1229/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 1 mom. lagen den 20 november 2003 om Lotsverket (938/2003):

1 §
Grundavgift

Lotsverket tar av det lotsade fartyget ut en I 4 § 1 mom. lagen om Lotsverket (938/2003) nämnd avgift motsvarande ett fast pris per enhet. Grundavgiften fastställs enligt avgiftstabelleni bilaga 1.

I Saima kanal och inom Saimens vattenområde tas ut en grundavgift som baserar sig på ett nedsatt pris per enhet enligt avgiftstabellen i bilaga 2.

2 §
Förhöjd grundavgift

Då en lotsning till följd av bestämmelserna eller på begäran utförs av två lotsar tas grundavgiften ut förhöjd med 50 procent.

3 §
Grundavgift för fartygskombination och stockflotte

För bogserare, skjutbogserare och för fartyg eller anläggning som skall bogseras eller skjutbogseras liksom även för skjutbogserenhet tas grundavgift ut enligt kombinationens sammanlagda dräktighet.

Grundavgiften för stockflotte fastställs så, att dräktigheten utgörs av halva antalet kubikmeter fast mått.

4 §
Vänteavgift

Om lots efter kallelse har infunnit sig för att utföra lotsning, men lotsningen inte har börjat inom en timme efter hans ankomst till fartyget, tas av fartyget för varje påbörjad timme, som överskjuter den nämnda timmen, ut en vänteavgift enligt fastställd taxa, till dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar sig från fartyget.

Om lots på kallelse vid utsatt tid har infunnit sig på överenskommen plats för att invänta fartyg under resa, men fartyget inte har anlänt dit inom två timmar, tas av fartyget för varje påbörjad timme som överskjuter nämnda två timmar ut vänteavgift enligt fastställd taxa, till dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar sig från vänteplatsen.

Om lotsen då han kommer ombord eller under väntetiden meddelas att fartyget inte ämnar anlita lots, tas av fartyget ut vänteavgift för minst två timmar.

Inom finska territorialvatten fastställs den vänteavgift som tas ut på basis av tabellen I bilaga 1. I Saima kanal och inom Saimens vattenområde tas ut vänteavgift enligt tabellen i bilaga 2.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Leena Luhtanen

Konsultativ tjänsteman
Esko Pyykkönen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.