1247/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om Luftfartsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Luftfartsförvaltningen

För säkerhets- och förvaltningsuppgifter på luftfartens område finns Luftfartsförvaltningen som underlyder kommunikationsministeriet.

2 §
Syfte

Luftfartsförvaltningens syfte är att främja luftfartens allmänna säkerhet och luftfartsskyddet för den civila luftfarten, att behandla frågor som gäller den kommersiella luftfarten och trafikens smidighet samt att minska miljöolägenheterna av luftfarten.

3 §
Uppgifter

Luftfartsförvaltningen har till uppgift att

1) sörja för den allmänna flygsäkerheten och tillsynen över luftfarten samt ansvara för de uppgifter i anslutning till den civila luftfarten som den ålagts i luftfartslagen (1242/2005) eller i andra bestämmelser,

2) delta i det internationella samarbetet och EU-samarbetet inom den civila luftfarten.

4 §
Ledning och beslutanderätt

Luftfartsförvaltningen leds av en överdirektör. Överdirektören beslutar om utfärdandet av rättsnormer inom Luftfartsförvaltningens behörighetsområde. Direktören avgör också övriga frågor som ankommer på Luftfartsförvaltningen, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestäms att någon annan tjänsteman vid Luftfartsförvaltningen skall avgöra dem.

5 §
Upprätthållande av yrkeskunskap

Anställda hos Luftfartsförvaltningen för vilkas uppgifter gäller särskilda krav beträffande upprätthållande av yrkesskicklighet kan upprätthålla sin yrkesskicklighet genom att i bisyssla arbeta hos någon som bedriver luftfartsverksamhet. Om sådant arbete och om villkoren för det avtalas särskilt mellan Luftfartsförvaltningen, dess anställda och nämnda verksamhetsidkare.

Bestämmelserna i 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) om jäv för en i 1 mom. nämnd person när ärenden som gäller en i momentet avsedd verksamhetsidkare behandlas inom Luftfartsförvaltningen tillämpas inte på tillsynen över flygtrafiktjänsten eller på beslutsfattandet gällande den.

6 §
Avgifter

I fråga om avgifter för Luftfartsförvaltningens prestationer tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Det kan bestämmas att avgiften för en sådan prestation allmänt uppbärs till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde eller att avgiften inte alls skall uppbäras, om någon av de anledningar som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten föreligger. Som en sådan anledning beaktas särskilt följande:

1) strukturen för och nivån på avgifterna för motsvarande prestationer i Europeiska unionens medlemsstater och i unionens organ,

2) tryggandet av luftfartens förutsättningar och främjandet av luftfartens säkerhet, eller

3) främjandet av konkurrensen inom flygtrafiken.

Närmare bestämmelser om avgifter för Luftfartsförvaltningens prestationer utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

7 §
Närmare föreskrifter

I fråga om behörighetsvillkoren för Luftfartsförvaltningens överdirektör och de direkt underlydande direktörerna, besättande av tjänster och förordnande av överdirektörens ställföreträdare gäller statstjänstemannalagen (750/1994). Bestämmelser om Luftfartsförvaltningens uppgifter finns i 3 § och i luftfartslagen. Närmare bestämmelser om detta och om Luftfartsförvaltningens administration utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas också bestämmelser om talerätt hos andra myndigheter och vid förrättningar.

Överdirektören fastställer Luftfartsförvaltningens arbetsordning. I den bestäms om

1) organisationen,

2) användningen av beslutanderätt,

3) den interna ledningen,

4) andra ersättare än överdirektörens ställföreträdare,

5) övriga frågor som gäller den interna förvaltningen.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

9 §
Övergångsbestämmelser

Vad som någon annanstans föreskrivs om Luftfartsverkets offentliga förvaltningsuppgifter och om utfärdande av rättsnormer gäller sedan denna lag trätt i kraft Luftfartsförvaltningen.

De förvaltningsärenden som när denna lag träder i kraft är anhängiga vid Luftfartsverket och som enligt denna lag skall skötas av Luftfartsförvaltningen överförs till Luftfartsförvaltningen för behandling och avgörande.

De anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande vid Luftfartsverkets särskilda enhet för myndighetsuppgifter (Luftfartsinspektionen) samt vid Luftfartsverkets genom arbetsordningen upprättade myndighetsenhet med ansvar för övriga myndighetsärenden (Luftfartspolitiska enheten) övergår till Luftfartsförvaltningen. Tjänsterna för de anställda i tjänsteförhållande som överförs till Luftfartsförvaltningen blir när denna lag träder i kraft tjänster vid Luftfartsförvaltningen. De anställda behåller de rättigheter och skyldigheter som vid övergången gäller enligt villkoren för deras anställningsförhållande. För överförande av tjänsterna behövs inte tjänstemännens samtycke.

Överdirektörstjänsten kan första gången besättas utan att tjänsten lediganslås. Tjänsten som chef för Luftfartsinspektionen indras utan uppsägning när denna lag träder i kraft.

RP 138/2005
KoUB 25/2005
RSv 182/2005

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.