1251/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om ändring av territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i territorialövervakningslagen av den 18 augusti 2000 (755/2000) 23 § 2 mom. och

fogas till lagen en ny 24 a § som följer:

23 §
Territorialövervakningsmyndigheterna

Sjöfartsverket är på sitt verksamhetsområde territorialövervakningsmyndighet, och det jämställs med de i 1 mom. avsedda territorialövervakningsmyndigheterna, om inte något annat bestäms nedan i denna lag.


24 a §
Luftfartsverkets territorialövervakningsuppgifter

Luftfartsverket skall biträda territorialövervakningsmyndigheterna genom att sköta territorialövervakningsuppgifter enligt denna lag inom sitt eget verksamhetsområde enligt vad som särskilt avtalas om saken i avtal mellan Luftfartsverket och försvarsministeriet. Luftfartsverket kan emellertid inte genom avtal tilldelas uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt.

Luftfartsverket skall meddela militär- och gränsbevakningsmyndigheterna om territorieförseelser och territoriekränkningar eller hot därom, samt med de medel som står till buds vidta åtgärder för att förhindra territorieförseelser och territoriekränkningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2005
KoUB 25/2005
RSv 182/2005

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.