1227/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 31 § i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lagarna 1170/1998 och 716/2004, ett nytt 7 mom. och till lagen en ny 72 a § som följer:

31 §
Särskilda stadganden om naturliga avdrag

En skattskyldig har rätt att i en situation som avses i 72 a § 2 mom. dra av resekostnaderna såsom utgifter för inkomstens förvärvande för den tid som överskrider två år endast i det fall att den skattskyldige på grund av en arbetsresa har övernattat i tillfällig inkvartering som är nödvändig till följd av det särskilda arbetsställets läge. Resekostnader som föranleds av de dagliga resorna har den skattskyldige likväl rätt att dra av på det sätt som anges i 93 §.

72 a §
Tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe

Som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe enligt 72 § betraktas arbete på samma arbetsställe i högst två år.

Som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe betraktas likväl arbete i högst tre år på samma arbetsställe, om det är fråga om arbete som pågår under en begränsad tid på ett arbetsobjekt på vilket utförs sådant arbete som till sin natur är tillfälligt arbete och som upphör på arbetsstället när arbetet är slutfört. Dessutom förutsätts att arbetet utförs på ett arbetsställe som befinner sig på mer än 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och egentliga arbetsplats. För den tid som överskrider två år är ersättningarna för resekostnader skattefri inkomst endast när den skattskyldige på grund av en arbetsresa har övernattat i tillfällig inkvartering som är nödvändig till följd av det särskilda arbetsställets läge.

Om en arbetsperiod som har överenskommits att räcka högst den tid som anges i 1 eller 2 mom. fortgår en längre tid av orsaker som skäligen inte har kunnat förutses, betraktas arbetet som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe ända tills det tydligt kan påvisas att arbetet kommer att fortgå en längre tid.

Tidsfristerna tillämpas om det särskilda arbetsstället under den tid som avses i 1 eller 2 mom. har varit den skattskyldiges huvudsakliga arbetsställe. Tidsfristen börjar räknas från början, om den skattskyldiges arbete på samma arbetsställe har avbrutits för en sammanhängande period av minst sex månader och den skattskyldige under denna tid har arbetat på ett annat arbetsställe.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 2005. Lagen tillämpas också på arbete som har börjat före lagens ikraftträdande. Om arbetet på ett särskilt arbetsställe har börjat före lagens ikraftträdande, tillämpas på yrkande av den skattskyldige i hans eller hennes beskattning de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande, om de leder till ett slutresultat som för den skattskyldige är fördelaktigare än tillämpningen av denna lag.

RP 211/2005
FiUB 46/2005
RSv 220/2005

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.