1240/2005

Given i Helsingfors den 21 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel skall betalas för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § 2 och 4 mom. samt 3 b § 1 och 3 mom. i lagen av den 24 februari 1978 om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978), sådana de lyder i lag 1350/2004, som följer:

1 §
Anslag för utbildning av specialister inom företagshälsovården

Beloppet av den ersättning som betalas för en specialläkarexamen inom företagshälsovård och som avses i 3 a § 2 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) uppgår till 63 860 euro.

2 §
Fördelningen av anslaget mellan universiteten

Av det anslag som arbetshälsoinstitutet erhållit med stöd av 3 a § i lagen kan institutet till universiteten i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo för den utbildning av specialister inom företagshälsovården som de tillhandahåller betala ersättning enligt 3 a § 4 mom. i lagen uppgående till högst 73 000 euro per universitet för avlöningskostnader för de tjänster som kliniska lärare inom företagshälsovården och andra kostnader som föranleds av den utbildning av specialister som dessa universitet ger. Arbetshälsoinstitutet betalar ersättningen efter att av universiteten ha fått en skriftlig framställning om de lönekostnader som tjänsterna föranleder och om andra kostnader som utbildningen av specialister föranleder.

Arbetshälsoinstitutet kan dessutom av det i 1 mom. avsedda anslaget betala ersättning uppgående till sammanlagt 100 000 euro till i momentet nämnda universitet för kostnader föranledda av det av Helsingfors universitet samordnade och för universiteten gemensamma virtuella universitetet, för att användas till utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt för utvecklandet och den riksomfattande samordningen av denna utbildning. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättningen till universiteten efter att institutet av Helsingfors universitet har fått en skriftlig framställning om det virtuella universitetsprojektet som hänför sig till utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården och om de kostnader som föranleds av genomförandet av projektet.

Om uppgifterna i de framställningar som avses i 1 och 2 mom. ändras, skall universiteten omedelbart underrätta arbetshälsoinstitutet om detta.

3 §
Fördelningen av anslaget till arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutet kan av det anslag som det fått med stöd av 3 a § 1 mom. i lagen använda högst 834 200 euro för kostnaderna för sådan utbildning av specialister inom företagshälsovården som institutet själv givit, om kostnaderna föranleds av

1) löne- och andra kostnader för en tjänst som specialläkare som utbildar specialister inom företagshälsovården,

2) löne- och andra kostnader för åtta specialiseringstjänster för specialister inom företagshälsovården, samt

3) utarbetandet och underhållet av adb-program som hänför sig till uppföljningen och utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt samordningen och förvaltningen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet får inte använda i 1 mom. avsett anslag för de kostnader som institutet får statsandel för i enlighet med lagens 3 § 1 mom.

4 §
Fördelningen av anslaget mellan privata producenter av hälsovårdstjänster och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler

Arbetshälsoinstitutet kan på ansökan av det anslag som det erhållit med stöd av 3 a § 1 mom. i lagen betala i 3 a § 4 mom. avsedd ersättning till privata producenter av hälsovårdstjänster och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler högst 850 euro per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt och för varje läkare som deltagit i utbildningen så att det sammanlagda antalet utbildningsmånader uppgår till högst 1 648.

Den ersättning som avses i 1 mom. skall fördelas per varje läkare som deltagit i utbildningen och utbildningsmånad som följer:

1) för instruering av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård 306 euro;

2) för anordnande och utvecklande av teoretisk kursbunden utbildning 100 euro; samt

3) för anordnande av annan utbildning av specialister inom företagshälsovården som universitetet har godkänt och för de obligatoriska lönebikostnader som betalas för instruering enligt 1 mom. sammanlagt 444 euro.

5 §
Ansökningsförfarande som hänför sig till ersättningar som betalas till privata producenter av hälsovårdstjänster och arbetsgivares hälsovårdscentraler

Privata producenter av hälsovårdstjänster och arbetsgivares hälsovårdscentraler som ger utbildning till specialister inom företagshälsovården skall skriftligen ansöka om sådan ersättning som avses i 4 § hos arbetshälsoinstitutet tidigast tre månader efter ingången av den aktuella halvårsperioden men senast vid utgången av perioden.

För att ansökan skall godkännas förutsätts att universitetet och utbildningsplatsen har ingått ett skriftligt utbildningsplatsavtal om att de läkare som genomgår utbildningen är verksamma på utbildningsplatsen.

I ett utbildningsplatsavtal som avses i 2 mom. skall åtminstone:

1) nämnas antalet läkare som genomgår utbildning,

2) utses den eller de utbildare som universitetet godkänner så, att utbildaren skall vara specialist inom företagshälsovården och att en utbildare samtidigt kan instruera högst tre läkare per kalendermånad, samt

3) inkluderas utbildarens förbindelse att ge en läkare som genomgår utbildning individuell vägledning två timmar i veckan enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt.

Till ansökan skall fogas avskrift av det utbildningsplatsavtal som avses i 2 mom. Om de uppgifter som lämnas i ansökan ändras, skall den privata producenten av hälsovårdstjänster och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler omedelbart underrätta arbetshälsoinstitutet om detta.

6 §
Lämnande av redovisningar om användningen av anslag

Universiteten samt privata producenter av hälsovårdstjänster och arbetsgivares hälsovårdscentraler skall före utgången av mars följande år skriftligen till arbetshälsoinstitutet lämna en i 3 b § 3 mom. i lagen avsedd redovisning gällande år 2006.

Arbetshälsoinstitutet skall före utgången av juni följande år skriftligen till social- och hälsovårdsministeriet lämna i 3 b § 3 mom. i lagen avsedda redovisningar och sammandrag gällande år 2006.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till och med den 31 december 2006.

Helsingfors den 21 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Medicinalråd
Matti E. Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.