1228/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 24 § 1 och 2 mom. i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), av dem 1 mom. sådant det lyder i lag 1563/1995, som följer:

1 §
Tillämplig kurs för omräkning av utländskt mynt

Källskattepliktig inkomst som enligt överenskommelse skall erläggas i utländskt mynt omräknas för uträknande av källskattens belopp till euro enligt den vid betalningstidpunkten gällande valutakurs som Europeiska centralbanken publicerar.

2 §
Bokförings- och anteckningsskyldighet

Den som är skyldig att uppbära källskatt skall ha bokföring över betalningar enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst eller föra anteckningar över nämnda betalningar så som i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller med stöd av den föreskrivs om bokföring, anteckningsskyldighet och förvaring av sådant material.

Den som erlägger betalning skall för varje person som får lön eller någon annan betalning som är källskattepliktig kalenderårsvis föra en enhetlig förteckning av vilken framgår följande uppgifter:

1) betalningsmottagarens fullständiga namn, yrke eller befattning, födelsetid och eventuell officiell identifikationsuppgift i hemviststaten samt adress i hemviststaten och i Finland;

2) källskatteprocenten separat för varje betalningsslag;

3) tid för vilken lön eller annan betalning har betalats;

4) beloppet av lön eller annan betalning som har betalats i pengar;

5) penningvärdet av naturaförmån;

6) avdrag som från lön gjorts enligt 6 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst eller enligt en bestämmelse i ett internationellt avtal vid uppbörden av källskatt;

7) belopp på vilket källskatt har uppburits;

8) beloppet av källskatt;

9) beloppet av arbetspensionsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift samt sjukvårds- och dagpenningsavgift inom sjukförsäkringen som har uppburits hos arbetstagare; samt

10) dagtraktamenten och beloppen av ersättningar som erlagts mot verifikation.

De uppgifter som avses i 2 mom. 3―10 punkterna antecknas separat för varje betalning. Efter utgången av kalenderåret skall i förteckningen antecknas de årliga sammanlagda beloppen av de betalningar eller belopp som avses i 2 mom. 4―10 punkterna, separat för varje betalning och belopp. Uppgifterna skall antecknas i förteckningen även i de fall då källskatt inte har uppburits.

3 §
Betalning av belopp som har uppburits

Det belopp som har uppburits i källskatt skall betalas till skatteverket senast den 10:e dagen i den kalendermånad som följer efter uppbörden.

4 §
Inlämnande av övervakningsdeklaration

Övervakningsdeklaration som avser lön och andra betalningar som är källskattepliktiga skall lämnas in senast den 15:e dagen i den kalendermånad som följer efter uppbörden av källskatten.

5 §
Verifikation till inkomsttagaren

Den som erlägger betalning skall ge den begränsad skattskyldige en verifikation över betalningen och den källskatt som har uppburits på den. Verifikationen skall ges senast den 15:e januari året efter betalningsåret. När arbetet i Finland upphör, skall verifikationen ges genast.

6 §
Överlämnande av uppgifter om arbetstillstånd

Utlänningsverket, polisen, arbetskraftsbyråerna och finska beskickningar i utlandet skall till skatteverket ge de uppgifter om beviljade arbetstillstånd som skatteverket begär.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 31 december 1996 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (1305/1996) jämte ändringar.

Helsingfors den 29 december 2005

Finansminister
Eero Heinäluoma

Regeringsråd
Irmeli Virtaranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.