1248/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om Luftfartsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut fattat på föredragning av kommunikationsministern föreskrivs med stöd av 7 § i lagen av den 29 december 2005 om Luftfartsförvaltningen (1247/2005):

1 §
Uppgifter

För att fullgöra de uppgifter som föreskrivs i 3 § i lagen om Luftfartsförvaltningen (1247/2005) sköter Luftfartsförvaltningen de uppgifter som anges i luftfartslagen (1242/2005). Luftfartsförvaltningen sköter dessutom övriga uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter hör till Luftfartsförvaltningen.

Luftfartsförvaltningen deltar i beredningen av internationella luftfartsavtal om civil luftfart och sörjer för att avtalen tillämpas. Luftfartsförvaltningen ansvarar även för luftfartsstatistik och deltar i beredskapsplaneringen samt övervakar och utvecklar områdets tekniska beredskap för undantagsförhållanden.

2 §
Behörighetsvillkor

Av överdirektören och en direktör som lyder direkt under honom eller henne fordras god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten och ledarförmåga samt högre högskoleexamen. Dessutom krävs av överdirektören ledarerfarenhet.

3 §
Luftfartsförvaltningens tjänstemannaledning

Överdirektören ansvarar för den allmänna utvecklingen och ledningen av Luftfartförvaltningens verksamhet, samt övervakar att de uppgifter som ankommer på Luftfartförvaltningen utförs effektivt och ändamålsenligt.

De tjänstemän som har en ledande uppgift vid ämbetsverket svarar för att verksamheten på deras områden ger resultat och utvecklas.

4 §
Utnämning och anställning av personal

Överdirektören utnämns av statsrådet.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av överdirektören, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

5 §
Vikarier

Vid förhinder för överdirektören är en av kommunikationsministeriet förordnad tjänsteman vid Luftfartsförvaltningen vikarie för honom eller henne.

6 §
Tjänstledighet

Kommunikationsministeriet beviljar överdirektören tjänstledighet. Den övriga personalen beviljas tjänstledighet av Luftfartsförvaltningen enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen.

Annan tjänstledighet än sådan som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock överdirektören för mer än två år av statsrådet.

7 §
Skötsel av en tjänst interimistiskt

Den myndighet som beviljar tjänstledighet bestämmer vem som skall sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledigheten.

8 §
Specialfall gällande avgörande av ett ärende

Överdirektören kan i ett enskilt fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars ankommer på en underlydande tjänsteman.

Om det inte är klart vem som skall avgöra ett ärende, eller om den som har förordnats att avgöra ett ärende anser att en fråga i vilken han eller hon har beslutanderätt är sådan till sin natur att den påkallar det, skall överdirektören besluta hur ärendet skall avgöras.

9 §
Förande av talan

Luftfartsförvaltningen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar, vid skiljeförfarande, hos övriga myndigheter och vid förrättningar i alla ärenden som angår Luftfartsförvaltningen.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Leena Luhtanen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.