1245/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om Luftfartsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ställning inom förvaltningen

Luftfartsverket är ett statligt affärsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

På Luftfartsverket tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002, nedan affärsverkslagen), om inte annat föreskrivs i denna lag.

2 §
Verksamhetsområde

Luftfartsverkets verksamhetsområde omfattar

1) flygplatserna och servicen på dem,

2) flygtrafiktjänsten och flygtrafiktjänstsystemen,

3) annan verksamhet i anslutning till flygplatserna och flygtrafiken.

3 §
Uppgifter som skall skötas enligt företagsekonomiska principer

Luftfartsverket skall bedriva affärsverksamhet inom det verksamhetsområde som anges i 2 §. Särskilt skall Luftfartsverket i syfte att främja luftfarten

1) driva och utveckla statens flygplatsnät och flygtrafiktjänstsystemet i Finland för den civila och militära luftfartens behov,

2) tillhandahålla flygtrafiktjänster inom det luftrum för vilket Finland ansvarar.

Bestämmelser om flygtrafiktjänsten finns i 12 kap. i luftfartslagen (1242/2005).

4 §
Luftfartsverkets offentliga serviceuppgifter

Luftfartsverket har särskilt i uppgift att erbjuda sig att ordna de offentliga serviceuppgifter enligt 2 mom. som ansluter sig till dess verksamhetsområde.

Luftfartsverket kan som offentliga serviceuppgifter i anslutning till sitt verksamhetsområde sköta

1) driften av företagsekonomiskt olönsamma delar av statens flygplatsnät,

2) produktion av flygplats- och flygtrafiktjänster för särskilda behov inom utbildningen på luftfartens område,

3) särskilda uppgifter som territorialövervakningen och sjöräddningen förutsätter av flygplatserna och flygtrafiktjänsten,

4) särskilda beredskapsuppgifter som beredskapslagstiftningen kräver,

5) särskilda uppgifter i anslutning till räddningsväsendet,

6) andra lämpliga offentliga serviceuppgifter enligt riksdagens beslut.

5 §
Förberedelseskyldighet

Luftfartsverket förbereder sig på att sköta uppgifter även i undantagsförhållanden enligt vad kommunikationsministeriet särskilt bestämmer.

6 §
Prissättning

Luftfartsverket finansierar sin affärsverksamhet med avgifter som det fastställer enligt företagsekonomiska principer och med andra intäkter av affärsverksamheten.

Med avvikelse från 1 mom. fastställer Luftfartsverket avgifterna för de offentliga serviceuppgifter som nämns i 4 § så att de motsvarar kostnaderna för utförandet av dem. Över utgifterna för och inkomsterna av skötseln av dessa uppgifter samt över tillgångar och ansvar upprättas för varje räkenskapsperiod en separat kalkyl.

7 §
Försäkringsbegränsning

Statsrådet kan besluta om att begränsa försäkrandet av Luftfartsverkets flygplatsverksamhet och flygtrafiktjänst. Statsrådet skall i sitt beslutsfattande beakta storleken av de skador som eventuellt skall ersättas med försäkringar, begränsningens inverkan på statens risk och kostnader samt konkurrensneutraliteten.

8 §
Personal och ledningen

Luftfartsverket kan anställa personal i både tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Bestämmelser om Luftfartsverkets verkställande direktör finns i 11 § i affärsverkslagen. Luftfartsverket kan ha en vice verkställande direktör.

9 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser

1) om en styrelse enligt 9 § i affärsverkslagen,

2) om styrelsens uppgifter enligt 10 § i affärsverkslagen,

3) om en verkställande direktör enligt 11 § i affärsverkslagen,

4) om Luftfartsverkets vice verkställande direktör.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna lag upphävs lagen av den 14 december 1990 om Luftfartsverket (1123/1990), nedan den upphävda lagen, jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Luftfartsverket behåller sina rättigheter och skyldigheter enligt den upphävda lagen, om inte annat föreskrivs genom lag.

Luftfartsverkets personal behåller vid övergången sina rättigheter och skyldigheter enligt tidigare anställningsförhållanden, om inte annat föreskrivs genom lag.

RP 138/2005
KoUB 25/2005
RSv 182/2005

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.