1246/2005

Given I Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om Luftfartsverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § i lagen av den om Luftfartsverket (1245/2005):

1 §
Luftfartsverkets styrelse

Luftfartsverkets styrelse består av en ordförande samt minst fyra och högst sex andra medlemmar.

Styrelsemedlemmarna skall ha sakkunskap i fråga om trafik eller företagsledning, och de skall vara oavhängiga på det sätt som konkurrenssituationen förutsätter.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som bestäms i 10 § i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) skall styrelsen, inom ramen för affärsverkets befogenheter,

1) besluta om grunderna för prissättningen av produkter och tjänster och de allmänna principer som hänför sig till dessa samt bestämma om utövandet av beslutanderätt i fråga om prissättning,

2) besluta om inledande av och upphörande med betydande affärsverksamhet,

3) besluta om betydande åtaganden och förvärv och överlåtelse av betydande delägarskap samt om utövande av rättigheter i samband därmed,

4) utnämna och säga upp chefer som lyder under verkställande direktören,

5) utse ställföreträdare för verkställande direktören,

6) besluta om kollektivavtal och tjänstekollektivavtal som gäller personalen,

7) bestämma om inrättande och indragning av tjänster och ändrande av benämningarna på tjänster samt besluta om indragning av sådana tjänster som har ordinarie tjänstemän,

8) besluta om den interna kontrollen av affärsverket och om riskkontrollen,

9) bestämma om utövande av beslutanderätt i fråga om hyrning, anskaffning och överlåtelse av fastighetsförmögenhet, samt

10) bestämma om användande av beslutanderätt i fråga om investeringar.

3 §
Styrelsens sammanträden och beslutsfattande

Styrelsen är beslutför då mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i styrelsen med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller den åsikt som mötesordföranden har omfattat.

4 §
Arvoden

Kommunikationsministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

5 §
Verkställande direktör

Verkställande direktören har generaldirektörs titel. Av verkställande direktören fordras högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap och god förtrogenhet med trafikbranschen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder för verkställande av förordningen kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Leena Luhtanen

Konsultativ tjänsteman
Esko Pyykkönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.