1225/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) 2 § 1 och 2 mom.,

ändras rubriken för 4 kap., 15 och 17 §, rubriken för 5 kap. och 18―20 §,

av dem rubriken för 4 kap. sådan den lyder i förordning 1157/2003, 15 § sådan den lyder i sistnämnda förordning och i förordning 497/2005 samt 17 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 20 a § som följer:

4 kap.

Finansieringen av grunddagpenningen, utbildningsdagpenningen, grundstödet och alterneringsersättningen

15 §
Fastställande av förskott

Folkpensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni

1) tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av beloppet av de grunddagpenningar, utbildningsdagpenningar och de barnförhöjningar som hänför sig till dem samt av alterneringsersättningar som staten skall svara för följande år,

2) tillställa arbetsministeriet en beräkning av det belopp som staten skall svara för följande år när det gäller det utbildningsstöd som betalas som grundersättning och de barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle som hänför sig till det.

Folkpensionsanstalten skall senast den 15 november lämna en sådan utredning för fastställande av förskotten enligt 1 mom. som föreskrivits av social- och hälsovårdsministeriet och arbetsministeriet samt tillställa arbetslöshetsförsäkringsfonden en beräkning av de i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt i 9 kap. 2 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice avsedda förhöjningsdelar och tillägg för sysselsättningsplan som betalas under följande år, för fastställande av förskott för dessa. Ministerierna och arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer förskotten för följande år senast den 1 december varje år och fastställer samtidigt en beräkning av sina slutliga prestationer för det innevarande året. Skillnaden mellan nämnda beräkning och de förskott som fastställts för innevarande år beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat.

Förskotten för innevarande år skall omedelbart justeras, om deras grunder har förändrats på ett väsentligt sätt.

17 §
Fastställande av statens och arbetslöshetsförsäkringsfondens slutliga finansiering

I samband med folkpensionsanstaltens bokslut skall årligen det belopp fastställas som staten under räkenskapsåret bör ha betalat i grunddagpenningar, utbildningsdagpenningar och grundstöd jämte barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle som hänför sig därtill, och i alterneringsersättningar, samt det belopp som arbetslöshetsförsäkringsfonden bör ha betalat i förhöjningsdelar till grunddagpenningen och grundstödet och i tillägg för sysselsättningsplan. Skillnaden mellan de utbetalda förskotten och det fastställda beloppet beaktas i förskottet för den andra månaden som följer på fastställandet av bokslutet.

Folkpensionsanstalten skall varje år före utgången av januari meddela Försäkringsinspektionen de under föregående år betalda utgifter i fråga om förtjänstskyddet som avses i 14 kap. 3 b § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa särskilt för varje arbetslöshetskassa.

5 kap.

Finansieringen av arbetsmarknadsstödet

18 §
Fastställande av förskott

Folkpensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni tillställa arbetsministeriet en beräkning av det belopp som staten skall svara för följande år när det gäller arbetsmarknadsstöd och de barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle som hänför sig därtill.

Folkpensionsanstalten skall årligen senast den 15 november tillställa arbetsministeriet en beräkning av det belopp som Folkpensionsanstalten skall betala varje månad följande år när det gäller arbetsmarknadsstöd och de barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle som hänför sig därtill samt statens månatliga finansieringsandel. Härtill skall också fogas en beräkning av det likviditetsbelopp som Folkpensionsanstalten behöver och tidpunkten för det. Dessutom skall Folkpensionsanstalten lägga fram en beräkning av det slutliga beloppet av statens finansieringsandel för innevarande år samt det likviditetsbelopp som inte har återbetalts vid utgången av året.

Arbetsministeriet fastställer förskotten på statens finansieringsandel för följande år senast den 1 december varje år. Samtidigt fastställer ministeriet en beräkning av sina slutliga prestationer för det innevarande året. Skillnaden mellan nämnda beräkning och statens förskott som fastställts för innevarande år beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat.

Förskotten för innevarande år skall omedelbart justeras, om deras grunder har förändrats på ett väsentligt sätt.

19 §
Utbetalning av förskott

Staten skall betala förskotten på arbetsmarknadsstöd till Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond. Förskotten skall betalas den första vardagen i månaden.

Förskott som föregående år har betalts till ett för stort belopp dras av från det förskott som har fastställts för februari. Folkpensionsanstalten skall beräkna beloppet av överbetalda förskott före den 15 januari.

20 §
Uppbörd och betalning av kommunernas finansieringsandel

Folkpensionsanstalten skall före den 15 varje månad till kommunerna sända en faktura över kommunens finansieringsandel enligt 14 kap. 3 a § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa med avseende på det arbetsmarknadsstöd som betalats under föregående månad. Till fakturan skall fogas de uppgifter som avses i 13 kap. 6 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Förfallodag för fakturan är den 28 i den månad då fakturan avsänts.

20 a §
Fastställande av den slutliga finansieringen

Folkpensionsanstalten skall i samband med sitt bokslut årligen fastställa det belopp som staten under räkenskapsåret bör ha betalat i arbetsmarknadsstöd, barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle samt det belopp som kommunerna bör ha betalat i finansieringsandel av arbetsmarknadsstödet. Dessutom skall Folkpensionsanstalten fastställa det likviditetsbelopp som inte har återbetalts vid utgången av räkenskapsåret.

Skillnaden mellan det belopp som fastställts att staten skall betala och de förskott som staten har betalat, varifrån det belopp som avses i 19 § 2 mom. har avdragits, beaktas i förskottet för den andra månaden som följer på fastställandet av bokslutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.