande deltar fortfarande i försöket, om de inte lämnar social- och hälsovårdsministeriet ett meddelande om att de avstår från försöket. Meddelandet skall lämnas senast den 30 april 2006.

Referensuppgifter som givits mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2005 utplånas den 31 december 2015.

RP 190/2005
ShUB 36/2005
RSv 210/2005

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.