1233/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 5 mom. och 18 § 1 mom. lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), dessa lagrum sådana de lyder, 14 § 5 mom. i lag 972/1980 och 18 § 1 mom. i lag 536/2001:

1 §

För utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, indelas kommunerna i två dyrortsklasser i enlighet med den allmänna dyrortsklassificeringen av kommunerna som fastställts i statsrådets förordning av den 29 december 2005 om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1230/2005).

2 §

Till försörjningspensionstagare som bor i en kommun vilken hör till I dyrortsklassen skall försörjningspensionen betalas förhöjd med 10 procent.

3 §

Tilläggsräntans fulla belopp är, om sökandens invaliditetsgrad har fastställts till minst 30 procent, 6 398,62 eller 5 465,48 euro om året samt, om invaliditetsgraden har fastställts till lägre än 30 procent, på motsvarande sätt 4 265,74 eller 3 665,87 euro om året beroende på huruvida den skadades eller insjuknades varaktiga boningsort är belägen i en kommun som hör till dyrortsklass I eller II.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till den 31 december 2007.

Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Jurist
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.